Referaatti

 
Referaatti = seloste, tiivistelmä

Referointi on suullisen tai kirjallisen alkuperäistekstin lyhentämistä ja selostamista. Se edellyttää  

 • johdonmukaista ajattelua

 • päättelevää luku- ja kuuntelutaitoa

 • täsmällistä ja objektiivista ilmaisutaitoa.

Tietojen omaksuminenkin on itselle referointia, mutta usein on tarpeen laatia erillinen referaatti esim. tutkimuksesta, esitelmästä tai teoksesta.

Referaatti on objektiivinen ja itsenäinen lyhennelmä alkuperäistekstistä. Sen sisältöä säätelee

 • alkuperäistekstin tarkoitus ja painotukset

 • referaatin käyttötarve. 

 
Ohjeita kirjoitetun tekstin referoimiseksi:

 1. Silmäile teksti kokonaan läpi. Muodosta kokonaiskuva, selvitä julkaisu, tekijä, aihe ja tekstin julkaisun syy.

 2. Lue teksti yhtäjaksoisesti niin, että ymmärrät sen sisällön kokonaisuutena. Tämän lukemisen tuloksena pitäisi muodostaa johdattava lause, joka vastaa kysymyksiin:
  - Mitä teksti käsitteli ja miksi?
  - Mitä siinä painotettiin?

 3. Hahmota tekstin asiasisältö luetteloksi. Syvenny kappaleeseen kerrallaan. Etsi ideavirkkeitä hyväksi käyttäen kappaleiden ydinsisältö ja tiivistä se sanan, parin pituiseksi asiaotsikoksi.

 4. Valitse, karsi ja yhdistele referaatille jäsentely. Voit noudattaa alkuperäistä tai omaa järjestystä. Viimeistään tässä vaiheessa joudut miettimään referaatin käyttöä ja pituutta sekä tekemään rajauksen.  (Esim. ”Artikkelissa on laajoja laskelmia ja tutkimuskuvauksia. Referoin artikkelia siltä osin, kuin se koskee…”)

 5. Tekstitä omasanaisesti ja tyylillisesti yhdenmukaisesti.

 6. Esitä alkuperäistekstin lähdetiedot huolellisesti.

HUOM!  Referaatti ei saa muuttaa alkuperäistekstin ajatusta, eivätkä siihen kuulu referoijan käsitykset! (paitsi kommentoidussa referaatissa)

kirjoittamisen_sisalto.jpg