Raportti

Raportti = selonteko, selvitys, tilannekatsaus, tiedote

Raportti tarjoaa tietoa, jota ei ole ennestään; tietoa, josta on hyötyä ja joka esitetään tiiviimmin kuin esimerkiksi lehtiartikkelina. Raportti on usein määräaikainen ja –alainen.

Raportti voi olla esimerkiksi selvitys tehdystä työstä. Sekä suullisia että kirjallisia raportteja esitetään eri tiedotusyhteyksissä. Työn kulun selostukset ovat raportteja. Raportti voi myös olla selonteko jostakin tapahtumasta.

Raportissa edetään johdonmukaisesti aika-, alue-, paikka- tai tärkeysjärjestyksessä. Esityksessä on kiinnitettävä huomiota

 • helppolukuisuuteen

 • katsauksenomaisuuteen

 • kattavuuteen.

Raportti on kattava silloin, kun se luotettavasti käsittelee kaiken sen alaan kuuluvan aineiston. Raportoijan tulee punnita, minkä verran hän käyttää seuraavia aineksia:

 • kertova aines - vaiheittain etenevää tapahtumista

 • kuvaileva aines - yksityiskohtia, esim. aistihavaintoja hyväksi käyttäen

 • vertaileva aines - samansuuntaiset tiedot ja havainnot; rinnasteisuus

 • esittelevä aines - syyt ja seuraukset

 • tulkitseva ja kantaa ottava aines - raportoijan omat arviot

Tärkeää on esittää selvästi, milloin on kysymys tosiasioista, milloin käsityksistä, arveluista tai tulkinnasta.

Raportteja, muistioita ja lausuntoja tehdään yrityksissä ja virastoissa paljon. Asiakirjojen nimitykset eivät ole kovinkaan vakiintuneita ja samantyyppisiä asiakirjoja saatetaan eri tapauksissa kutsua eri nimillä. Kirjalliset raportoinnit noudattavat asiakirjoittamisesta annettuja asiakirjan vakiointiohjeita.

 

 
Matka-/vierailuraportti

Yleinen tapa on, että työasioissa matkustava laatii matkastaan selvityksen, matkaraportin. Raporttiin kirjataan ne asiat, joilla arvellaan olevan lukijalle merkitystä. Raporttiin merkitään matkan alkamis- ja päättymisaika. Tapahtumista kerrotaan olennaiset, esimerkiksi selostetaan tehty työ tai käydyt neuvottelut.

Työelämävierailuista saadut kokemukset kerätään talteen raporteiksi, joita hyödynnetään seuraavien vierailujen järjestämisessä. Yhtä hyvin työpaikan matkaraportti kuin vierailuraportti hahmottuu seuraavan kysymyssarjan avulla:

 • Mihin matka tehtiin?

 • Milloin matka tehtiin?

 • Ketkä olivat mukana?

 • Ketkä olivat isäntinä ja oppaina?

 • Mikä oli käynnin tarkoitus?

 • Mihin kohteisiin tutustuttiin lähemmin?

 • Mitä havaintoja tehtiin?

 • Mikä oli erityisen kiinnostavaa?

 • Mitä on syytä ottaa huomioon seuraavaa käyntiä suunniteltaessa?

 

 
Tutkimusraportti

Tutkimukset raportoidaan tarkasti, koska raportin perusteella arvioidaan tulosten pätevyys. Tarvittaessa tutkimus pitäisi pystyä myös toistamaan samanlaisena.

Laajoja tutkimusraportteja tuetaan liitteissä esitettävällä materiaalilla. Varsinainen raporttiosuus sisältää seuraavat jaksot:

 • kansilehti (nimiösivu)

 • sisällysluettelo

 • pääpiirteittäinen sisällys tiivistelmänä

 • tutkimuksen tavoite

 • tutkimuksen kulku

 • tulokset

 • johtopäätökset

 • lähdeluettelo.

Suppeiden tutkimusten raportointi voi  olla niukempaa: sisällysluetteloa ja referoivaa jaksoa (tiivistelmää) ei välttämättä tarvita.

 
Projektin loppuraportti 

Projektin loppuraportti on projektin toimintakertomus, joka pohjautuu projektisuunnitelmaan. Loppuraportissa esitetään, miten suunnitelman eri osiot ovat toteutuneet.

Projekti loppuraportin rakenne muodostuu esim. seuraavista osioista:

 • projektin tausta

 • projektin tavoitteet ja saavutetut tulokset

 • projektin organisointi

 • projektin talous

 • projektin arviointi

Katso loppuraportti-pohja (uusittu 2016 syksyllä)

OpariETUS.JPG