Etusivu / fi / Opiskelijalle / Kirjoittamisen työkalut / Asiakirjoittaminen

Asiakirjoittaminen

Muista, että asiakirjoittamisessa on aina muistettava kirjoituksen tarkoitus ja tavoitteet! 

 
Tehokkaan asiatyylin piirteitä
 

Hyvä asiatyyli välittää esitettävän asian lukijalle tehokkaasti, selkeästi ja yksiselitteisesti, mielellään myös niin vaivattomasti kun asia itse sallii.  Keskeisiin tyylivaatimuksiin kuuluu selkeyden lisäksi havainnollisuus ja tiiviys. Havainnollisuus paljastaa, miten paljon kirjoittaja on ajatellut lukijaansa, pannut lukijan oman ajattelun liikkeelle. Havainnollistaminen on erityisen tärkeää silloin, kun tieteestä kirjoitetaan tai puhutaan yleistajuisuutta tavoitellen. Selkeästi ajateltu voidaan myös sanoa selvästi. Tiiviys voi ilmetä sekä asioiden tiiviytenä että ilmaisun kiinteytenä. Tiiviys lisää usein myös ilmaisun selkeyttä.

Vinkki: Totuttele tietoisesti kuulostelemaan tekstiäsi esimerkiksi ääneen lukemalla. Sovita sanasi huolellisen puheen rytmiin, silloin virkkeet eivät veny liian pitkiksi eivätkä toisaalta kutistu liikaa, vaan rytmi jää luontevasti vaihtelevaksi. Sanonnan kuulostelu estää myös sortumasta luonnottomuuksiin, latteuksiin tai paisutteluun sekä auttaa löytämään tehokkaan sanajärjestyksen.

 
Luettavuus ja ymmärrettävyys

 • Huolehdi jäsentelyn ja rakenteen johdonmukaisuudesta: kukin osa palvelee määrätavalla kokonaisuutta.

 • Voit ohjata lukijaa otsikoinnilla. Sisällysluettelo luo ensivaikutelman ja odotuksia tekstille.

 • Muista havainnollinen, mielekkäästi etenevä otsikointi ja harkittu kappalejako. Kappaleet eivät ole kokoelma irrallisia virkkeitä, vaan virkkeet on sidottu toisiinsa. Lisäksi kullakin kappaleella on tietty paikkansa laajemmassa tekstiyhteydessä.

 • Muista myös kielioppi ja oikeinkirjoitus.

 • Pyri tietoisesti tekstissäsi luettavuuteen, eli helppolukuisuuteen. Näillä tarkoitetaan yleensä tekstin selvyyttä ja kiinnostavuutta.

 • Kirjoita selkeästi ja yksinkertaisesti. Karsi ilmaisusta kaikki tarpeettomat sanat ja asiaan kuulumattomat yksityiskohdat. Harkitsematon lyhyyden tavoittelu ei aina edistä selkeyttä.


Rakennetta tarkistaessasi on hyvä tarkastella mm. seuraavia seikkoja:
 • Tuleeko työn tarkoitus ja näkökulma selvästi ja kiinnostavasti esille jo johdannossa?

 • Ovatko peruslinjat oikeat ja selkeät?

 • Onko asioiden kehittely johdonmukaista?

 • Onko kokonaisuus tasapainoinen?

 • Onko jokainen luku ja otsikko tarpeen ja oikealla paikalla?

 • Puuttuuko jotain olennaista?

 • Onko perustelu pitävää, riittävää ja täsmällistä?

 • Ovatko päätelmät oikeat ja selvästi esitetyt?

 • Ovatko kaikki kuviot ja taulukot tarpeen ja oikealla paikalla?

 • Onko toisten tutkimuksiin viitattu täsmällisesti?

kirj1.jpg