Tarkistuslista

Tietoperusta (teoria)
 • Perehdy aihepiiriä käsittelevään kirjallisuuteen ja muuhun lähdemateriaaliin.
 • Kiinnitä huomiota lähdemateriaalin ajantasaisuuteen, laatuun ja monipuolisuuteen.
 • Kirjoita opinnäytetyön teoriaa.
 • Hyödynnä ohjaavan opettajan ohjausta aihekokonaisuuksien osalta.

 

Soveltava osuus

 A.  Projektiluontoinen kehittämistyö

 • Kuvaa lähtötilanne ja tarkenna kehittämistyön tavoitteet.
 • Tarkenna tekemäsi toteutussuunnitelma kehittämistyöstäsi.
 • Toteuta.
 • Testaa ja analysoi kehittämistyön toteutus.

 

B. Tutkimuksen tekeminen

 • Määrittele tutkimusongelma ja tutkimuksen tavoitteet.
 • Perehdy valitsemasi tutkimusmenetelmän käyttöön.
 • Kerää tutkimusaineisto.
  • kysymys- tai haastattelulomake, muu keräystapa
 • Analysoi ja raportoi tulokset. 
 • Tarkistuta tilastollinen työ tilasto-opettajalla.

 

Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset ja pohdinta
 • Tee johtopäätökset ja laadi toimenpide-ehdotukset.
 • Peilaa saamiasi tuloksia esittämääsi tietoperustaan ja aiempiin tutkimuksiin.
 • Arvioi saamiasi tuloksia ja työsi onnistumista (pohdinta).