Opinnäytetyön toteutus ja raportointi

 
Opinnäytetyön toteutus ja tekeminen etenee hyväksytyn opinnäytetyösuunnitelman mukaisesti. Opiskelija hankkii esimerkiksi kirjallisuutta, haastattelu-, kysely- tms. aineistoa, analysoi ja tulkitsee sitä sekä arvioi tuloksia, tai suunnittelee, toteuttaa ja testaa tuotetta käytännössä, arvioi prosessia ja dokumentoi opinnäytetyöraporttiin tulevia asioita.

Opinnäytetyö etenee opiskelijan itsenäisenä työskentelynä, ohjausta hyödyntäen. Opinnäytetyön arvioinnissa huomioidaan opinnäytetyöprosessin osalta mm. sen tavoitteellisuus ja aikataulussa pysyminen sekä opiskelijan vastuullisuus ja itseohjautuvuus (ks. tarkemmin Opinnäytetyön arviointikriteerit). Onnistuneessa opinnäytetyöprosessissa opiskelija hyödyntää opinnäytetyöseminaareissa ja opinnäytetyöpajoissa annettua yhteistä ohjausta ja esittelee työn edistymistä omalle ohjaavalle opettajalleen siirtyessään työvaiheesta seuraavaan.

Opiskelija syventää toteutusvaiheessa aihealueen asiantuntemustaan ja perehtyy laajemmin aihetta käsittelevään kirjallisuuteen. Teoriaosuuden kirjoittaminen ennen käytännön toteutusta helpottaa käytännön kehittämis- tai tutkimustyön toteutusta. Näin voidaan välttyä myös virheiltä ja puutteellisuuksilta käytännön soveltavan osan toteutuksessa.

Teoriaosuuden kirjoittamisen jälkeen, tai mahdollisesti osittain sen kanssa samanaikaisesti, opiskelija toteuttaa työn käytännön soveltavan osuuden. Se voi olla opinnäytetyösuunnitelman mukaisesti joko kehittämistehtävän toteutus tai laadullisen tai määrällisen tutkimuksen toteutus.

Projektiluontoisessa kehittämistyössä tulee edetä systemaattisesti ja loogisesti. Kehittämistyö etenee vaiheittain lähtökohtatilanteen kartoituksesta tavoitteen täsmentämiseen, toteutukseen ja arviointiin. Kehittämistyön dokumentointi voi tapahtua mm. muistioiden, kuvamateriaalien tai oppimispäiväkirjan avulla. Huolellisesti tehty työvaiheiden dokumentointi helpottaa kehittämistyön kirjallista raportointia.

Mikäli tutkimuksellisessa työssä on tilastollinen osuus, opiskelija hyödyntää tilasto-opettajan ohjausta (ks. myös Opinnäytetyön tilastollinen osuus -ohje). Mahdollinen kysely- tai haastattelulomake on aina hyväksytettävä ohjaavalla opettajalla ja tilastollisen tutkimuksen osalta lisäksi tilasto-opettajalla ennen tutkimuslomakkeen käyttöä ja aineiston keruuta. Aineiston keruun jälkeen opiskelija analysoi ja tulkitsee tuloksia sekä tekee johtopäätöksiä ja arvioi tuloksia sekä prosessia. Tilastollisen tutkimuksen tekemistä ohjaa myös tilasto-opettaja, joka arvioi työn tilastollisen osuuden opinnäytetyön valmistustumisvaiheessa. 

Opinnäytetyön dokumentointi tehdään opinnäytetyön mallipohjalle kirjoittamisesta annettujen opinnäytetyöohjeiden mukaisesti. Opinnäytetyön dokumentointia jatketaan aiemmin tehdyn opinnäytetyösuunnitelman pohjalta, sitä hyödyntäen.

 

Tarkistuslista

Tietoperusta (teoria)
 • Perehdy aihepiiriä käsittelevään kirjallisuuteen ja muuhun lähdemateriaaliin.
 • Kiinnitä huomiota lähdemateriaalin ajantasaisuuteen, laatuun ja monipuolisuuteen.
 • Kirjoita opinnäytetyön teoriaa.
 • Hyödynnä ohjaavan opettajan ohjausta aihekokonaisuuksien osalta.


Soveltava osuus

 A.  Projektiluontoinen kehittämistyö

 • Kuvaa lähtötilanne ja tarkenna kehittämistyön tavoitteet.
 • Tarkenna tekemäsi toteutussuunnitelma kehittämistyöstäsi.
 • Toteuta.
 • Testaa ja analysoi kehittämistyön toteutus.

 

B. Tutkimuksen tekeminen

 • Määrittele tutkimusongelma ja tutkimuksen tavoitteet.
 • Perehdy valitsemasi tutkimusmenetelmän käyttöön.
 • Kerää tutkimusaineisto.
  • kysymys- tai haastattelulomake, muu keräystapa
 • Analysoi ja raportoi tulokset. 
 • Tarkistuta tilastollinen työ tilasto-opettajalla.

 

Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset ja pohdinta
 • Tee johtopäätökset ja laadi toimenpide-ehdotukset.
 • Peilaa saamiasi tuloksia esittämääsi tietoperustaan ja aiempiin tutkimuksiin.
 • Arvioi saamiasi tuloksia ja työsi onnistumista (pohdinta).