Opinnäytetyön aihe

Opinnäytetyö ajoittuu opintojen loppuvaiheeseen. Sen tekeminen kestää pääsääntöisesti yhden lukuvuoden ajan, jotta opiskelija pystyy sisäistämään aiheensa ja kehittämään asiantuntijuuttaan.

Opinnäytetyön aihe voi löytyä esimerkiksi opiskelijan työ- tai harjoittelupaikalta. Se voi olla myös ammattikorkeakoululle toimeksiantona saatu tutkimus- ja kehittämistehtävä. Nämä toimeksiannot ovat nähtävissä  Aihepankissa (vaatii kirjautumisen). 

Opiskelijan tulee pyrkiä löytämään aihe, joka liittyy johonkin käytännön työelämän ongelmaan. Kiinnostava aihealue ja työelämän kehittämistarpeita palveleva opinnäytetyö hyödyttää työn toimeksiantajaa, tekijää ja ammattikorkeakoulua. Aiheen löydyttyä opiskelija täyttää aiheanalyysilomakkeen (katso lomakkeet) ja lähettää sen opinnäytetöitä koordinoivalle opettajalle. Aiheen hyväksymisen jälkeen opinnäytetöitä koordinoiva opettaja nimeää työlle ohjaajan. Työn alkuvaiheessa ohjaava opettaja, työnantajan edustaja ja opiskelija täsmentävät yhdessä työn tavoitteet ja aikataulun.

Opiskelija laatii työn toimeksiantajan kanssa toimeksiantosopimuksen opinnäytetyön tekemisestä ja toimittaa siitä kopion ohjaavalle opettajalle.

Opinnäytetyön alkuvaiheessa opiskelija perehtyy jo aihealuetta käsitteleviin tietolähteisiin (kirjallisuus, artikkelit, e-aineistot), voidakseen rajata oman työnsä aihealueen ja tutkimusongelman tai kehittämistehtävän sekä löytääkseen sopivan näkökulman ja lähestymistavan.

Opinnäytetyön  voi tehdä yksin tai parityönä, jos se vaatii kahden opiskelijan työpanosta. Työpari voi olla myös muulta kuin omalta koulutusalalta. Samasta aihekokonaisuudesta on mahdollista tehdä myös useampia opinnäytetöitä eri näkökulmista.Töitä voidaan muutenkin ohjata ryhmässä niin, että samasta ohjauksesta ja vertaistuesta hyötyvät kaikki.

Työn aloitusvaiheessa opiskelijat kertovat perustelunsa parityöskentelylle sekä keskinäisen työnjakonsa. Opinnäytetöitä koordinoiva opettaja päättää aiheen hyväksymisestä ja nimeää työlle tarvittaessa kaksi ohjaajaa ammattikorkeakoulusta.

 

 

Opiskelijan tarkistuslista

  • Etsi ammattialaasi liittyvä kiinnostava, ajankohtainen, työelämälähtöinen opinnäytetyön aihe 
    (työpaikalta, harjoittelupaikasta, harrastustoimintaasi liittyen, aihepankista) .
  • Täytä aiheanalyysilomake ja lähetä se opinnäytetöitä koordinoivalle opettajalle.
    • Koordinoiva opettaja nimeää työlle ohjaajan.
  • Perehdy alustavasti aihealuetta koskevaan kirjallisuuteen.
  • Tee toimeksiantosopimus.
  • Toimita kopio toimeksiantosopimuksesta työsi ohjaavalle opettajalle.