Opinnäytetyön tavoitteet

Opinnäytetyö liittyy omaan ammattialaan, sen käytäntöihin ja käytäntöjen tai toimintamallien kehittämiseen. Opinnäytetyö kehittää tekijässä kriittisyyttä, luovuutta ja ongelmanratkaisukykyä. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvissä käytännön asiantuntijatehtävissä.

Opiskelijalle opinnäytetyön tekeminen on oppimisprosessi, joka edistää opiskelijan asiantuntijuuden kehittymistä. Opinnäytetyölle luovat perustan asiantuntijaksi oppimisen perusvalmiudet ja ammatillinen osaaminen. Opinnäytetyössään opiskelija syventää ammatillista osaamistaan, työelämätaitojaan ja työelämän ilmiöiden kokonaisvaltaista ymmärrystä. Opinnäytetyön tekeminen edellyttää perehtymistä olemassa olevaan tutkittuun tietoon ja ammattialalla sovellettaviin käytäntöihin sekä niiden hyödyntämistä käytännön kehittämis- tai tutkimusosuuden totetuksessa ja toteuksen perusteluissa. Opinnäytetyön tekemisessä on noudatettava yleisiä tutkimuksen eettisiä pelisääntöjä (Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeistus).

Opinnäytetyön tavoitteena on edistää opiskelijan siirtymistä opiskeluista työelämään ja tiivistää ammattikorkeakoulun ja työelämän välistä yhteistyötä kaikkia kolmea osapuolta (opiskelija, työelämä, ammattikorkeakoulu) hyödyttävällä tavalla.

Opinnäytetyö voi olla luonteeltaan tutkimustyö (työn painopisteenä on tutkimuksen tai selvityksen tekeminen) tai projektiluonteinen kehittämistyö, jolloin kehitetään, toteutetaan ja arvioidaan uusia tuotteita, toimintatapoja tai työkäytäntöjä.

Perustutkinnon opinnäytetyö on laajuudeltaan 15 opintopistettä.

Opinnäytetyöhön sisältyy aiheeseen perehtyminen, varsinaisen työn suorittaminen ja kirjallisen raportin laatiminen. Opiskelija osoittaa kykenevänsä toimimaan oman ammattialansa asiantuntija- ja esimiestehtävissä. Hän osoittaa kykynsä laatia työsuunnitelma (tutkimus- tai projektisuunnitelma) ja noudattaa aikatauluja. Hän osaa pitää yhteyksiä eri toimijaosapuoliin, hankkia itsenäisesti tietoa ja analysoida sitä kriittisesti. Hän kykenee dokumentoimaan työnsä ja hallitsee ohjeistuksen mukaisen työn kirjallisen raportoinnin ja tulosten suullisen esittämisen.  

Lue lisää käytännön ohjeita opinnäytetyön tekemiseksi

Tarkemmat osaamisaluekohtaiset ohjeet löydät Moodlesta.