Harjoittelu restonomikoulutuksessa

Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojensa kannalta keskeisiin työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä.

Harjoittelu/harjoittelun:

  • syventää opiskelijan taitoja,
  • valmentaa alan työtehtäviin,
  • tukee ja täydentää koulutusohjelman mukaista opiskelua,
  • suoritetaan koulutusalaan liittyvässä työympäristössä,
  • tulee olla riittävän monipuolista ja muuttua ajan myötä haasteellisemmaksi ja vaativammaksi.

Harjoittelun laajuus ja ajankohta

Harjoittelun laajuus on 30 opintopistettä, mikä tarkoittaa 800 tuntia opiskelijan työtä. Vuonna 2013 ja sen jälkeen aloittaneilla opiskelijoilla harjoittelu on jaettu kahteen osaan seuraavasti:

  • Harjoittelu 1 (teema: palvelutuotanto): Laajuus 12 op (320 h, josta 300 h työtä harjoittelupaikassa ja suoritetaan tavallisesti 2. opiskeluvuoden keväällä)
  • Harjoittelu 2 (teema: esimiesharjoittelu): Laajuus 18 op (480 h, josta 450 h työtä harjoittelupaikassa ja suoritetaan tavallisesti 4. opiskeluvuoden kesällä tai syksyllä) 

 

Ennen vuotta 2013 aloittaneilla opiskelijoilla harjoittelu suoritetaan 3. opiskeluvuoden keväällä. Sen laajuus on 30 op (800 h, josta 750 h työtä harjoittelupaikassa).

Yksityiskohtaisemmat tiedot harjoittelun laajuudesta annetaan harjoitteluinfoissa.

Harjoittelun työaika määräytyy työaikalain (605/1996) ja kyseisellä työpaikalla noudatettavan työehtosopimuksen perusteella. Harjoitteluaika on todellista työaikaa eikä sisällä työstä mahdollisesti kertyviä lomapäiviä.

Aikaisempaa työkokemusta ei voida hyväksilukea. Aikaisempi työ on arvokasta työkokemusta, kun taas harjoittelu on osa ammattikorkeakoulututkintoa.

Harjoittelun ajankohta

Ennen harjoittelun aloittamista opiskelijalla tulee olla opintoja suoritettuna riittävästi.

Harjoittelussa jokainen opiskelija laatii yksilöllisen sekä opiskelijan että työpaikan tarpeita vastaavan harjoitteluohjelman. Tavoitteena on, että opiskelija tekee harjoittelupaikkakohtaisen työn yrityksessä, jossa saa harjoittaa suunnittelu- ja itsearviointitaitojaan. Sopivia aiheita voisivat esimerkiksi olla perehdytyskansio, työvuorolista, ruokalista- ja omavalvontasuunnitelma sekä matkailutuotepaketti. Ennen aiheen valintaa siitä tulee keskustella harjoittelun ohjaajien kanssa. Lisäksi harjoittelija perehtyy yrityksen liiketoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.

Harjoittelupaikan hakeminen

Opiskelijat etsivät harjoittelupaikkansa itse. Harjoittelupaikka tulee kuitenkin hyväksyttää harjoittelua ohjaavilla opettajilla ennen harjoittelun aloittamista. Työnantajiin kannattaa ottaa yhteyttä hyvissä ajoin ennen toivotun harjoittelujakson alkua. Yritysten ilmoittamat harjoittelupaikat löytyvät ammattikorkeakoulujen internetissä toimivasta rekrytointipalvelusta Jobstepistä (http://www.jobstep.net). Aikaisempia Kajaanin ammattikorkeakoulun matkailu- ja ravitsemisalan harjoittelupaikkoja löytyy harjoittelusivuilta.

Palkallisuus

Opiskelija sopii harjoittelun palkallisuudesta työnantajansa kanssa. Jos opiskelijalle maksetaan palkkaa, hän on silloin työsopimussuhteessa työnantajaan. Tällöin mm. vastuu tapaturmavakuutuksesta on työnantajalla.

Opiskelija voi saada harjoittelun aikana opintotukea, kun harjoittelu on tutkintoon kuuluvaa ja päätoimista. Harjoitteluajan palkka ei estä opintotuen saamista, mutta harjoitteluajan palkka huomioidaan koko vuotta koskevassa  tulovalvonnassa.

Lisätietoa opintotuesta harjoitteluaikana www.kela.fi > Työharjoittelupalkka ja apuraha ja www.kamk.fi 

Harjoittelun ohjaus

Harjoittelu on aina ohjattua. Harjoittelun ohjaus on osa koko opiskeluajan kestävää opiskelijan ohjausta, ja sen tavoitteena on opiskelijan oppiminen ja ammatillisen kasvun tukeminen. Ohjausta on ennen harjoittelua (harjoitteluinfot), harjoittelun aikana ja lopussa. Harjoitteluinfoihin osallistuminen on osa harjoittelun kokonaisuutta, osa harjoittelua. Jokaiselle opiskelijalle nimetään harjoittelun ohjaaja ammattikorkeakoulusta sekä harjoittelupaikasta.

Vakuutukset

Jos harjoittelija saa palkkaa, hän on silloin työsuhteessa ja tällöin vastuu tapaturmavakuutuksesta on työantajalla. Jos harjoittelija ei ole työsuhteessa, harjoittelija kuuluu ammattikorkeakoulun tapaturmavakuutuksen piiriin.

Harjoittelu ulkomailla

Opiskelija voi suorittaa harjoittelunsa ulkomailla. Kv-toimistosta ja kv-koordinaattorilta saa tietoa aiemmista harjoittelupaikoista ja kontakteista. Paikan voi etsiä myös omatoimisesti. Paikan haku on kuitenkin aloitettava hyvissä ajoin, vähintään noin puoli vuotta ennen harjoittelujakson alkua. Lisätietoja ulkomailla harjoittelusta antavat kv-koordinaattori sekä kv-toimisto.

Opinnäytetyö

Ammattikorkeakouluopintoihin kuuluu 15 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö. Toivomme, että aihe opinnäytetyölle löytyy harjoittelupaikasta. Otamme mielellämme vastaan opinnäytetyöaiheita.

Harjoitteluinfot

Ennen harjoittelujaksoja järjestetään opiskelijoille harjoitteluinfo. Toisen harjoittelun infossa käsitellään myös opinnäytetyön tekemistä, sillä usein opiskelija saa opinnäytetyön aiheen harjoittelupaikasta. Harjoitteluinfoissa käydään myös läpi harjoittelun Moodle –sivut. Sivuilla on yksityiskohtaiset tiedot harjoittelun suorittamisesta (mm. harjoitteluun liittyvät tehtävät).

Lisätietoja

Yhteyshenkilöt:
Matkailun koulutusohjelma
Lehtori / harjoittelukoordinaattori Mika Pietarinen
Puh. (08) 6189 9248, GSM 044 7101 016

Kv-harjoittelu
Kv-päällikkö Meira Kaikkonen
Puh. (08) 6189 9617, GSM 044 7101 617

Kv-koordinaattori
Lehtori Marjukka Turunen
Puh. 044 715 7021
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@kamk.fi

 

Harjoitteluun liittyvät lomakkeet

Ulkomailla harjoittelua suunnitteleville englanninkieliset harjoittelukirjeet löytyvät kohdasta kansainvälisyys.