Harjoittelu tradenomikoulutuksessa

Harjoittelun tarkoitus

Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojensa kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Harjoittelun tarkoituksena on tukea

  • tiedollista kehittymistä
  • käytännön työelämävalmiuksien kehittymistä
  • henkilökohtaisten valmiuksien kehittymistä

Työnantajan näkökulmasta harjoittelu muodostaa hyvän pohjan tulevaisuuden rekrytoinneille. Harjoittelija tuo myös työpaikalle uusia näkemyksiä sekä uutta tietoa ja lisäksi varmasti helpottaa työtaakkaa.

Harjoittelun laajuus

Harjoittelu kuuluu kaikkiin ammattikorkeakoulututkintoihin. Harjoittelu on opintokokonaisuus muiden opintokokonaisuuksien joukossa, joten aikaisempaa työkokemusta ei hyväksilueta. Aikaisempi työ on arvokasta työkokemusta kuten myös kesätyöt, kun taas harjoittelu on osa ammattikorkeakoulututkintoa.

Harjoittelun laajuus on 30 opintopistettä, mikä tarkoittaa 800 tuntia opiskelijan työtä. Käytännössä harjoitteluaika on viikoittaisesta työajasta riippuen vähintään 20 viikkoa. Harjoittelun pituus on 100 työpäivää silloin kun viikkotyöaika on 37,5 – 40 tuntia. Mikäli viikoittainen työaika on lyhyempi tai harjoitteluaika sisältää lomapäiviä, tulee harjoitteluaika laskea niin, että työtunteja tulee vähintään 750 tuntia.

Harjoittelun työaika määräytyy työaikalain (605/1996) ja kyseisellä harjoittelupaikalla sovellettavan työehtosopimuksen perusteella. Harjoitteluaika on todellista työaikaa eikä se sisällä työstä mahdollisesti kertyviä lomapäiviä eikä arkipyhiä.

Harjoittelun ajankohta

LLT ryhmät suorittavat harjoittelun yhtäjaksoisesti pääsääntöisesti kolmannen lukuvuoden syksyllä.  Ennen harjoittelun aloittamista opiskelijalla tulee olla perusopinnot ja riittävästi muita opintoja suoritettuna. (vähintään 90 op).

LLM ryhmät suorittavat harjoittelun pääsääntöisesti kahdessa osassa kun opintopisteitä on kertynyt seuraavasti:  Harjoittelu 1 noin 45 opintopistettä ja Harjoittelu 2 noin 100 opintopistettä 

 

Harjoittelupaikka ja työtehtävät

Harjoittelu suoritetaan koulutusalaan liittyvässä työympäristössä joko kotimaassa tai ulkomailla.

Harjoittelu voidaan suorittaa yrityksissä, julkisyhteisöissä tai muissa soveltuvissa organisaatioissa kuten erilaisissa yhdistyksissä tai järjestöissä.

Työtehtävien tulee olla riittävän monipuolisia, tukea koulutusohjelman mukaista opiskelua ja harjoittelun tulee muuttua edetessään haasteellisemmaksi ja vaativammaksi.

Harjoittelun tulee tukea myös työnantajan tarpeita.

Opinnäytetyön tekeminen harjoittelupaikan kehittämistarpeisiin on luonteva ja tavoiteltava jatko harjoittelulle.

Harjoittelupaikan etsiminen

Opiskelija etsii itse harjoittelupaikan. Harjoittelupaikaksi kannattaa hankkia sellainen paikka, joka tukee mahdollisimman hyvin opiskelijan urasuunnittelua.

Yritysten ilmoittamat harjoittelupaikat löytyvät Intran etusivulla olevan Rekryilmoitukset linkin kautta. 

Aiemmista ulkomaisista harjoittelupaikoista saa tietoa kv-toimistosta.

Harjoittelun ohjaus

Harjoittelu on aina ohjattua. Harjoittelun ohjaus on osa koko opiskeluajan kestävää opiskelijan ohjausta, ja sen tavoitteena on opiskelijan oppiminen ja ammatillisen kasvun tukeminen.

Ohjausta on ennen harjoittelua (harjoitteluinfot), harjoittelun aikana ja lopussa.

Harjoitteluinfoihin osallistuminen on osa harjoittelun kokonaisuutta, osa harjoittelua.

Jokaiselle opiskelijalle nimetään harjoittelun ohjaaja harjoittelupaikasta sekä yhteyshenkilö ammattikorkeakoulusta.

Harjoitteluinfot

Harjoitteluinfoihin osallistuminen on osa harjoitteluprosessia ja edellytys harjoitteluun lähdölle. Ennen harjoittelua jokaiselle päivätoteutusryhmälle pidetään kolme infotilaisuutta. Monimuoto-opiskelijoilla harjoitteluprosessi poikkeaa päivätoteutuksesta. Lisätietoja saa koordinaattorilta.

Harjoitteluvuorossa olevat ryhmät saavat tiedon infojen tarkemmasta ajankohdasta sähköpostitse. Jos suoritat harjoittelusi eri aikana kuin muu ryhmäsi, ota yhteyttä harjoittelukoordinaattoriin varmistaaksesi osallistumisesi infoihin.

Harjoittelupalkka

Tavoitteena on työsopimussuhde. Opiskelija sopii tällöin harjoittelun palkasta työnantajan kanssa.

Opiskelija voi saada harjoittelun aikana opintotutkea, kun harjoittelu on tutkintoon kuuluvaa ja päätoimista. Harjoitteluajanpalkka ei estä opintotuen saamista, mutta harjoitteluajanpalkka huomioidaan koko vuotta koskevassa tulovalvonnassa. 

Harjoittelusta maksettavat palkat tai työkorvaukset ovat veronalaisia, joten Kajaanin ammattikorkeakoulun stipendirahaston kautta työnantajat eivät voi harjoittelijoille laittaa ”palkkastipendejä”.

Lisätietoja opintotuesta harjoitteluaikana

www.kela.fi sekä 

www.kamk.fi - opiskelijalle - opiskelijan edut ja hyvinvointi - opintotuki

Vakuutukset

Jos harjoittelija saa palkkaa, hän on silloin työsuhteessa ja tällöin vastuu tapaturmavakuutuksesta on työnantajalla.

Jos harjoittelija ei ole työsuhteessa, harjoittelija kuuluu ammattikorkeakoulun tapaturmavakuutuksen piiriin.

Lisätietoja

Liiketalous
Harjoittelukoordinaattori KTM Arto Huuhtanen
puh. 044 7157 054
etunimi.sukunimi@kamk.fi

Ulkomailla tapahtuvasta harjoittelusta tietoa

Kv-päällikkö Meira Kaikkonen
puh. 044 7101 617
etunimi.sukunimi@kamk.fi

Opiskelijalle: Kaikki llomakkeet ovat sähköisessä muodossa työryhmäsivustolla > opiskelu > työharjoittelu > liiketalous