Etusivu / fi / Opiskelijalle / Opiskelu KAMKissa / Harjoittelu / Insinöörikoulutus ja tietojenkäsittely

Harjoittelu insinöörikoulutuksessa ja tietojenkäsittelyn tradenomikoulutuksessa

Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojensa kannalta keskeisiin työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Yksityiskohtaiset ohjeet opiskelijalle ovat työryhmäsivustolla kohdassa https://workspaces.kajak.fi/opiskelu/tyoharjoittelu/harjoittelu_insinoori/SitePages/Kotisivu.aspx (vaatii kirjautumisen).

Harjoittelu

  • syventää opiskelijan taitoja,
  • valmentaa alan työtehtäviin,
  • tukee ja täydentää koulutusohjelman mukaista opiskelua,
  • suoritetaan koulutusalaan liittyvässä työympäristössä,
  • tulee olla riittävän monipuolista ja muuttua ajan myötä vaativammaksi.

 

Harjoittelun kesto

Harjoittelun laajuus on 30 opintopistettä, mikä tarkoittaa kaikkiaan 800 tuntia opiskelijan työtä. Työssäolon lisäksi harjoitteluaikaan kuuluvat myös harjoittelun infot, raportointi ja suullinen esittely. Käytännössä harjoitteluaika on 20 viikkoa silloin, kun viikkotyöaika on 37,5 - 40 tuntia eikä se sisällä lomia. Mikäli viikoittainen työaika on lyhempi tai harjoitteluaika sisältää lomapäiviä, tulee harjoittelusopimus tehdä pidemmälle ajalle siten, että 800 työtuntia tulee täyteen.

Harjoittelun työaika määräytyy työaikalain (605/1996) ja kyseisellä työpaikalla noudatettavan työehtosopimuksen perusteella. Harjoitteluaika on todellista työaikaa, eikä se sisällä työstä mahdollisesti kertyviä lomapäiviä.

Ennen harjoittelun aloittamista opiskelijan tulee suorittaa riittävä määrä opintoja (vähintään 45 op/vuosi). Opintopistekertymä tarkistetaan ennen harjoittelun aloittamista. Jos opiskelijalla ei ole riittävästi opintoja suoritettuna, harjoittelun aloittamista voidaan siirtää vuodella.

Harjoittelun tavoitteet

Harjoittelujakson tulee tarjota opiskelijalle monipuolista kokemusta omalta ammattialaltaan. Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin ja -tapoihin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Harjoittelussa opiskelijan tulee oppia myös ymmärtämään eri työvaiheiden keskinäiset riippuvuudet.

Harjoittelujen ajankohdat

Insinööriopiskelijoilla ja tietojenkäsittelyssä on opintojen aikana yksi lukukausi ohjattua harjoittelua. Tietotekniikan ja rakennustekniikan opiskelijat ovat harjoittelussa kolmannen opiskeluvuoden kevätlukukaudella. Kone- ja kaivostekniikan opiskelijoille harjoittelulle on varattu neljännen opiskeluvuoden syyslukukausi. Tietojenkäsittelyn opiskelijoiden harjoittelu on kolmannen vuoden aikana.

Monimuoto-opiskelijoille harjoittelu järjestetään kunkin ryhmän tarpeiden ja opintojen kokonaisaikataulun mukaisesti.

Harjoittelupaikan hakeminen

Opiskelijat etsivät harjoittelupaikkansa itse. Työnantajiin kannattaa ottaa yhteyttä hyvissä ajoin. Tuoreimpia harjoittelupaikkoja löydät intranetistä työryhmäsivuston kohdasta Työelämäsuhteet: Yritykset ja yhteisöt. Myös Aihepankista voi saada harjoitteluideoita. Harjoittelukoordinaattoreilta saat lisätietoja aiemmista harjoittelupaikoista.

Palkallisuus

Opiskelija sopii harjoittelun palkallisuudesta työnantajansa kanssa. Jos opiskelijalle maksetaan palkkaa, hän on silloin työsopimussuhteessa työnantajaan. Tällöin mm. vastuu tapaturmavakuutuksesta on työnantajalla.

Opiskelija voi saada harjoittelun aikana opintotukea, kun harjoittelu on tutkintoon kuuluvaa ja päätoimista. Harjoitteluajan palkka huomioidaan tulona koko kalenterivuotta koskevassa tulovalvonnassa.

Stipendikäytäntö

Verohallinnon ohjeiden mukaan muuhun tarkoitukseen kuin opintoja, tieteellistä tutkimusta tai taiteen harjoittamista varten annetut apurahat ja stipendit ovat veronalaisia. Veronalaisia ovat mm. opinnäytetyöstä tai harjoittelusta maksettavat palkat tai työkorvaukset.

Harjoittelusta tai opinnäytetyöstä eli insinöörityöstä maksettavat korvaukset maksetaan suoraan opiskelijalle joko
a) palkkana, jos opiskelija on ollut tai on työsuhteessa kyseiseen yhteisöön, hoitaen ennakonpidätyksen sekä muut työnantajakustannukset
b) työkorvauksena, mikäli opiskelija ei ole työsuhteessa toimeksiantajaan, hoitaen ennakonpidätyksen (muita työnantajakustannuksia ei peritä). Työkorvausta ei kuitenkaan voida käyttää harjoittelussa, jossa opiskelija tekee työtä työnantajan tiloissa ja työnantajan laitteilla.

Kajaanin ammattikorkeakoulun stipendirahastoon otetaan vastaan ja edelleen luovutetaan vain verovapaita stipendilahjoituksia. Stipendiasioissa yhteyshenkilönä on taloussuunnittelija Satu Härkönen, puh. 044 7101 406.

Harjoittelu ulkomailla

Opiskelija voi suorittaa osan harjoittelusta ulkomailla, esimerkiksi Kajaanin ammattikorkeakoulun yhteistyökorkeakouluissa. Harjoittelupaikan voi etsiä myös omatoimisesti. Lisätietoja ulkomailla harjoittelusta antavat kv-koordinaattorit sekä kv-toimisto.

Harjoitteluinfot

Ennen harjoittelujaksoa järjestetään kolme harjoitteluinfoa. Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana järjestettävässä infossa käsitellään harjoittelun tavoitteita ja merkitystä. Ennen harjoittelun alkamista käydään läpi harjoitteluun liittyvät käytännön asiat ja harjoittelun suorittaneet opiskelijat kertovat kokemuksistaan.

Infoihin osallistuminen on pakollista, ja se kuuluu osana harjoittelusta saatavaan 30 opintopisteeseen.

Monimuoto-opiskelussa harjoittelukäytännöt poikkeavat päiväopiskelijoiden käytännöistä. Lisätietoja harjoittelusta saa yhteyshenkilöiltä.

Opinnäytetyö

Harjoittelijat tekevät usein opinnäytetyön jostain harjoittelupaikkansa kehityskohteesta. Mahdollista aihetta kannattaa alkaa miettiä jo hyvissä ajoin harjoittelun alkuvaiheessa. Asiasta on myös hyvä keskustella työpaikalla. Kun aihe on alustavasti hahmottunut, se tulee esitellä oman koulutusohjelmansa vastuuopettajalle.

Opinnäytetyön kirjallisen osion ohjeistus on opiskelijoille Moodlessa.

Lisätietoja

Yhteyshenkilöt:

Eero Soininen harjoittelukoordinaattori, insinöörikoulutus
Puh. 044 7101 147

Arja Sirviö harjoittelukoordinaattori, tietojenkäsittely
Puh. 044 7101 245

Harjoittelu ulkomailla, KV-koordinaattorit:

Veli-Pekka Piirainen, tieto- ja viestintätekniikka (peliteknologia, älykkäät järjestelmät, datasta tekoälyyn, tietojenkäsittely (datacenter, peliala), puh. 044 7101 337

Risto Oikari, konetekniikka sekä rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, puh. 044 7101 410

KV-päällikkö

Meira Kaikkonen, puh. 044 7101 617

Sähköpostiosoitteet

etunimi.sukunimi@kamk.fi

Ulkomailla harjoittelua suunnitteleville englanninkieliset harjoittelukirjeet löytyvät kohdasta Kansainvälisyys: http://www.kamk.fi/fi/Opiskelijalle/Kansainvalisyys