Opintojen arviointi

Arvioinnissa mitataan opiskelijan laaja-alaisia ammatillisia valmiuksia.

Opintojakso voidaan arvioida

  • numeroasteikolla 5 - 0; kiitettävä (5), hyvä (4 tai 3), tyydyttävä (2 tai 1), hylätty (0)
  • merkinnällä Hyväksytty - Hylätty
  • merkinnällä E, opiskelija ei ole osallistunut tenttiin
  • ei merkintää, opiskelija ei ole osallistunut työjärjestyksen mukaiselle pakolliselle tai valitsemalleen opintojaksolle.

Lähtökohtana sanallisessa arvioinnissa hyväksytyn suorituksen raja on 70 % tehtävistä oikein, numeerisessa arvioinnissa 50 %. 

Hyväksiluettujen suoritusten arviointi

Muualla suoritetut  ja hyväksiluetut opintojaksot/Korvaaminen ja sisällyttäminen:

arvosanaksi merkitään M (muualla suoritettu) tai englanninkielisssä koulutusohjelmissa K (Course accomplished somewhere else), suorituspaikka ja päiväys
mikäli opintojakso on suoritettu Kajaanin ammattikorkeakoulussa toisella koulutusalalla, arvosanaksi merkitään saatu arvosana
osittaisen hyväksiluku edellyttää lisäopintoja rajatulta alueelta, arviointi koko opintojaksosta Hyväksytty -Hylätty
osittain suoritettu harjoittelu voidaaan arvioida kahdessa osassa: muussa ammattikorkeakoulussa suoritettu osio merkinnällä M ja Kajaanin ammattikorkeakoulussa suoritettu osio joko Hyväksytty - Hylätty tai numeroarviointina.
Muulla tavoin osoitetun osaamisen tunnustaminen (AHOT):

koko opintojakso hyväksiluetaan erilaisten selvitysten perusteella: suoritus kirjataan merkinnällä M (muualla suoritettu, englanninkielisissä koulutusohjelmissa K (Course accomplished somewhere else)
hyväksilukeminen edellyttää täydentävää suoritusta: koko opintojakso arvioidaan asteikolla Hyväksytty - Hylätty.
VirtuaaliAMK:n opintosuorituksista merkitään ko. korkeakoulun käytäntöjen mukainen arvosana.

Opintorekisteri

Tiedot suorituksista tallennetaan Asio-opintohallinto-ohjelmaan noin kahden viikon - kuukauden kuluttua tentin tai muun suorituksen viimeisestä määräpäivästä. Suorituksen tallentaminen Asiolle edellyttää, että opiskelija on ilmoittautunut ko. opintojaksolle. Opiskelija voi seurata omia suorituksiaan Asion tai sähköisen opintosuunnitelman (eHOPS) kautta opiskelijanumerollaan.

Tenttipaperit

Tenttipapereita ja muita arvioitavia suorituksia ei pääsääntöisesti palauteta. Opettaja säilyttää tenttipaperit kuusi kuukautta. Opiskelija voi ottaa itselleen kopion suorituksestaan. Kypsyysnäytteet säilytetään vuoden ajan. Virtuaalisesti suoritetut opinnot säilytetään kuukauden ajan.  Opinnäytetyöt säilytetään pysyvästi (kirjasto) ja harjoittelu- ja projektitöihin liittyvät kirjalliset suoritukset opiskeluajan.

Hyväksytyn arvosanan korottaminen

Hyväksyttyä arvosaa voi korottaa yhden kerran silloin kun opintojakso seuraavan kerran järjestetään. Korottamisesta ja suorituksen laajuudesta on sovittava opettajan kanssa. Arvosana korottamiseen on ilmoittaudutta kirjallisesti ao. opettajalle vähintään kaksi viikkoa ennen tenttiä. Ylin arvosana jää voimaan. Arvosanan korotusmahdollisuus ei koske opinnäytetyötä eikä hyväksiluettuja opintoja.

Oikaisumenettely

Opiskelijalla on oikeus tutustua omaan opintosuoritukseensa ja saada tieto arviointiperusteiden soveltamisesta omalla kohdallaan. Tarkistusaika alkaa tulosten julkistamisesta ja se on sama kuin tulosten säilytysaika (6 kk tai 1 kk).

Mikäli opiskelija on tyytymätön arviointiin, muualla suoritettujen opintojen tai muulla tavalla osoitetun osaamisen hyväksilukemista koskevaan päätökseen, hän voi käynnistää suullisesti tai kirjallisesti oikaisumenettelyn.

Ensivaiheesse opiskelija tekee oikaisupyynnön arvioinnin tehneelle opettajalle tai hyväksilukupäätöksen tehneelle koulutusohjelmavastaavalle. Oikaisupyyntö on esitettävä 14 päivän kuluessa siitä, kun opiskelija on saanut tiedon arvioinnista. Kirjallinen oikaisupyynnön voi tarvittaessa jättää opintotoimistoon. Oikaisupyyntölomake löytyy extranetistä > Opiskelijoille > Lomakkeita.

Mikäli opiskelija on tyytymätön opettajan tai koulutusohjelmavastaavan ratkaisuun, hän voi tehdä oikaisuvaatimuksen ammattikorkeakoulun  tutkintolautakunnalle 14 päivän kuluttua saatuaan tiedon opettajan ratkaisusta. Vapaamuotoinen, kirjallinen oikaisupyyntö osoitetaan tutkintolautakunnalle ja toimitetaan opintotoimistoon. Liitteeksi oikaisupyyntölomake joko alkuperäisenä tai kopiona.

Tutkintolautakunnan päätös on lopullinen eikä siitä voi valittaa (351/2003 begin_of_the_skype_highlighting FREE 351/2003 end_of_the_skype_highlighting §42).

Jos opiskelija on käynnistänyt oikaisumenettelyn ennen tutkintotodistuspyyntöä tai pyynnön jälkeen, todistusta ei anneta ennen kuin oikaisumenettely on käsitelty loppuun. Oikaisumenettelyä ei voi käynnistää eikä menettelyä jatkaa enää sen jälkeen, kun tutkintotodistus on otettu vastaan. Määräaikoja tulee ehdottomasti noudattaa.