Opiskelu_nettii.jpg

Etusivu>Opiskelijalle>Opiskelijan edut>Opintotuki>Opintojen edistymisen seuranta

Opintojen edistymisen seuranta

 

Opintotuen saannin edellytys on päätoiminen opiskelu. Opintotukiasetuksen mukaan normaalina edistymisenä voidaan pitää 5,5 opintopisteen laajuisia opintoja kuukautta kohti (”tutkinnon voi suorittaa ko. opintoja varten vahvistetussa tukiajassa”).

Opintotuki voidaan kuitenkin myöntää tai maksamista jatkaa, kun opiskelijalla on opintosuorituksia keskimäärin 5 opintopistettä tukikuukautta kohti. (Opintotukilaki 65/1994 ja asetus 260/1994 muutoksineen).

Opintoraha- ja asumislisäkuukaudet ovat tukikuukausia edistymisen seurannassa.

Huomaa, että normiajassa 3,5/4 v. valmistuminen edellyttää noin 60 opintopisteen laajuisia opintoja vuodessa (n. 6,7 op/kk).

 

Opintojen edistymisen seurannan toteutus

Opintojen edistymistä seurataan lukuvuosittain yhteistyössä Kelan kanssa. Tiedot kerätään opintorekisteristä syyskuussa 31.7. tilanteesta. Seurannassa tutkitaan edeltävän lukuvuoden opinnoissa edistymistä ja koko opiskeluajan opinnoissa edistymistä.

 • Opinnot ovat edistyneet riittävästi, mikäli opiskelija on edeltävänä lukuvuonna suorittanut vähintään 5 opintopistettä tukikuukautta kohti ja vähintään 20 opintopistettä tukikuukausien määrästä riippumatta  (vähimmäissuoritusvaatimus). Huom. myös kuukausi, jolloin opiskelija on saanut pelkkää asumislisää, on tukikuukausi opintojen edistymisen seurannassa.
  • vähimmäissuoritusvaatimus ei kuitenkaan koske opintojen ensimmäistä lukuvuotta, jos ottaa opiskelupaikan vastaan ja aloittaa opinnot kevätlukukaudella alkavassa koulutuksessa. Kuitenkin myös silloin tulee olla opintosuorituksia vähintään 5 opintopistettä tukikuukautta kohti.
 • Jos opiskelija ei ole edeltävänä lukuvuonna suorittanut tarpeeksi opintoja, opintotuen maksamista voidaan jatkaa kuitenkin, mikäli koko opiskeluajan opinnot ovat edistyneet riittävästi, eli vähintään 5 opintopistettä tukikuukautta kohti. Ennen 1.8.2011 opintojen edistymisen krieeri oli 4,8 opintopistettä tukikuukautta kohti. Tämä huomioidaan opintojen edistymisen seurannassa.

 • Jos opiskelija valmistuu ennen seurannan toteutusta, opiskelijan katsotaan edistyneen kyseisissä opinnoissa riittävästi. Tämä koskee esim. opiskelijaa, joka tekee opinnäytetyötä.
       

Selvityspyyntö

Opiskelijan, jonka opinnot eivät ole edistyneet riittävästi, saa Kelan postittaman selvityspyyntökirjeen. Opiskelijan tulee antaa opintotukilautakunnalle selvitys, miksi opinnot eivät ole edistyneet riittävästi ja kertoa heikon edistymisen syistä. Selvityksen antamiselle on Kelan postittamassa kirjeessä annettu palautusaika.

 

Opintotukilautakunnan toimenpiteet selvityksen perusteella:

 • Jos selvitys hyväksytään, opintotuen maksaminen jatkuu viimeisimmän opintotukipäätöksen mukaisesti. 
 • Jos selvityksessä esitettyjä syitä ei voida hyväksyä tai jos opiskelija ei toimita selvitystä määräajassa, opintotukioikeus lakkautetetaan 1.1. lukien.
 • Jos opintojen edistymisen katsotaan edellyttävän erityistä seurantaa, voi opintotukilautakunta päättää, että opintotuki muutetaan määräaikaiseksi. Tällöin opintotuki tarkistetaan päättymään lukuvuosittaisen tukiajan loppuun, eli 31.5. saakka.  


Opintotukioikeus määräajan jälkeen

Opintotuki voidaan myöntää uuden hakemuksen perusteella määräajan jälkeen, jos opiskelija on suorittanut määräaikana vähintään 20 opintopistettä tukikuukausien lukumäärästä riippumatta ja vähintään 5 opintopistettä tukikuukautta kohden. Jos opiskelija nostaa määräaikana 9 tukikk, tulee opiskelijan suorittaa vähintään 45 opintopistettä. Opiskelija voi perua tai palauttaa opintotukea, jolloin määräajan suoritusvaatimus pienentyy.

Kun opinnot eivät ole määräajassa edistyneet riittävästi, opintotuki voidaan myöntää uudelleen, jos opintosuorituksia on sen lukuvuoden alusta lukien, jolloin määräaika on päättynyt vähintään 20 opintopistettä ja keskimäärin vähintään 5 opintopistettä tukikuukautta kohti tai jos opiskelija on määräajan päättymisen jälkeen suorittanut vähintään 20 opintopisteen laajuiset opinnot.

Opintotukea on haettava ja tuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta. Opintotuki haetaan muutosilmoituksella Kelan asiointipalvelussa tai paperilomakkeella, lomake OT15. Opintotukilautakunta päättää opintotukioikeudestasi määräajan jälkeen.

Tukioikeuden palautus lakkautuksen jälkeen

Opintotuen lakkauttamisen jälkeen opintojen katsotaan edistyneen riittävästi, jos opintosuorituksia on keskimäärin vähintään 5 opintopistettä tukikuukautta kohti koko opiskeluajalta tai jos opiskelija on tuen lakkauttamisen jälkeen suorittanut vähintään 20 opintopisteen uudet opinnot.

Huom! Jos opintotuki on lakkautettu siksi, että vähimmäissuoritusvaatimus ei ole täyttynyt, opintotuki voidaan myöntää uudelleen kun opiskelija suorittaa tuettomalla ajalla vähintään 20 opintopistettä.
 Tuettoman ajan katsotaan alkavan aikaisintaan seurantalukuvuoden päättymisen jälkeen eli 1.8. lukien.

Vaadittuun opintopistemäärään ei voi sisältyä hyväksiluettuja opintoja. Opintotukioikeus myönnetään palauttamisehdon täytyttyä sen kuukauden alusta, jolloin opintopistemäärä täyttyy (edellyttää, että hakemus on jätetty). Lisäksi opiskelijan on laadittava henkilökohtainen opintosuunnitelma vähintään vuodeksi tai jäljellä olevaksi opiskeluajaksi. 

Opintotukea on haettava ja tuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta. Opintotuki haetaan muutosilmoituksella Kelan asiointipalvelussa tai paperilomakkeella, lomake OT15. Opintotukilautakunta päättää opintotukioikeudestasi tuen lakkautuksen jälkeen.


Opintotuen takaisinperintä

Opintotuen takaisinperintää tutkitaan opintojen edistymisen seurannassa silloin, kun opintosuorituksia on edeltävänä lukuvuonna ollut alle 1 opintopiste tukikuukautta kohti. Jos takaisinperintää harkitaan, opintotukilautakunta lähettää opiskelijalle takaisinperintää koskevan kuulemiskirjeen.

Takaisinperintä tulee kyseeseen silloin, kun opintoja ei ole ollut tarkoituskaan harjoittaa päätoimisesti, vaan on ollut esim. töissä. Takaisinperinnän aiheellisuus tutkitaan myös opintonsa keskeyttäneiltä ja oppilaitosta tai opintoja vaihtaneilta.

Jos opintotukea peritään takaisin, asiaa tutkitaan myös mahdollisena väärinkäytöksenä. Väärinkäytös voi johtaa petossyytteeseen, jos tukea on tarkoituksellisesti nostettu perusteetta. Kyse on petoksesta, jos opiskelija on nostanut opintotukea ja hänellä ei ole ollut tarkoituskaan opiskella.


Milloin opiskelijan tulee ottaa yhteyttä korkeakoulun opintotukilautakuntaan?

 Opiskelija voi ottaa yhteyttä korkeakoulun opintotukilautakuntaan, jos pohtii:

 • voidaanko esittämät syyt katsoa hyväksyttäviksi syiksi opintojen riittämättömälle edistymiselle
 • mitkä opintosuoritukset on huomioitu opintojen edistymisen seurannassa
 • mitä selvityksiä opiskelijan tulee liitää opintojen riittämättömän edistymisen selvitykseen
 • voiko saada lisäaikaa selvityksen jättämiselle
 • onko opiskelija suorittanut riittävästi opintoja, jotta opintotuki voidaan myöntää uudelleen määräajan tai lakkautuksen jälkeen.

Opintotuen maksamista voidaan jatkaa, jos opinnot ovat tilapäisesti hidastuneet hyväksyttävästä syystä. Hyväksyttäviä syitä ovat esimerkiksi oma tai lähiomaisen sairaus tai muu vaikea elämäntilanne. Opiskelijan tulee vastata opintotukilautakunnalle selvityspyynnön liitteenä olevalla lomakkeella tai erillisellä selvityksellä. Opiskelijan tulee kertoa miten tilanne on vaikuttanut opintoihin. Jos mahdollista, selvitykseen tulee liittää viranomaistodistus (esimerkiksi lääkärintodistus) opintoihin vaikuttaneesta syystä.

Huom! Jos opiskelija haluaa valittaa opintojen riittämättömän edistymisen vuoksi annetusta opintotukipäätöksestä, tulee opiskelijan jättää valitus määräajassa Kelalle.

Lisätietoa opintojen edistymisen seurannasta

www.kela.fi