Opiskelu_nettii.jpg

Etusivu>Opiskelijalle>Opetustarjonta>Tradenomi
 

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma


Tietojärjestelmät osaamisalue

Kajaanin ammattikorkeakoulussa Tietojärjestelmät osaamisalue muodostuu Tietotekniikan (insinööri) ja Tietojenkäsittelyn (tradenomi) koulutusohjelmista ja se on osa CEMIS osaamiskeskusta, jonka yhtenä tavoitteena on koulutuksen, tutkimus- ja kehittämistoiminnan kilpailukyvyn, vetovoiman, laadun sekä vaikuttavuuden parantaminen. Tietotekniikan ja Tietojenkäsittelyn opetuksellisissa sisällöissä on yhteneväisyyksiä, jotka tullaan toteuttamaan koulutusohjelmien välisinä yhteisinä opintoina.Vaihtoehtoiset ammattiopinnot

DATACENTER -RATKAISUT
Datacenter -ratkaisujen syventävissä opinnoissa opinnot painottuvat laitteistojen ja käyttöjärjestelmien asennukseen ja hallintaan, tietoverkkojen ja palvelinten toimintaan sekä ylläpitoon, virtualisointiteknologioihin ja pilvipalveluihin. Opiskelija saa valmiudet toimia esimerkiksi järjestelmäasiantuntijana, käyttöpäällikkönä tai kouluttajana.


PELIALA
Pelialan syventäviksi opintokokonaisuuksiksi opiskelija voi valita seuraavia kokonaisuuksia: pelituotanto ja - suunnittelu, peligrafiikka, peliohjelmointi tai peliäänet. Peliohjelmoinnin opintojen kautta opiskelija saa valmiudet myös perinteiseen ohjelmointityöhön. Opiskelija saa valmiudet toimia esimerkiksi ohjelmistosuunnittelijana, peliohjelmoijana, pelisuunnittelijana, tuottajana, peligraafikkona tai kouluttajana.

TIETOJENKÄSITTELYN SYVENTÄVÄ OSAAMINEN 30 op
DATACENTER-RATKAISUT
    Virtualisointiosaaminen  15 op           
    Datacenter -ratkaisujen syventäväosaaminen 15 op
tai
PELIALA
    Game Production and Design Competence  15 op
    Syventävä pelituotanto- ja suunnitteluosaaminen  15 op
tai 
    Game Graphics Competence 15 op
    Specialised Game Graphics Competence 15 op
tai 
      Game Programming Competence 15 op
      Syventävä peliohjelmointiosaaminen 15 op
tai 
    Game Sound Competence 15 op
    Specialised Game Sound Competence  15 op

Ammatillisen osaamisen kehittymisen vuositeemat
aika Ammatillisen osaamisen kehittymisen vuositeemat 
1.vsk
S2013 - K2014

It-osaajaksi
Tietojenkäsittelyn tradenomiopiskelijalla on valmiudet käyttää tietokonetta päivittäisessä työssään. Opiskelija hallitsee ja ymmärtää liike-elämän peruskäsitteet ja opiskelija osaa toimia ja viestiä ryhmässä.

2.vsk
S2014 - K2015

It-ammattilaiseksi
Opiskelija oppii oman erikoistumisalansa ammattitaitoja ja -tietoja. Erikoistumisopintoina on joko datacenter -ratkaisut tai peliala. Opiskelija osaa hyödyntää tiimityötaitojaan ammattiopinnoissaan.

3.vsk
S2015 - 
K2016

It-soveltajaksi
Opiskelija harjaantuu asiantuntijuuteen omalla erikoitumisalallaan. Opiskelija osaa käyttää erilaisia tiedonhankintatapoja, osaa toimia tiimin jäsenenä ja osaa kouluttaa.

4.vsk
Syksy 2016

 It-taitajaksi
Opiskelija osaa soveltaa oppimiaan ammattitaitoja ja -tietoja käytäntöön. Opiskelija osaa tehdä pienimuotoisen tutkimus- ja kehittämistyön.

 Kompetenssit

Koulutusohjelman tavoitteen mukainen osaaminen sisältää seuraavat ydinosaamisalueet:

Tietojärjestelmäosaaminen, jonka tavoitteena on, että tradenomi

 • ymmärtää tietojärjestelmät kokonaisuutena ja niiden tuottamis-, hankinta- ja käyttöönottoprosessin sekä tiedonhallinnan periaatteet toiminnan kehittämisen näkökulmasta
 • osaa määritellä, suunnitella ja testata ohjelmiston, tietokannan ja käyttöliittymän ottaen huomioon tietoturvan
 • osaa ohjelmoida
 • osaa dokumentoida ja tulkita dokumentteja esimerkiksi ylläpitäessään ohjelmistoja
 • osaa suunnitella ja toteuttaa koulutuksen

ICT-infrastruktuuri-osaaminen, jonka tavoitteena on, että tradenomi

 • ymmärtää tietoverkon eri komponenttien (laite- ja ohjelmistokomponentit) merkityksen ja toimintaperiaatteet
 • osaa hyödyntää tietoverkkoja eri komponentteineen ratkaisuja tehdessään
 • osaa rakentaa ja ylläpitää tietoverkkojen perusratkaisuja
 • osaa ottaa tietoturvan huomioon organisaation ICT-infrastruktuuriratkaisussa

ICT-projektiosaaminen, jonka tavoitteena on, että tradenomi

 • ymmärtää erilaisten ICT-projektien luonteen ja projektitoiminnan kokonaisuuden organisaatiossa
 • ymmärtää systemaattisen toimintatavan merkityksen projektityössä ja osaa toimia ICT-projektissa
 • vastuullisesti
 • osaa käyttää ja soveltaa ICT-projektien suunnittelun ja hallinnan menetelmiä
 • osaa tunnistaa ICT-projektitoiminnan riskejä ja varautua niihin

 
Liiketoimintaosaaminen, jonka tavoitteena on, että tradenomi

 • ymmärtää liiketoiminnan keskeiset prosessit ja toiminnot
 • ymmärtää tietotekniikan merkityksen osana organisaation toimintaa ja sen roolin toiminnan kehittämisessä 
 • osaa kehittää liiketoiminnan prosesseja ja etsiä tukea ratkaisuihin tietotekniikasta
 • ymmärtää sopimusten, tarjousten, lisenssien ja tekijänoikeuksien merkityksen omassa työssään
 • osaa palvella asiakasta

ICT-erikoisosaaminen, jonka tavoitteena on, että tradenomi

 • osaa soveltaa tietojaan ja taitojaan jollakin ICT:n osa-alueella sekä analysoida, arvioida ja kehittää toimintaa tällä alueella