Opiskelu_nettii.jpg

Etusivu>Opiskelijalle>Opetustarjonta>Tradenomi

Tietojenkäsittelyn koulutus

osaamisaluevastaava: Tanja Korhonen
Opintojen ajoitus: Vuosikurssit (vsk) 1 - 4
Koulutusohjelman rakenne


Koulutusohjelman sisällön ja kompetenssien matriisikuvaus.

aika MatriisiOPS Ammatillisen osaamisen kehittymisen vuositeemat 
S2009 - S2012 1 - 4 vsk  
S2009 - K2010

It-osaajaksi
Tietojenkäsittelyn tradenomiopiskelijalla on valmiudet käyttää tietokonetta päivittäisessä työssään. Opiskelija hallitsee ja ymmärtää liike-elämän peruskäsitteet ja opiskelija osaa toimia ja viestiä ryhmässä.

S2010 - K2011

It-ammattilaiseksi
Opiskelija oppii oman erikoistumisalansa ammattitaitoja ja -tietoja. Erikoistumisopintoina on joko järjestelmänylläpito tai peliala. Opiskelija osaa hyödyntää tiimityötaitojaan ammattiopinnoissaan.

S2011 - 
K2012

It-soveltajaksi
Opiskelija harjaantuu asiantuntijuuteen omalla erikoitumisalallaan. Opiskelija osaa käyttää erilaisia tiedonhankintatapoja, osaa toimia tiimin jäsenenä ja osaa kouluttaa.

Syksy 2012

It-taitajaksi
Opiskelija osaa soveltaa oppimiaan ammattitaitoja ja -tietoja käytäntöön. Opiskelija osaa tehdä pienimuotoisen tutkimus- ja kehittämistyön

Vaihtoehtoiset ammattiopinnot 38 op
Peliliiketoiminta ja tuottaminen
Pelisuunnittelu 
Peligrafiikka 
Peliohjelmointi
Kompetenssit

Koulutusohjelman tavoitteen mukainen osaaminen sisältää seuraavat ydinosaamisalueet:
Tietojärjestelmäosaaminen, jonka tavoitteena on, että tradenomi

 • ymmärtää tietojärjestelmät kokonaisuutena ja niiden tuottamis-, hankinta- ja käyttöönottoprosessin sekä tiedonhallinnan periaatteet toiminnan kehittämisen näkökulmasta
 • osaa määritellä, suunnitella ja testata ohjelmiston, tietokannan ja käyttöliittymän ottaen huomioon tietoturvan
 • osaa ohjelmoida
 • osaa dokumentoida ja tulkita dokumentteja esimerkiksi ylläpitäessään ohjelmistoja
 • osaa suunnitella ja toteuttaa koulutuksen

.

Ict-infrastruktuuri-osaaminen, jonka tavoitteena on, että tradenomi

 • ymmärtää tietoverkon eri komponenttien (laite- ja ohjelmistokomponentit) merkityksen ja toimintaperiaatteet
 • osaa hyödyntää tietoverkkoja eri komponentteineen ratkaisuja tehdessään
 • osaa rakentaa ja ylläpitää tietoverkkojen perusratkaisuja
 • osaa ottaa tietoturvan huomioon organisaation ict-infrastruktuuriratkaisussa

.

Ict-projektiosaaminen, jonka tavoitteena on, että tradenomi

 • ymmärtää erilaisten ict-projektien luonteen ja projektitoiminnan kokonaisuuden organisaatiossa
 • ymmärtää systemaattisen toimintatavan merkityksen projektityössä ja osaa toimia ict-projektissa
 • vastuullisesti
 • osaa käyttää ja soveltaa ict-projektien suunnittelun ja hallinnan menetelmiä
 • osaa tunnistaa ict-projektitoiminnan riskejä ja varautua niihin.

 
Liiketoimintaosaaminen, jonka tavoitteena on, että tradenomi

 • ymmärtää liiketoiminnan keskeiset prosessit ja toiminnot
 • ymmärtää tietotekniikan merkityksen osana organisaation toimintaa ja sen roolin toiminnan kehittämisessä 
 • osaa kehittää liiketoiminnan prosesseja ja etsiä tukea ratkaisuihin tietotekniikasta
 • ymmärtää sopimusten, tarjousten, lisenssien ja tekijänoikeuksien merkityksen omassa työssään
 • osaa palvella asiakasta

Ict-erikoisosaaminen, jonka tavoitteena on, että tradenomi

 • osaa soveltaa tietojaan ja taitojaan jollakin ict:n osa-alueella sekä analysoida, arvioida ja kehittää toimintaa tällä alueella.