Opiskelu_nettii.jpg

Etusivu>Opiskelijalle>Opetustarjonta>Restonomi

MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA (2013)

Koulutusohjelman tavoitteena on , että opiskelijasta kehittyy monialaiseen yhteistyöhön kykenevä matkailualan osaaja. Opintojen läpikulkevana teemana on luovuuden, yrittäjyyden, kansainvälisyyden ja itsetuntemuksen kehittäminen. Erilaisissa harjoitustöissä tehdään tiivistä yhteistyötä alan elinkeinoelämän ja toimijoiden kanssa.

Matkailuelinkeinon kehittäminen vaatii matkailupalvelujen  tuotanto- ja jakeluketjun tuntemista sekä tuotekehityksen, markkinoinnin, talouden ja johtamisen osaamista. Matkailupalvelut koostuvat monista eri osista, kuten majoitus-, ravitsemus-, liikenne- ja ohjelmapalveluista sekä kokous- ja kongressipalveluista.

Ammatillisen osaamisen kehittymisen vuositeemat
Aika Ammatillisen osaamisen kehittymisen vuositeemat 
1. vsk
S2013 - K2014

 Matkailualan havainnoija
-peruskäsitteiden hallinta
-tietää matkailualan toimijat
-hallitsee matkailualan asiakaspalvelun perustaidot

2.vsk ja 3. vsk
S2014 - K2015
ja
S2015-K2016

 Matkailun toteuttaja ja osaaja
-tuntee keskeiset matkailualan tietosisällöt
-pystyy toimimaan asiakasrajapinnassa ja erilaisissa matkailutoimijoiden verkostoissa
-osaa toimia matkailualan työtehtävissä ja hallitsee keskeiset työmenetelmät
-kehittyy tiedonhakijana ja tiimien jäsenenä
-osaa suunnitella ja toteuttaa matkailutuotteita

3. vsk
S2015 - 
K2016
ja
 4. vsk
S2016
Matkailupalvelujen kehittäjä
- osaa soveltaa uusinta tietoa matkailutuotteiden ja alan kehittämiseen
- kehittää ja arvioida asiakaslähtöistä ja vastuullista matkailuliiketoimintaa

Vaihtoehtoiset ammattiopinnot

Koulutusohjelmassa voit valita haluamiasi opintokokonaisuuksia (15 op + 15 op) syventääksesi osaamistasi matkailun eri osa-alueilla, mm.

Elämysaktiviteetit

Opit tunnistamaan keskeiset luonto- ja liikuntamatkailun kesä- ja talviaktiviteetit Suomessa sekä ymmärtämään niiden toteutuksen keskeiset vaatimukset. Opit hallitsemaan eri luontoliikuntalajien vaatimia perustaitoja. Opit tuottamaan asiakkaille yksilöllisiä ja aitoja elämyskokemuksia.
Hyvinvointimatkailu
Hyvinvointimatkailussa opit tunnistamaan ja ymmärtämään hyvinvointipalvelujen merkityksen osana matkailun kenttää. Osaat soveltaa eri liikuntalajeja ja hoitomuotoja eri lähtökohdista tulevien ihmisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen sekä tuottamaan niistä matkailuun soveltuvia palvelupaketteja.
Majoitusliiketoimintaosaaminen
Opit ymmärtämään majoitusalan monimuotoisuuden sekä muuttuvan toimintaympäristön vaikutukset alaan. Opit kehittämään majoituspalvelutoimintaa asiakaslähtöisesti.
Ruokapalveluosaaminen
Opit ymmärtämään kokonaisvaltaisesti ruokapalvelujen merkityksen matkailussa sekä arvioimaan laatuun vaikuttavien tekijöiden merkityksen. Samalla opit toteuttamaan ruokapalveluita erilaisissa asiakastilanteissa verkostoja hyödyntäen.

Kompetenssit
PALVELUKULTTUURIOSAAMINEN 
ymmärtää vieraanvaraisuuden (hospitality) alan keskeisenä arvona ja menestystekijänä
osaa huomioida esteettiset ja eettiset näkökulmat palvelutoiminnassa (tilat ja palvelutuotteet, viestintä)
tuntee kuluttajakäyttäytymisen periaatteet ja osaa hyödyntää niitä palvelukehityksessä

PALVELUJÄRJESTELMÄOSAAMINEN
 
osaa suunnitella, tuottaa ja kehittää palveluja toimintaympäristön vaatimusten mukaan
osaa kuvata, ohjata ja arvioida palveluprosesseja (tuotesuunnittelu, toiminnan kannattavuus, työn Organisointi, ohjaus ja kehittäminen)
osaa kehittää palveluja tuotekehityksen ja tuotteistamisen keinoin
tuntee omaan toimialaansa liittyvät turvallisuusvaatimukset ja osaa soveltaa niitä työssään

PALVELUJOHTAMISOSAAMINEN
tuntee ja ymmärtää yrityksen strategiat ja osaa hyödyntää niitä palvelutoiminnan ohjauksen työvälineenä
osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida oman ja yksikön päivittäistä lähijohtamista
osaa organisoida työyhteisön toimintaa ja hyödyntää yksilöiden, tiimien ja yhteisöjen osaamista

 LIIKETOIMINTAOSAAMINEN
osaa analysoida asiakkuuksia palveluliiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta
ymmärtää liiketoiminnan keskeiset käsitteet ja omaa liiketaloudellisen ajattelun perusteet
osaa ennakoida vaihtoehtoisten toimintatapojen vaikutuksia taloudelliseen tulokseen ja kilpailukykyyn
osaa soveltaa yrittäjyysperiaatteita yrittäjänä ja työntekijänä
osaa toimia erilaisissa verkostoissa sekä hyödyntää ja kehittää niitä

MATKAILUN PALVELUYMPÄRISTÖOSAAMINEN

ymmärtää kansainvälisyyden, globalisaation ja erilaisten kulttuurien merkityksen palvelukulttuurille ja alan kehitykselle
osaa toimia erilaisissa kansainvälisissä toimintaympäristöissä
osaa hyödyntää kansallisen kulttuurin ominaispiirteitä matkailun kehittämisessä

AKTIVITEETTIMATKAILUOSAAMINEN
osaa suunnitella, toteuttaa ja tuotteistaa terveellisiä, turvallisia ja taloudellisesti kannattavia aktiviteettimatkailupalveluja edistämään asiakkaiden hyvinvointia
osaa kehittää vapaa-ajan tai työsidonnaisen aktiviteettimatkailun palveluympäristöä ja -verkostoja
osaa kehittää alueellisia vahvuuksia ja parantaa alueellista vaikuttavuutta aktiviteettimatkailussa
osaa tuottaa asiakkaille yksilöllisiä ja aitoja elämyskokemuksia
tunnistaa keskeiset oppimiskäsitykset ja menetelmät sekä osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida liikunnan ohjaustilanteita
osaa kuvata liikunnan terveysvaikutuksia
ymmärtää aktiviteettimatkailun sisältöjen (esim. luonto, kulttuuri, liikunta ja ruoka) merkityksen hyvinvoinnin lähteenä