Opiskelu_nettii.jpg

Etusivu>Opiskelijalle>Opetustarjonta>Insinööri

Rakennustekniikan koulutusohjelma

Koulutusohjelmavastaava: Jari Kurtelius

Koulutusohjelmassa perehdytään erityisesti rakennustuotantoon, korjausrakentamiseen ja kiinteistöjen pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitteluun. Yhteisissä ammatillisissa opinnoissa saadaan laaja perusosaaminen rakennustekniikan eri aihealueilta. Suuntaavissa opinnoissa syvennetään tuotantotekniikkaan, isännöintiin tai puurakentamiseen liittyvää osaamista.

Opintojen sisältö
Ammatillisen osaamisen kehittymisen vuositeemat
Aika Ammatillisen osaamisen kehittymisen vuositeemat 
1. vsk
S2010 - K2011

Tekniikkaan perehtyminen:
Opiskelija hahmottaa rakennustuotannon ja kiinteistöjen ylläpidon kannalta olennaisia tekijöitä sekä hankkii tietoja ja taitoja, joilla näitä perustekijöitä hallitaan

2. vsk
S2011 - K2012

Tietojen syventäminen:
Opitaan soveltamaan teknistaloudellista ajattelua todellisiin kohteisiin sekä kehitytään kommunikointi- ja ryhmätyötaidoissa.

3. vsk
S2012 - 
K2013

Erikoistuminen:
Hankitaan tietyn aihealueen erikoisosaaminen sekä opitaan soveltamaan opittuja asioita käytännössä.

4. vsk
S2013 - K2014

Osaamisen viimeistely:
Itsenäisen, vastuullisen ja laaja-alaisen ajattelutavan syventäminen ja soveltaminen käytännön ongelmaan sekä esimies- ja asiantuntija- työskentelyyn perehtyminen.

 

Vaihtoehtoiset ammattiopinnot
Tuotantototekniikka
Tuotantotekniikan suuntautumisvaihtoehdossa perehdytään rakennustyömaan tuotantotekniikkaan ja tuotannon ohjausmenetelmiin. Opiskelija oppii tuntemaan rakennusliikkeen hankintatoimen perusteet ja logistiikan merkityksen materiaali- ja tietovirtojen hallinnassa. Suuntautumisvaihtoehdon suorittaneella on myös valmiudet verrata vaihtoehtoisia työmenetelmiä tavoitteen saavuttamiseksi.


Isännöinti
Isännöinnin suuntautumisvaihtoehdossa perehdytään asuin- ja kiinteistöosakeyhtiöiden talous- ja henkilöstöhallintoon, kirjanpidon periaatteisiin sekä asunto-osakeyhtiön sisäisen ja ulkoisen laskentatoimen tehtäviin. Suuntautumisvaihtoon kuuluvissa laitetekniikan opintojaksoissa opitaan ymmärtämään kiinteistön laitteisiin ja automaatiotekniikkaan liittyvän tiedonhallinnan merkityksen kiinteistön ylläpidossa. 

Puurakentaminen
Puurakentamisen suuntautumisvaihtoehdossa perehdytään puun ja erilaisten puupohjaisten tuotteiden käyttöön rakennusmateriaalina, puun teolliseen käsittelyyn, puutuotteiden markkinointiin ja kansainvälistymiseen. Puurakentamisen tekniset ratkaisut ja puurakentamiseen työmaatekniikka tulevat myös tutuiksi.

Kompetenssit
Ympäristövastuu- ja elinkaariosaaminen rakentamisessa
 • Elinkaaritekniikan hallinta
 • Rakennustuotteiden ja -tuotannon ympäristövaikutusten hallinta
 • Käyttöikämitoituksen hallinta
 • Kiinteistön ylläpidon ja käyttötalouden hallinta
Rakenteiden suunnitteluosaaminen
 • Talon- ja ympäristörakenteiden rakennesuunnittelun hallinta eri materiaalien osalta
 • Rakenteiden staattisen toiminnan hallinta
 • Rakennusfysikaalisten ja -kemiallisten ilmiöiden hallinta ja kyky niiden huomioonottamiseen suunnittelussa
 • Muiden suunnittelualojen (ARK, GEO, talotekniikka) vaikutusten ymmärtäminen
Rakentamisprosessiosaaminen
 • Talon- ja ympäristörakenteiden rakennuttaminen ja urakointi ja johtaminen
 • Asiakastarpeen tunnistaminen ja huomioonottaminen
 • Tuotannonohjauksen hallinta
 • Lämpö-, vesi-, ilmastointi-, sähkö- ja automaatiotekniikoiden vaikutusten huomioon ottaminen
 • Rakentamisen laadun ja turvallisuuden hallinta
Rakennusalan talousosaaminen
 • Rakennushankkeen kustannushallinta
 • Investointilaskelmien ja käyttökustannusten hallinta
 • Kustannusten muodostumisen ymmärtäminen
 • Yritystalouden rakennusyrittäjyyden tuntemus
Esimiestaidot ja johtaminen
 • Johtamisjärjestelmien hallinta
  • laatujohtaminen
  • turvallisuus- ja työhyvinvointijohtaminen
  • organisaatiojohtaminen
 • Työsuhdeosaaminen
 • Ihmissuhdetaitojen osaaminen

  Korjausrakentamisen erityisosaaminen
 • Korjausrakentamisen prosessien ja tekniikoiden hallinta
 • Ymmärrys rakennusten käyttöarvoista, historiallisista arvoista ja eri aikakausien esteettisistä arvoista
 • Ymmärrys rakennussuojelun mahdollisuuksista
 • Tietämys eri aikakausien rakennusten materiaaleista,rakenteista ja rakentamistavoista
 • Ymmärrys rakennuksen kunnon ja käyttökelpoisuuden arviointiin vaikuttavista tekijöistä ja eri rakennusosien ja rakenteiden korjaustavoista
   
  Kiinteistöjen ylläpito-osaaminen
 • Kiinteistön kunnossapidon ymmärtäminen kiinteistön elinkaaren mittaisena suunnitelmallisena prosessina