Opiskelu_nettii.jpg

Etusivu>Opiskelijalle>Opetustarjonta>Insinööri

Tietotekniikan koulutusohjelma

Tässä koulutusohjelmassa suunnitellaan, rakennetaan ja ohjelmoidaan älykästä elektroniikkaa, jota tarvitaan esimerkiksi ajoneuvoissa ja niiden väyläratkaisuissa, teollisuuden mittalaitteissa sekä tietoliikenteen eri sovelluksissa, kuten matkapuhelimissa, mobiileissa päätelaitteissa ja ohjainyksiköissä. Opiskelun aikana toteutetaan tuoteprojekti pienryhmissä ja käytössä ovat monipuoliset laboratorioympäristöt, mikä tekee opiskelun käytännönläheiseksi.

Opintojen sisältö
Ammatillisen osaamisen kehittymisen vuositeemat
Aika Ammatillisen osaamisen kehittymisen vuositeemat 
1. vsk
S2010 - K2011

Perehtyminen
Insinöörin opinnoissa ja työssä tarvittavien perustietojen, matemaattis-luonnontieteellisen ajattelun ja kommunikointi- ja tiedonhankintataitojen kehittäminen sekä projektimaisiin työskentelytapoihin tutustuminen

2. vsk
S2011 - K2012

Syventäminen
Perustietojen ja taitojen täydentäminen, ryhmätyöskentelytaitojen kehittäminen sekä suuntautumisvaihtoehdon valinta.

3. vsk
S2012 - 
K2013

Erikoistuminen
Valittuun suuntautumisvaihtoehtoon liittyvän erikoisosaamisen hankinta. Tietojen ja taitojen soveltaminen sekä kartuttaminen työelämään tutustumisella

4. vsk
S2013 - K2014

Soveltaminen
Tietojen ja taitojen täydentäminen työelämän tarpeita ja työelämään siirtymistä varten. Oppiminen itsenäiseen työskentelyyn insinööreille typillisissä työtehtävissä

 

Vaihtoehtoiset ammattiopinnot

Ajoneuvojen tietojärjestelmät
Ajoneuvojen tietojärjestelmät -suuntautumisvaihtoehdolla sinulla on mahdollisuus erikoistua sulautettujen järjestelmien elektroniikka- tai ohjelmistosuunnitteluun. Elektroniikkasuunnittelussa opetellaan suunnittelemaan ja testaamaan erilaisia ohjelmoitavia elektroniikkalaitteita. Ohjelmistosuunnittelun opinnoissa opetellaan suunnittelemaan ja testaamaan sulautettuja eli laiteläheisiä ohjelmistoja. Opiskelujen aikana opiskelijat toteuttavat pienryhmissä omia tuoteideoitaan, mikä tekee opiskelusta erittäin käytännönläheisen.

Mittausjärjestelmät
Mittausjärjestelmien suuntautumisvaihtoehdolla perehdytään mitattavasta asiasta tietoa välittävien tuntoelimien toimintaan, mittaustiedon tuottamisessa tarvittavaan elektroniikkaan, nykyaikaisiin tiedonsiirtomenetelmiin sekä digitaaliseen signaalinkäsittelyyn. Laitteistojen ohella mittausjärjestelmät sisältävät ohjelmiston. Näiden toteuttamista opiskellaan nykyisin yleisesti käytössä olevien graafisten ohjelmointiympäristöjen avulla. Lisäksi suuntautumisvaihtoehdolla perehdytään konenäön ja digitaalisen kuvankäsittelyn soveltamiseen mittausjärjestelmissä.

Tietoturvateknologia
Tietoturvateknologian erikoisopinnoilla pyritään antamaan erikoistietoja ja -osaamista erityisesti yritysten ja laitosten hallinnolliseen ja tekniseen tietoturvaan liittyvissä työtehtävissä sekä erityisasiantuntijuudessa. Opintojen yhteydessä annetaan perusvalmiuksia toimia asiantuntijana sekä tietotekniikan turvallisuudessa että fyysisessä turvallisuudessa.

Kompetenssit

Matemaattisluonnontieteellinen osaaminen
 • kykenee loogis-matemaattiseen ajatteluun ja lähestymistapaan
 • teknisessä ongelmanratkaisussa
 • osaa hyödyntää matemaattisia periaatteita, menetelmiä ja työkaluja
 • tuntee alan sovelluksissa tärkeät fysiikan lainalaisuudet ja kestävän kehityksen periaatteet
Laitetekninen osaaminen 
 • tuntee erilaisia ajoneuvojen tietojärjestelmien toiminta- ja kehitysympäristöjä
 • hallitsee sähkötekniset perusmittaukset
 • ymmärtää elektroniikan suunnittelu- ja toteutusprosessin
 • tuntee elektroniikan tärkeimmät komponentit, niiden toiminnan ja peruskytkennät
 • omaa tietotekniikan perustaidot
 
Ohjelmistotekninen osaaminen
 • hallitsee ohjelmointitekniikan; ymmärtää ohjelmoinnin logiikan, tuntee tavallisimmat algoritmit, tietorakenteet ja työkalut
 • osaa tulkita ohjelmakoodia ja hyödyntää ohjelmointia ongelmanratkaisussa
 • tuntee oliosuunnittelun ja -ohjelmoinnin perusteet
 • osaa toimia ohjelmistoprojektissa huomioiden yrityksen ja asiakaan tarpeet
 • osaa laiteläheisen ohjelmoinnin perusteet
 • tuntee tietoliikennesovellusten suunnittelun ja ohjelmoinnin perusteet
Tietotekninen suunnittelutaito
 • tuntee oman sovellusalansa teoreettiseen perustan
 • osaa etsiä, yhdistellä ja soveltaa alansa viimeisintä teknistä tietämystä hyödyntäen alalle tyypillisiä suunnittelumenetelmiä ja käytänteitä sekä osaa dokumentoida työnsä tulokset
 • kykenee kurinalaiseen tuotekehitystyöhön sekä itsenäisesti että projektityöryhmän jäsenenä
 • Sähkömittaustekninen osaaminen
 • ymmärtää mittausjärjestelmän yleisen rakenteen
 • tuntee sähköisten perussuureiden mittausmenetelmät
 • ymmärtää mittausten tilastollisen luonteen ja niiden luotettavuuskysymykset
 • tuntee mittauksiin liittyvät häiriötekijät
Mittausjärjestelmäosaaminen 
 • tuntee yleisimpien suureiden mittauksessa käytetyt anturit
 • tuntee optisia mittausmenetelmiä ja niiden toteuttamisessa tarvittavat komponentit
 • osaa toteuttaa mittausjärjestelmiä käyttäen hyväksi graafisia ohjelmointiympäristöjä
 
Signaalinkäsittelyosaaminen
 • tuntee signaaleihin liittyvät peruskäsitteet
 • osaa analogisen signaalin perusmuokkausmenetelmät
 • tuntee signaaleille suoritettavia muunnoksia
 • osaa soveltaa signaalinkäsittelyä digitaalisten suodattimien toteuttamisessa
 • osaa soveltaa signaalinkäsittelyä digitaalisessa kuvankäsittelyssä
Sovelletun elektroniikan osaaminen
 • osaa suunnitella, toteuttaa ja testata sekä dokumentoida mikrokontrolleripohjaisia elektroniikkasovelluksia vaativiin olosuhteisiin
 • tuntee elektroniikkatuotteen testausmenetelmät
 • tuntee tiedonsiirron perusmenetelmät

Tuotekehitysosaaminen
 • kykenee kurinalaiseen tuotekehitystyöhön sekä itsenäisesti että projektityöryhmän jäsenenä
 • ymmärtää asiakaslähtöisen tuotekehityksen pääperiaatteet
 • tuntee tuotekehitysprosessin vaiheistuksen ja ymmärtää projektisuunnittelun ja -dokumentoinnin merkityksen
 • tuntee sekä tuotteen että tuotekehitysprojektinlaadunvarmistusmenetelmät