Opiskelu_nettii.jpg

Etusivu>Opiskelijalle>Opetustarjonta>Insinööri

Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma

Koulutusohjelmavastaava: Sanna Leinonen

Tässä koulutusohjelmassa keskitytään teollisuuden tuotantomenetelmiin, koneisiin ja prosesseihin. Koulutus luo pohjan tuotannon suunnittelu-, käyttö-, laatu- ja materiaalihallintotehtäviin. Koulutus on käytännönläheistä ja siinä perehdytään tuotantoprosessien hallintaan alusta aina tuotteen valmistumiseen saakka.
Opiskelua tukevat alalla käytössä olevat suunnitteluohjelmistot tuotesuunnittelusta tuotannon virtuaalimallinnukseen sekä käytännön toteutus- ja harjoitteluympäristönä automaatio-, tuotanto ja testauslaboratoriot monipuolisine koneineen ja laitteineen.

Opintojen ajoitus: vuosikurssit (vsk) 1 - 4

Opintojaksojen kuvaukset ja kompetenssit
Ammatillisen osaamisen kehittymisen vuositeemat
Aika Ammatillisen osaamisen kehittymisen vuositeemat 
1. vsk
S2009 - K2010
Oppiminen tekniikan perusosaajaksi
Opiskelija hahmottaa kone-ja tuotantotekniikan olennaisia tekijöitä, joihin tuotannollinen toiminta perustuu sekä hankkii tietoja ja taitoja, joilla näitä perustekijöitä hallitaan.
2. vsk
S2010 - K2011

Tietojen syventäminen automaation osaajaksi
Opitaan tuotannon tehostamisen, käytettävyyden ja luotettavuuden tekniikoita taloudellisesti kannattavan toiminnan aikaansaamiseksi sekä kehitytään kommunikointi-ja ryhmätyötaidoissa.

3. vsk
S2011 - 
K2012

Erikoistuminen tuotannon taitajaksi
Hankitaan tietyn alueen erikoisosaaminen sekä laajennetaan osaamista tuotannon hallitsemiseksi ja kehittämiseksi.

 

4. vsk
S2012 - K2013

Osaamisen viimeistely insinööriksi
Opittujen tietojen ja taitojen soveltaminen sekä näkemyksen avartaminen työelämässä.

 

Vaihtoehtoiset ammattiopinnot 15 op
Koneensuunnittelu
Numeerisesti ohjattu tuotanto  
Virtuaalituotanto  
Kunnossapito  
Elektroniikkatuotanto  
Tuotannon johtaminen
Kaivannaistekniikka
Kompetenssit
Konetekninen perusosaaminen
 • pystyy hyödyntämään matematiikkaa ja fysiikkaa konetekniikan ilmiöiden kuvaamiseen ja ongelmien ratkaisuun
 • tuntee yleisimmät konetekniikassa käytetyt komponentit ja kone-elimet sekä ymmärtää yleisimpien koneiden toimintaperiaatteet
 • tuntee konetekniset perusmittaukset
 • tuntee energiatekniikan ja - käytön perusteet

Suunnitteluosaaminen

 • osaa teknisen dokumentoinnin perusteet ja osaa hyödyntää 3Dmallinnusta suunnittelutyössä
 • tuntee yleisimmät rakennemateriaalit ja niiden käyttöominaisuudet
 • ymmärtää standardoinnin merkityksen tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa
 • osaa huomioida tuotteen koko elinkaaren suunnittelutyössä
 • ymmärtää ryhmätyön merkityksen tuotesuunnittelussa ja pystyy toimimaan jäsenenä kansainvälisessä suunnitteluorganisaatiossa

 
Valmistustekninen osaaminen

 • tuntee valmistustekniikan menetelmät, laitteet ja mahdollisuudet
 • ymmärtää tuotantojärjestelmien ja - automaation perusteet ja vaikutuksen tuoterakenteeseen
 • tuntee logistiikan perusteet

Koneturvallisuusosaaminen

 • tietää konedirektiivin vaatimukset suunnittelutyölle
 • osaa suunnitella turvallisia ja helppokäyttöisiä laitteita ja rakenteita

Yritystalousosaaminen

 • tuntee kannattavan liiketoiminnan edellytykset
 • osaa tehdä yksinkertaisia investointilaskelmia

Matemaattisluonnontieteellinen osaaminen

 • osaa hyödyntää matematiikkaa ja fysiikkaa ongelmien ratkaisemisessa
 • osaa toimia systemaattisesti ja loogisesti
 • tuntee luonnonlakien vaikutukset laitteiden ja rakenteiden toimintaan

Automaatio-osaaminen

 • tuntee koneautomaation perusjärjestelmät, komponentit ja laitteet
 • osaa suunnitella ja rakentaa automaattisia kokonaisuuksia

Tuotannon osaaminen

 • tuntee teollisen tuotannon perustoiminnot
 • osaa suunnitella ja ohjata tuotantoa
 • tuntee metalliteollisuuden päätuotantomenetelmät, -järjestelmät ja -laitteet