Etusivu / fi / Opinnäytetyö / Amk-tutkinnot / Prosessi / Opinnäytetyön valmistuminen

Opinnäytetyön esitys ja palautus

Kun opinnäytetyö on jätetty ohjaavalle opettajalle tarkastettavaksi, opettaja voi antaa luvan sen esittämiseen. Opinnäytetyön esitys on mahdollista pitää myös toimeksiantajan tiloissa, mikäli näin sovitaan. Opiskelija valmistelee esitystä varten tarvittavan materiaalin.

Työn suullinen esitys esitysseminaarissa on samalla opinnäytetyön julkistamistilaisuus. Paikalle voidaan kutsua myös toimeksiantajan edustaja. 

Opiskelija esittelee työnsä keskeisen sisällön, työn toteutuksen ja saadut tulokset. Suullisen esityksen pituus on noin 20–30 minuuttia. Esityksen jälkeen yleisöllä on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja kommentteja. Esitystilaisuus ei kuitenkaan ole työn arviointitilaisuus.

Ohjaava opettaja ja työn toinen tarkastaja voivat myös edellyttää työhön tehtäviä muutoksia ennen työn kirjallisen raportin lopullista julkaisemista. Tällöin opiskelija tekee raporttiin vaaditut korjaukset ja toimittaa korjatun version opinnäytetyön ohjaajalle. Työhön on liitettävä englannin kielen opettajan tarkastama ja hyväksymä Abstract.

Opiskelija lähettää kirjallisen raporttinsa Urkund-tarkistukseen (ks. alla)  ennen työn lopullista arvioitavaksi jättämistä. Kun opinnäytetyö on tarkistettu Urkundissa ja se on hyväksyttävissä, ohjaava opettaja antaa luvan julkaista työ Theseus-verkkokirjastossa. Ennen Thseseus-tallennusta opinnäytetyö muutetaan  pdf-muotoon ja nimetään muotoon Sukunimi_Etunimi.  Ennen kuin tallennat työsi Theseukseen, tutustu opinnäytetyön tallennussivulla  tietoon tekijänoikeuksista ja tallennuslisensseistä. Theseus-verkkokirjastoon kirjaudutaan KAMIT- tunnuksilla.

Opiskelija toimittaa myös valmiin työnsä paperisen irtolehtiversion kaikkine liitteineen opintotoimistoon opinnäytetyön arkistointia varten.

 

 

Urkund-tarkistus

Urkund on plagiaatintunnistusjärjestelmä. Opiskelija lähettää dokumentin tarkistettavaksi järjestelmään ohjeiden mukaisesti. Tarkistus toteutetaan siten, että dokumentti tallentuu lähetyksen yhteydessä Urkund-tietokantaan, jonka jälkeen dokumentin sisältöä verrataan muihin dokumentteihin, tieteellisiin artikkeleihin sekä vastaavan vertailukelpoisen aineiston sisältöön. Aineistovertailun perusteella valmistuu opettajan käyttöön raportti, josta ilmenevät mahdolliset yhtäläisyydet vertailuun käytetyn aineiston kanssa. Opiskelijalla on oikeus pyynnöstä saada Urkund-järjestelmän tuottama raportti nähtäväkseen. Tekijänoikeus dokumenttiin säilyy opiskelijalla.

Muilla Urkund-järjestelmää käyttävillä opetusalan toimijoilla on oikeus käyttää järjestelmään tallentunutta dokumenttia vastaavissa vertailuissa. KAMK:lla ei ole muita oikeuksia talletettuun dokumenttiin kuin mitä edellä on kuvattu.

Palauttamalla työn edellä kuvatulla tavalla opiskelija hyväksyy tässä kuvatut toimet ja sopimusehdot itseään sitoviksi.

Urkund-pikaohje opiskelijalle


Kypsyysnäyte

Opinnäytetyöhön liittyy pakollinen kypsyysnäyte. Ammattikorkeakoulun asetuksen (352/2003) 10 §:n mukaan "Ammattikorkeakoulututkintoa varten opiskelijan on kirjoitettava opinnäytetyönsä alalta kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa". Ammattikorkeakoulu päättää kypsyysnäytteestä silloin, kun opiskelijalta ei vaadita asetuksen (352/2003) 8 §:n 1 momentissa tarkoitettua kielitaitoa. "Jos Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelija on saanut koulusivistyksensä ulkomailla tai muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä niin koulutusjohtaja päättää kypsyysnäytteen kielen."

Kypsyysnäyte kirjoitetaan valvotussa tenttitilanteessa. Siihen ilmoittaudutaan tenttimenettelyn mukaisesti, kun ohjaaja on antanut kypsyysnäyteluvan. Kirjoitusaikaa on 2 tuntia 15 minuuttia (kolme oppituntia). Kypsyysnäytteen tarkistavat sekä opinnäytetyön ohjaava tai koordinoiva opettaja että suomen kielen ja viestinnän opettaja. 

Kypsyysnäytteen kirjoittaminen

Kypsyysnäytteen arviointi
 

Arviointi

Opinnäytetyön arvioi kaksi ammattikorkeakoulun opettajaa. Jos opinnäytetyö on tehty parityönä, opiskelijoille voidaan antaa perustellusti myös keskenään erilaiset arvosanat. Mikäli työssä on hyödynnetty tilastollisia menetelmiä, työn arviointiin osallistuu tarvittaessa myös tilasto-opettaja.

Arvioinnin lähtökohtana ovat opinnäytetyölle ammattikorkeakoulussa ja koulutusaloilla asetetut tavoitteet sekä yleiset arvioinnin periaatteet. Hyväksytty opinnäytetyö arvioidaan arvosanalla 1–5. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota opinnäytetyön tuotokseen (tutkimus- tai kehittämistyö tuloksineen), opinnnäytetyöprosessiin sekä kirjalliseen ja suulliseen raportointiin. KAMK:n kaikille osaamisalueille yhteiset arviointikriteerit löytyvät kohdasta lomakkeet.

Opinnäytetyöstä ja sen hyödynnettävyydestä pyydetään kirjallinen palaute toimeksiantajan edustajalta. Koulutusalan käytäntöjen mukaisiin ohjaus- ja palautekeskusteluihin osallistuvat opiskelijat arvioivat ja antavat palautetta opinnäytetyöstä suullisesti jo prosessin aikana.  Opiskelijan itsearviointi ja mahdollinen opinnäytetyöntekijän oppimispäiväkirja ovat osa prosessiarviointia.

Opiskelijalla on oikeus hakea ammattikorkeakoululta oikaisua opinnäytetyönsä arviointiin (Laki ammattikorkeakouluopinnoista 351/2003 § 27), ja hänellä on oikeus saada tieto arviointiperusteiden soveltamisesta hänen työhönsä. Tällöin menetellään ammattikorkeakoulun opiskelija-arvioinnin toimintaohjeen mukaisesti.