Etusivu / fi / KAMK / Ajankohtaista / Opintojen keskeytymisen syiden moninaisuus ja laatustrategia haastavat oppilaitosten tietojohtamista uudella tavalla

Uutisarkisto

Opintojen keskeytymisen syiden moninaisuus ja laatustrategia haastavat oppilaitosten tietojohtamista uudella tavalla

22.12.2020 9.25

Yksittäisen opiskelijan kohdalla on haasteellista tunnistaa opintojen keskeytymisen riskin kohoamista opintojen aikana. Tutoropettajan työtä hankaloittaa se, että tiedot ovat hajallaan organisaation järjestelmissä. Tästä syystä on tärkeää luoda yksinkertaisia analytiikkatyökaluja, joilla visualisoidaan tehokkaasti tiedot opintosuorituksista ja poissaoloista. Näin todetaan Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijan Marika Ropposen tekemässä yamk-opinnäytetyössä.
Ropponen teki tutkimuksen Savon ammattiopiston liiketalouden yksikössä syksyllä 2020. Siinä tunnistettiin opintojen keskeytymisen tapahtuvan opintojen ensimmäisen vuoden aikana ja syinä olevan opiskelijan hyvin moninaiset haasteet kuten mielenterveys, heikko kiinnittyminen opintoihin, elämänhallinta ja väärä alan valinta. Tutoropettajien näkemyksen mukaan keskeyttämisen riskin kohoamista suuresta opiskelijamäärästä oli haasteellinen tunnistaa nykyisten järjestelmien avulla. Opinnot jakautuvat heterogeenisesti ja jatkuvan haun kautta opiskelijoita aloittaa pitkin vuotta.

Opintojen keskeytymisen todellisia syitä on haasteellinen tunnistaa

Eron syykoodien tai opintoprosessista järjestelmään tallennettujen tietojen avulla on vaikea saada käsitystä, mitä syitä yksittäisellä opiskelijalla on eron takana. Myös tutoropettajat kokivat opintojen keskeytymiseen liittyvän monia erilaisia vaikuttimia, joiden tunnistaminen on hankalaa erityisesti silloin, kun ohjattavia opiskelijoita on paljon ja henkilökohtaisia kontakteja mm. opetuksen kautta vähän. Opiskelijoiden nähtiin usein ilmaisevan syyksi jonkun neutraalin kuten väärä alan valinta tai motivaation puute, vaikka takana olisi ollut mielenterveyden tai elämänhallinnan haasteita.

Tietojohtamisen ensimmäinen askel on yksinkertainen

Koulutuksen järjestäjän tarve tietojohtamisen tehostamiseen lähtee myös Opetus- ja kulttuuriministeriön Laatustrategiassa asetetusta tavoitteesta perustaa päätöksenteko, ohjaus ja johtaminen tietoon. Näkyvä tieto pirstaloituu useaan järjestelmään, eikä niitä ole luotu tuottamaan liiketoimintatiedon hallintaa tukevaa analytiikkaa tai visualisointia. Oppilaitoksissa on paljon hiljaista sekä arkaluonteiseksi luokiteltua tietoa, jota on haasteellista jakaa ja tallentaa ilman opiskelijan lupaa ja muutosta tietosuojaa ohjaavaan lainsäädäntöön. Ennen kuin OmaData-tyyppiset ratkaisut ovat pidemmällä käytännön tasolla, on koulutuksen järjestäjien tehokkain luoda yksinkertaisia työkaluja neutraaleista muuttujista kuten opintosuoritusten kertyminen ja poissaolot. Tätä johtopäätöstä tukivat tutoropettajien näkemykset siitä, mitkä asiat indikoivat selkeimmin opintojen keskeytymisen riskin kohoamista.

Tutkimus toteutettiin kokonaistutkimuksena, jossa kohdejoukkona ovat kaikki liiketalouden perustutkinto-opiskelijat, jotka ovat valmistuneet tai eronneet opinnoistaan 1.1.2018- 30.6.2020.

Lisätietoja: kehityspäällikkö Eija Heikkinen, puh. 044 7101 202, eija.heikkinen(@)kamk.fi, opinnäytetyön tekijä, yamk-tradenomiopiskelija Marika Ropponen, puh. 050 570 3508, marika.ropponen(@)sakky.fi

Marika Ropposen opinnäytetyö on ladattavissa maksutta PDF-muodossa osoitteesta www.theseus.fi