Klikkaa alapuolelta haluamasi väylä.

Liiketalouden väylä (15/24 op)

Matkailun väylä (9 op)

Liikunnan väylä (15 op)

 

Liiketalouden väylä

Asiakirjoittaminen, kirjoittamisen ABC (3 op)

Tavoite: Ymmärrät asiakirjoittamisen prosessin, olet kerrannut tärkeimmät kielenhuollon asiat ja tiedät, mistä löydät kielenhuollon ohjeet. Opintojaksolla tutustut tieteellisen kirjoittamisen perusteisiin ja viittaustekniikkaan.
Sisältö:
prosessikirjoittaminen; kielenhuolto; tieteellinen kirjoittaminen; kirjaston tietokannat ja RefWorks-viitteidenhallintaohjelma; tentti.

Build up your English (3 op)

Tavoite: Opiskelija hallitsee englannin peruskieliopin ja kehittää englannin kielen suullista ja kirjallista taitoaan työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteisiin.
Sisältö: englannin peruskielioppi.

Ruotsin kertauskurssi (3 op)
Tavoite: Opiskelija kehittää ja vahvistaa ruotsin kielen taitoaan siten, että hän selviytyy ammattikorkeakoulussa alansa ruotsin kielen opinnoista. Tavoitteena on myös kehittää kieltenopiskelun yleisiä opiskeluvalmiuksia.
Sisältö: ruotsin kielen perusrakenteet ja sanasto; suullisen ja kirjallisen tuottamisen sekä puheen ja tekstin ymmärtämisen aktivointi.

Matematiikan kertaus liiketalouden opiskelijoille (3 op)
Tavoite: Opiskelija hallitsee perusmatematiikan niin, että pystyy aloittamaan talousmatematiikan opinnot. 
Sisältö: murtoluvut, juuret, potenssit, lausekkeiden sieväntäminen, yhtälöt, epäyhtälöt, prosenttilaskut.

Alaistaidot: onnistu ja kehity alaisena (3 op)
Tavoite: Opiskelija kypsyy huomaamaan, että hyvä työilmapiiri on myös alaisten vastuulla. Itsetuntemus luo perustan työn ilolle.
Sisältö: Aineiston perusteella tehtävän oppimispäiväkirjan avulla syvennetään itsetuntemusta. Opiskelija laatii  henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman.

Kansainvälistyjän kulttuuriosaaminen (3 op)

Palkkahallinto (3 op)
Tavoite: Opiskelija osaa laskea palkkoja työaikalain ja vuosilomalain määräysten mukaisesti sekä osaa noudattaa verohallinnon päätösten määräyksiä luontoiseduista ja verottomista matkakustannusten korvauksista.
Sisältö: palkkausperusteet, palkkahallinnon asiakirjat; ylityöt, luontoisedut, verottomat kustannusten korvaukset; vuosilomapalkka, lomakorvaus, lomaraha; case-tehtävä.

Julkishallinto (3 op)
Tavoite: Opiskelija ymmärtää Suomen poliittisen järjestelmän toimintaa, valtion ja kunnan hallintoa, julkisen sektorin päätöksentekoa, maakunnalliseen kehitysohjelman merkitystä sekä Euroopan unionin toimielinten tehtäviä.
Sisältö: poliittisen järjestelmän perusperiaatteet; valtion hallinto, läänin hallinto, kunnan hallinto; EU:n toimielimet ja maakunnallinen kehittämisohjelma (pääpiirteet).

Matkailun väylä

Matkailun johdantokurssi (3 op)

Tavoite: Opiskelija osaa selittää matkailun keskeiset käsitteet sekä kestävän kehityksen kytkeytymisen matkailutoimialaan. Hän osaa luokitella työntö- ja vetovoimatekijöitä sekä tunnistaa Suomen ja maailman keskeiset matkailualueet. Opiskelija osaa tunnistaa erilaiset matkailijasegmentit. 

 

 Build up your English (3 op)

Tavoite: Opiskelija hallitsee englannin peruskieliopin ja kehittää englannin kielen suullista ja kirjallista taitoaan työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteisiin.

Sisältö: englannin peruskielioppi.


Ruotsin kertauskurssi (3 op)

Tavoite: Opiskelija kehittää ja vahvistaa ruotsin kielen taitoaan siten, että hän selviytyy ammattikorkeakoulussa alansa ruotsin kielen opinnoista. Tavoitteena on myös kehittää kieltenopiskelun yleisiä opiskeluvalmiuksia.
Sisältö: ruotsin kielen perusrakenteet ja sanasto; suullisen ja kirjallisen tuottamisen sekä puheen ja tekstin ymmärtämisen aktivointi.

Liikunnan väylä

Exergaming (5 op)
Tavoite: Opiskelija tutustuu Exergaming käsitteeseen ja perehtyy liikunnallisiin peleihin. Opiskelija tutustuu myös ilmiöön yleisesti ja kartoittaa alan keskeisiä toimijoita kansallisesti ja kansainvälisesti. Opiskelija tunnistaa pelien vaikuttavuuden liikunnalliseen suorituskykyyn ja kykenee käyttämään pelejä liikunnan ja terveyden edistämisessä.

Sisältö: tutkimukset; pelisovellukset; sovellettavuus; pelikehitys.


Basics of Sports and Leisure English (5 op)

Students will build up their professional terminology and develop their professional writing and speaking skills. 

Sisältö: terminology in the field of sports and leisure; basic professional writing and speaking skills


Liikuntamatkailun perusteet (5 op)

Tavoite: Opiskelija osaa selittää matkailun keskeiset käsitteet sekä kestävä kehityksen kytkeytymisen matkailutoimialaan. Opiskelija tietää matkailun historiallisen kehityksen pääpiirteet. Hän osaa luokitella työntö- ja vetovoimatekijöitä sekä tunnistaa Kainuun, Suomen ja Euroopan keskeiset matkailualueet. Opiskelija tunnistaa erilaiset matkailijasegmentit ja osaa luokitella matkailijoita teoreettisten mallien pohjalta. Opiskelija osaa määritellä aktiviteettimatkailutuotteiden ja -palveluiden keskeiset piirteet. Opiskelija osaa selittää matkailuklusterin avulla matkailualan kytkeytymisen muihin toimialoihin sekä matkailun aluetaloudellisen merkityksen. Opiskelija ymmärtää eritasoisten verkostojen tärkeyden matkailussa. Hän osaa luetella matkailualan keskeiset toimijat Suomessa ja maailmalla sekä osaa kertoa niiden tärkeimmät tehtävät.
Sisältö: matkailun peruskäsitteistö – aktiviteettimatkailu osana matkailua; lähtöalueet, reitit ja kohdealueet + työntö- ja vetovoimatekijät käsitteinä; turistin muotokuva (matkailijasegmentit); matkailutuotteet ja -palvelut; matkailun motivaatiotekijät; matkailuklusteri ja aluetaloudelliset vaikutukset; keskeiset organisaatiot