Klikkaa alapuolelta haluamasi väylä.

Liiketalouden väylä (15/24 op)

Matkailun väylä (9 op)

Liikunnan väylä (15 op)

Väyläopinnot sairaanhoitajaksi (11 op + 2 op)

 

 

Liiketalouden väylä

Asiakirjoittaminen, kirjoittamisen ABC (3 op)

Tavoite: Ymmärrät asiakirjoittamisen prosessin, olet kerrannut tärkeimmät kielenhuollon asiat ja tiedät, mistä löydät kielenhuollon ohjeet. Opintojaksolla tutustut tieteellisen kirjoittamisen perusteisiin ja viittaustekniikkaan.
Sisältö:
prosessikirjoittaminen; kielenhuolto; tieteellinen kirjoittaminen; kirjaston tietokannat ja RefWorks-viitteidenhallintaohjelma; tentti.

Build up your English (3 op)

Tavoite: Opiskelija hallitsee englannin peruskieliopin ja kehittää englannin kielen suullista ja kirjallista taitoaan työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteisiin.
Sisältö: englannin peruskielioppi.

Ruotsin kertauskurssi (3 op)
Tavoite: Opiskelija kehittää ja vahvistaa ruotsin kielen taitoaan siten, että hän selviytyy ammattikorkeakoulussa alansa ruotsin kielen opinnoista. Tavoitteena on myös kehittää kieltenopiskelun yleisiä opiskeluvalmiuksia.
Sisältö: ruotsin kielen perusrakenteet ja sanasto; suullisen ja kirjallisen tuottamisen sekä puheen ja tekstin ymmärtämisen aktivointi.

Matematiikan kertaus liiketalouden opiskelijoille (3 op)
Tavoite: Opiskelija hallitsee perusmatematiikan niin, että pystyy aloittamaan talousmatematiikan opinnot. 
Sisältö: murtoluvut, juuret, potenssit, lausekkeiden sieväntäminen, yhtälöt, epäyhtälöt, prosenttilaskut.

Alaistaidot: onnistu ja kehity alaisena (3 op)
Tavoite: Opiskelija kypsyy huomaamaan, että hyvä työilmapiiri on myös alaisten vastuulla. Itsetuntemus luo perustan työn ilolle.
Sisältö: Aineiston perusteella tehtävän oppimispäiväkirjan avulla syvennetään itsetuntemusta. Opiskelija laatii  henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman.

Kansainvälistyjän kulttuuriosaaminen (3 op)

Palkkahallinto (3 op)
Tavoite: Opiskelija osaa laskea palkkoja työaikalain ja vuosilomalain määräysten mukaisesti sekä osaa noudattaa verohallinnon päätösten määräyksiä luontoiseduista ja verottomista matkakustannusten korvauksista.
Sisältö: palkkausperusteet, palkkahallinnon asiakirjat; ylityöt, luontoisedut, verottomat kustannusten korvaukset; vuosilomapalkka, lomakorvaus, lomaraha; case-tehtävä.

Julkishallinto (3 op)
Tavoite: Opiskelija ymmärtää Suomen poliittisen järjestelmän toimintaa, valtion ja kunnan hallintoa, julkisen sektorin päätöksentekoa, maakunnalliseen kehitysohjelman merkitystä sekä Euroopan unionin toimielinten tehtäviä.
Sisältö: poliittisen järjestelmän perusperiaatteet; valtion hallinto, läänin hallinto, kunnan hallinto; EU:n toimielimet ja maakunnallinen kehittämisohjelma (pääpiirteet).

Matkailun väylä

Matkailun johdantokurssi (3 op)

Tavoite: Opiskelija osaa selittää matkailun keskeiset käsitteet sekä kestävän kehityksen kytkeytymisen matkailutoimialaan. Hän osaa luokitella työntö- ja vetovoimatekijöitä sekä tunnistaa Suomen ja maailman keskeiset matkailualueet. Opiskelija osaa tunnistaa erilaiset matkailijasegmentit. 

 

 Build up your English (3 op)

Tavoite: Opiskelija hallitsee englannin peruskieliopin ja kehittää englannin kielen suullista ja kirjallista taitoaan työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteisiin.

Sisältö: englannin peruskielioppi.


Ruotsin kertauskurssi (3 op)

Tavoite: Opiskelija kehittää ja vahvistaa ruotsin kielen taitoaan siten, että hän selviytyy ammattikorkeakoulussa alansa ruotsin kielen opinnoista. Tavoitteena on myös kehittää kieltenopiskelun yleisiä opiskeluvalmiuksia.
Sisältö: ruotsin kielen perusrakenteet ja sanasto; suullisen ja kirjallisen tuottamisen sekä puheen ja tekstin ymmärtämisen aktivointi.

Liikunnan väylä

Exergaming (5 op)
Tavoite: Opiskelija tutustuu Exergaming käsitteeseen ja perehtyy liikunnallisiin peleihin. Opiskelija tutustuu myös ilmiöön yleisesti ja kartoittaa alan keskeisiä toimijoita kansallisesti ja kansainvälisesti. Opiskelija tunnistaa pelien vaikuttavuuden liikunnalliseen suorituskykyyn ja kykenee käyttämään pelejä liikunnan ja terveyden edistämisessä.

Sisältö: tutkimukset; pelisovellukset; sovellettavuus; pelikehitys.


Basics of Sports and Leisure English (5 op)

Students will build up their professional terminology and develop their professional writing and speaking skills. 

Sisältö: terminology in the field of sports and leisure; basic professional writing and speaking skills


Liikuntamatkailun perusteet (5 op)

Tavoite: Opiskelija osaa selittää matkailun keskeiset käsitteet sekä kestävä kehityksen kytkeytymisen matkailutoimialaan. Opiskelija tietää matkailun historiallisen kehityksen pääpiirteet. Hän osaa luokitella työntö- ja vetovoimatekijöitä sekä tunnistaa Kainuun, Suomen ja Euroopan keskeiset matkailualueet. Opiskelija tunnistaa erilaiset matkailijasegmentit ja osaa luokitella matkailijoita teoreettisten mallien pohjalta. Opiskelija osaa määritellä aktiviteettimatkailutuotteiden ja -palveluiden keskeiset piirteet. Opiskelija osaa selittää matkailuklusterin avulla matkailualan kytkeytymisen muihin toimialoihin sekä matkailun aluetaloudellisen merkityksen. Opiskelija ymmärtää eritasoisten verkostojen tärkeyden matkailussa. Hän osaa luetella matkailualan keskeiset toimijat Suomessa ja maailmalla sekä osaa kertoa niiden tärkeimmät tehtävät.
Sisältö: matkailun peruskäsitteistö – aktiviteettimatkailu osana matkailua; lähtöalueet, reitit ja kohdealueet + työntö- ja vetovoimatekijät käsitteinä; turistin muotokuva (matkailijasegmentit); matkailutuotteet ja -palvelut; matkailun motivaatiotekijät; matkailuklusteri ja aluetaloudelliset vaikutukset; keskeiset organisaatiot

 

Väyläopinnot sairaanhoitajaksi 11 op (+ 2 op), vuosi 2021

Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2 op
Opintojakson osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa tunnistaa ja arvioida opiskelutaitojaan ja edistää omaa ja opiskeluyhteisönsä hyvinvointia.
Opiskelija kykenee vuorovaikutukseen ja osoittaa yhteistoiminnallisia oppimisen taitojaan.
Opiskelija osaa käyttää oman opiskelunsa tukena digitaalisia sovellusohjelmia ja työvälineitä.
Opiskelija osaa tuottaa ammattikorkeakoulun vaatimusten mukaisia kirjallisia tuotoksia.

Opintojakson sisältö:
Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Yhteisöllisen oppimisen valmiudet
Asiakirjoittaminen ja lähdemerkinnät

Etiikka hoitotyössä 2op
Opintojakson osaamistavoitteet:
Opiskelija omaksuu hoitotyön eettisen arvoperustan ja potilaiden oikeuksia ja velvollisuuksia koskevan lainsäädännön.
Opiskelija tunnistaa kulttuurin merkityksen potilaan hoidossa.

Opintojakson sisältö:
Eettisyys hoitotyössä
Hoitotyön arvot ja eettiset periaatteet ja ohjeet, ihmisarvo ja ihmisoikeudet, holistinen ihmiskäsitys hoitotyön lähtökohtana, keskeiset etiikan teoriat
Potilaan oikeuksiin liittyvä lainsäädäntö ja hoitotyön ammatinharjoittamista koskeva lainsäädäntö

Ohjaaminen terveyden edistämisessä 2 op
Opintojakson osaamistavoitteet:
Opiskelija tietää ohjauksen ja opetuksen filosofiset, eettiset ja pedagogiset lähtökohdat ja niiden merkityksen toteuttaessaan ohjausta ja opetusta.
Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida ohjausta ja opetusta asiakas- ja ryhmälähtöisesti yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa.
Opiskelija osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti asiakaslähtöisiä opetus- ja ohjausmenetelmiä sekä opetus- ja ohjausmateriaaleja.
Osaa hyödyntää sosiaalista mediaa hoitotyössä sekä erottaa yksityisen ja ammatillisen roolin sosiaalisen median käytössä.
Opiskelija kykenee suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita yksilö-, ryhmä ja yhteisötasoilla hyödyntäen moniasiantuntija- ja moniammatillista verkostoa.
Opiskelija tietää kulttuurin ja taiteen merkityksen hyvinvoinnin edistämisessä ja osaa hyödyntää sitä suunnitellessaan terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita.

Sisällöt:
Erilaiset oppimisnäkemykset ja niiden merkitys sekä eettiset näkökohdat ohjaus- ja opetusprosessissa
Ohjaus- ja opetusprosessi: tarpeen arviointi, suunnittelu, toteutus, arviointi ja kirjaaminen
Ohjaus- ja opetusmenetelmät ja muodot
Ohjaus ja viestintä tieto- ja viestintätekniikkaa (digitaaliset ratkaisut) hyödyntäen.

Seksuaaliterveys 2 op
Tavoitteet ja sisältö koostuvat valtakunnallisen ohjelman mukaan.

Potilasturvallisuus ja hoitotyön dokumentointi 2 op
Opintojakson osaamistavoitteet:
Opiskelija tietää hoitotyön päätöksentekoprosessin vaiheet ja soveltaa päätöksentekoprosessin vaiheita tarkoituksenmukaisesti hoitotyön rakenteisessa dokumentoinnissa
Opiskelija määrittelee hoitotyön tarpeen, tavoitteet, toteutuksen ja arvioinnin hoitotyön päätöksentekoprosessin mukaisesti. Opiskelija tunnistaa hoitotyön dokumentoinnin osana potilaan/asiakkaan kokonaishoitoa
Opiskelija omaksuu hoitotyön dokumentointiin liittyvän lainsäädännön ja osaa kirjata hoitotyön prosessin rakenteisesti yhtenäisillä luokituksilla.
Opiskelija tunnistaa kirjaamisen perusvaatimukset ja kielen merkityksen hoitotyön dokumentoinnissa.
Opiskelija osaa nimetä, kuvailla potilasturvallisuuden käsitteenä ja selittää potilasturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä.
Turvallisuus ja riskien hallinta: ymmärtää toimintayksikön turvallisuuden hallinnan periaatteet ja vastuunsa niiden edistämisessä
Potilasturvallisuus: ymmärtää ammatillisen vastuunsa potilasturvallisuuden varmistamisessa ja edistämisessä

Opintojakson sisältö:
Hoitotyön päätöksentekoprosessi
Hoitotyön dokumentointiin liittyvä lainsäädäntö ja ohjeistus
Potilasturvallisuus

Minisimulaatiot 1 op
Potilasturvallisuuteen liittyvää hoitotyötä harjoitellaan simulaatiotilanteissa

Ikäihmisen hoitotyö akuuttitilanteissa 2 op (eRiveria – verkko-opintojakso, ei sisälly 11 op:n kokonaisuuteen)
Tavoite: Opiskelija osaa toimia tilanteissa, joissa ikäihmisen kunto on romahtanut nopeasti.

Sisältö: Akuuttitilanteet ikäihmisen kotona, yleistilan arviointi päivystyspoliklinikalla.