Palaa koulutushakuun

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinööri

KAMKin Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinöörikoulutuksen keskeisimpiä aihealueita ovat rakennustuotanto, korjausrakentaminen sekä kiinteistöjen kunnossapidon pitkän tähtäimen suunnittelu. Opiskelija perehtyy myös kiinteistöautomaatioon sekä talous-, oikeus- ja yrittäjyysopintoihin. Tuotantotekniikan suuntautumisvaihtoehto antaa eväät rakennustyömaiden työnjohtotehtäviin. Rakennus- ja kiinteistöala tarjoaa runsaasti haasteita tekniikasta ja taloudesta kiinnostuneille, mutta se on myös mielenkiintoinen ja vaihteleva palveluala. Kiinteistönpidon ammattilaiset ovat jatkuvasti tekemisissä ihmisten ja heidän viihtyvyyteensä vaikuttavien asioiden kanssa.  
 
Opetussuunnitelmaa laadittaessa on tehty laajaa yhteistyötä rakennus- ja kiinteistöalan yritysten ja organisaatioiden kanssa. Kiinteistöjen ylläpidon kannalta keskeisten asioiden kartoittamiseksi tutkittiin noin 400 kiinteistöalan johtotehtävissä toimivan henkilön työnkuvaa, heidän tärkeimpinä pitämiään koulutustarpeita sekä heidän näkemyksiään alan kehittymisestä tulevaisuudessa.
 
Rakennustuotannon johtotehtävissä tarvittavia asioita on selvitetty laajalla hankkeella, jossa käytiin läpi kymmenien rakennusliikkeiden toimintamalleja ja kartoitettiin millaisia asioita yritykset odottavat vastavalmistuneelta rakennusinsinööriltä.

Puurakentamisen suuntautumisvaihtoehdon opetussuunnitelma on myös laadittu yhteistyössä puurakentamiseen erikoistuneiden yritysten kanssa.
Koulutuspaikat
20
Laajuus
240 op
Kesto
4 vuotta
Tutkintonimike
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Insinööri (AMK)
Lisätietoja
Koulutuspäällikkö Jari Kähkönen, puh. 044 7101 303, etunimi.sukunimi@kamk.fi
Opiskelu
Päivätoteutuksena
Hakeminen
Seuraavan kerran haussa keväällä 2020.
Valintakokeet
Koulutus antaa kaikille opiskelijoille yhtäläiset laajat rakennustuotannon sekä kiinteistönpidon johto-, suunnittelu- ja kehitystehtäviin liittyvät perustaidot. Suuntaavissa opinnoissa on mahdollisuus syventyä kaikille yhteisten opintojen lisäksi joko
• Tuotantotekniikkaan (tuotannon suunnittelu, työmaatekniikka, rakennustyömaan hankinnat ja logistiikka, rakentamisen mittaustekniikka) 
• Isännöintiin (asunto-osakeyhtiön laskentatoimi, kiinteistöyhteisön talous ja hallinto, rakennusautomaatio) 
• Puurakentamiseen (puu raaka-aineena ja rakennusmateriaalina, puun teollinen käsittely). 

Tietotekniikka on oleellinen osa opiskelua. Opintoihin kuuluu 60 opintopistettä käytännön harjoittelua, josta puolet suoritetaan ohjattuina projektitöinä. Toinen puoli harjoittelusta suoritetaan 5 kuukauden jaksona alan yrityksissä.
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutuksesta valmistunut insinööri (AMK) voi toimia joko itsenäisenä yrittäjänä tai toisen palveluksessa kiinteistöjen kunnossapitoon, kiinteistönhoitoon, rakentamiseen ja rakennuttamiseen liittyvissä johto-, suunnittelu- tai kehitystehtävissä. Työnimikkeitä ovat mm. kiinteistöpäällikkö, isännöitsijä, rakennuttajainsinööri, vastaava työnjohtaja ja työmaainsinööri.

Hetkellisistä talouden notkahduksista huolimatta alan työllisyysnäkymät ovat pitkällä tähtäimellä hyvät. Vanhusten osuus väestöstä kasvaa, mikä vaikuttaa asukkaiden tarvitsemiin palveluihin ja kiinteistönpitoon kohdistuviin vaatimuksiin. Ympäristöarvojen korostuminen luo kehityspaineita energiansäästöön liittyvän tekniikan kehittämiselle ja soveltamiselle. Kiinteistöjä aletaan myös pitää yhä tärkeämpinä tuotanto- ja liiketoiminnan osina, joille asetetaan tuottovaatimuksia samalla tavalla kuin muillekin investoinneille. Suurten ikäluokkien eläköityminen luo lähivuosina runsaasti työpaikkoja nuorille rakennus- ja kiinteistöalan ammattilaisille.  
Opiskele insinööriksi