Palaa koulutushakuun

Insinööri, Konetekniikka, Kajaani

Älä jätä tulevaisuuttasi sattuman varaan. Robotiikan, koneälyn ja automaation soveltamisen osaaminen on arvokasta pääomaa tulevaisuuden työmarkkinoilla. Tiivis yhteistyömme yrityksiin opintojen aikana luo hyvät mahdollisuudet urasi alulle. Tule opiskelemaan konetekniikan insinööriksi Kajaaniin! Opinnoissa voi suuntautua robotiikkaan, koneensuunnitteluun, kunnossapitoon, kaivannaistekniikkaan, prosessitekniikkaan ja tuotannon johtamiseen. Opiskelija saa perustiedot myös matemaattisissa aineissa, tietotekniikassa sekä elektroniikassa. Kieliopinnoilla ja yritystoiminnan opinnoilla vahvistetaan kokonaiskuvan syntymistä tuotannollisesta yritystoiminnasta. 


Koulutus luo pohjan tuotannon suunnittelu-, organisointi-, käyttö-, huolto-, laatu- ja materiaalihallinnon tehtäviin. Koulutus on käytännönläheistä ja opiskelija perehtyy tuotantoprosessien hallintaan alusta aina tuotteen valmistumiseen saakka. Opintoihin kuuluu paljon laboratorioharjoituksia ja käytännön projekteja, joissa opiskelijat tekevät yhteistyötä alueen yritysten kanssa.

Konetekniikan koulutuksesta valmistunut insinööri (AMK) voi työskennellä teollisuudessa tuotannon asiantuntijatehtävissä. Alan työllisyystilanne on hyvä. Monipuolinen ja laaja-alainen koulutus mahdollistaa työskentelyn mm. tuotantoinsinöörinä, kehitysinsinöörinä, laatuinsinöörinä ja osastoinsinöörinä. Työkokemuksen karttuessa moni alan insinööri työskentelee esimerkiksi linjapäällikkönä, valmistuspäällikkönä, laatupäällikkönä, projektipäälikkönä tai tuotantopäällikkönä.

 
Koulutuspaikat
20
Laajuus
240 op
Kesto
4 vuotta
Tutkintonimike
Insinööri (AMK), Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto
Lisätietoja
Koulutusvastaava Pekka Juntunen, pekka.juntunen(at)kamk.fi
Opiskelu
Päivätoteutuksena
Hakeminen
Kevään toinen yhteishaku 16.3.-30.3.2022
Valintakokeet
Lisätiedot valintakokeesta lisätään myöhemmin
Opiskelija voi valita koneensuunnittelun, kunnossapidon, numeerisesti ohjatun tuotannon, tuotannon johtamisen, kaivos- ja rikastustekniikan tai virtuaalituotannon opintokokonaisuuksista kaksi. Laboratorioharjoituksissa, yhteistyöprojekteissa teollisuuden kanssa sekä 5 kuukauden harjoittelun aikana on mahdollista testata oppimaansa käytäntöön.

ROBOTIIKKA 
Opiskelija saa yleiskuvan erilaisten teollisuusrobottien mahdollisuuksista tuotannossa ja syventyy erilaisten robottien ohjelmointiin teollisuuden sovelluksissa. Opiskelija tutustuu integroidun tuotannon käsitteisiin ja toimintoihin. Opiskelija perehtyy lisäksi automaatiossa käytettävien kenttäväylien tekniikkaan ja osaa käyttää väylien konfigurointityökaluja ja diagnostiikkaa.

KAIVANNAISTEKNIIKKA
Opiskelija perehtyy metallien ja mineraalien tuotantoon, niiden perusominaisuuksiin ja hyödynnettävyyteen. Mineraalien jalostusprosessit, prosessien säätöön liittyvät ratkaisut ja menetelmät sekä teollisuuden ympäristötekniikka kaikkine lupamenettelyineen ja ympäristövelvoitteineen käydään läpi. Opiskelu luo valmiudet työskennellä kaivosteollisuudessa sekä sitä palvelevien suunnittelu-, projektinhallinta - ja koneyritysten palveluksessa. Opetus toteutetaan yhteistyössä Lapin ammattikorkeakoulun kanssa.


KONEENSUUNNITTELU 
Koneensuunnittelussa käsitellään tuotesuunnittelua sekä sen taloudellisia näkökohtia. Tuotekehityksen asema teollisessa toiminnassa selvitetään ja tuotekehitysprojektin eri vaiheet tulevat tutuiksi. Opinnoissa perehdytään myös koneenosissa esiintyviin värähtelyilmiöihin, niiden analysointiin ja hallintaan. Elementtimenetelmän ja fem-laskennan sovellusohjelmien avulla tutkitaan tuotteiden kestävyyttä.

KUNNOSSAPITO
Kunnossapidossa syvennytään erikoistekniikoihin laitteistojen ja rakenteiden toiminnan varmistamiseksi sekä mahdollisimman pitkän käyttöiän saavuttamiseksi. Opiskelija perehtyy myös vikojen ja kunnonvalvonnan diagnostiikkaan. Opinnoissa tutustutaan myös energiantuotantoon sekä energian säästöön. Suuntautumisvaihtoehdossa opiskellaan myös teollisuusputkistojen suunnittelua ja mitoitusta.                         

TUOTANNON JOHTAMINEN 
Opiskelija ymmärtää yrityksen toimintaan ja tuotteisiin liittyvän strategian sekä tuotantoprosessien vaiheet ja tutustuu eri toiminnanohjausmenetelmiin sekä oppii hyödyntämään niiden periaatteita johtamisen ja taloudellisuuden näkökulmasta. Suuntautumisvaihtoehdoosa opitaan prosessiajattelun ja prosessijohtamisen periaatteet sekä tuotteistamisen ja tuotannollistamisen merkitys menestyvässä liiketoiminnassa.

VIRTUAALITUOTANTO 
Perehdytään tietokonemallinnuksen mahdollisuuksiin ja tekniikoihin tuotantojärjestelmien laitekokonaisuuksien suunnittelussa ja toteutuksessa. Sovelletaan virtuaalimallien käyttöä robotiikassa ja syvennetään osaamista 3D CAD-ohjelmistojen käytöstä suunnittelutehtävissä ja soveltamisesta virtuaalimallinnukseen.

Insinöörikoulutuksen valintakokeeseen valmentava kurssi järjestetään 17.3. - 19.5.2021. Kurssin kesto on noin 30 tuntia ja se on osallistujille ilmainen. Kurssista saa 1 opintopisteen KAMKin vapaasti valittaviin opintoihin. Kurssi järjestetään etänä.

Pakollinen ilmoittautuminen 16.3.2021 mennessä.
Ilmoittaudu valmennuskurssille

Lue esite

Lisätietoja:
Opintoasiainkoordinaattori
Marita Karjalainen
puh. 044 7101 564 

Konetekniikan koulutuksen esittely
Opiskele insinööriksi
Alumnitarina