Etusivu / fi / Hakijalle / Hakeminen / Valintakokeet / Esteettömyys ja yksityiset järjestelyt valintakokeissa

Yksityiset järjestelyt valintakokeissa ja esteetön opiskelu

Valintakokeeseen kutsuttu henkilö voi hakea oikeutta valintakokeen suorittamista koskeviin yksityisiin järjestelyihin erillisellä hakemuksella. Mikäli tarvitset valintakokeessa yksityisiä järjestelyjä oppimisvaikeuden, vamman tai terveydentilan vuoksi (ml. lukivaikeus), ota yhteyttä Kajaanin ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin sähköpostitse hyvissä ajoin ennen valintakokeita.

Valintakokeiden yksityisten järjestelyjen hakeminen 

Kevään yhteishaussa tulosta ja täytä hakemus sekä toimita liitteineen 8.4.2020 klo 15.00 mennessä siihen ammattikorkeakouluun, jossa olet ilmoittanut tekeväsi digitaalisen valintakokeen. Hakemus liitteineen tulee toimittaa ammattikorkeakoulun hakijapalveluun. Tarkista tarkemmista ohjeista, tuleeko hakemus toimittaa ko. ammattikorkeakouluun paperisena vai sähköisesti. 

Jos yksilöllisiä järjestelyitä vaativa este syntyy tai se todetaan hakuajan päättymisen jälkeen, tulee sinun toimittaa hakemus yksilöllisistä järjestelyistä viipymättä hakijapalveluihin.

Liitä lomakkeeseen 

  • kopio ylioppilastutkintolautakunnan päätöksestä erityisjärjestelyistä ja/tai
  • lääkärin tai muun asiantuntijan lausunto oppimisvaikeudesta, vammasta tai sairaudesta. 

Hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista, joihin vetoat (esimerkiksi lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai todistus lukihäiriöstä). Lukihäiriön vuoksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin (esim. lastenneurologi, neurologi tai foniatri) lausunto. Hakijan toivotaan esittävän hakemuksensa liitteenä lisäksi ylioppilastutkintolautakunnan vastaava päätös, mikäli sellainen on. Lukihäiriön osalta yksilöllisissä järjestelyissä otetaan huomioon vain keskivaikea tai vaikea häiriö.

Asiantuntijalausunnot saavat olla pääsääntöisesti enintään 5 (viisi) vuotta vanhoja. Lukihäiriön, oppimisvaikeuden, sairauden tai vamman ollessa pysyvä, myös aikaisemmin hankitut lausunnot otetaan huomioon. Muiden lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti. Älä lähetä alkuperäisiä todistuksia. Varaudu siihen, että joudut esittämään alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa, mikäli tulet hyväksytyksi koulutukseen. Hakijan terveyttä koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä (JulkL 24 §).

Valintakokeen yksilöllisistä järjestelyistä vastaavasta korkeakoulusta otetaan sinuun yhteyttä ennen valintakoeajankohtaa käytännön järjestelyjen sopimiseksi sähköpostitse. Jos olet tyytymätön ilmoituksessa ilmoitettuihin järjestelyihin, ota yhteyttä korkeakouluun.

Ilmoitus valintakokeen yksilöllisistä järjestelyistä on valintakoekohtainen ja voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä.

Katso ohjeet ja lisätiedot yksityisistä järjestelyistä valintakokeessa ammattikorkeakouluun.fi-sivustolta täällä

Esteetön opiskelu korkeakouluissa

Suomen perustuslain 6.2. §:n mukaan ketään ei saa syrjiä minkään henkilöön liittyvän syyn kuten alkuperän, iän, kielen, terveydentilan tai vammaisuuden perusteella. Yhdenvertaisuuslaki (21/20.1.2004) kieltää syrjinnän myös olosuhteiden ja käytäntöjen perusteella. Se velvoittaa koulutuksen järjestäjän ryhtymään kohtuullisiin toimiin vammaisen henkilön koulutukseen pääsemiseksi. Samoja toimintaperiaatteita sovelletaan myös erilaisiin oppijoihin.

ESOK-verkosto edistää opiskelun esteettömyyttä korkeakoulujen, järjestöjen ja muiden organisaatioiden yhteistyönä.

ESOK-verkosto auttaa kertomaan toiminnasta ja tapahtumista, joilla edistetään opiskelun ja osallistumisen yhdenvertaisuutta. Verkosto tavoittaa saavutettavuudesta ja esteettömyydestä kiinnostuneet sekä herättelee huomioimaan esteettömyyteen liittyviä asioita. Verkosto järjestää tilaisuuksia ja seminaareja sekä keskustelumahdollisuuksia mm. verkkosivuillaan ja Facebookissa. 

Esteetön opiskelu korkea-asteen oppilaitoksissa - ESOK -hanke

Esteetön opiskelu korkea-asteen oppilaitoksissa - ESOK-hanke toimi opetusministeriön rahoituksella ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen esteettömyyden edistämiseksi. Toiminnan suunnittelu alkoi syksyllä 2005 Opetusministeriön teettämän Esteetön opiskelu yliopistoissa -selvityksen pohjalta. Taustalla vaikuttivat Stakesin koordinoiman Design for All -verkoston toiminta, opiskelija- ja vammaisjärjestöjen aktiivisuus ja 2004 voimaan tullut yhdenvertaisuuslaki. 

Hankkeen tärkein voimavara oli laaja ja monipuolinen korkeakoulujen, järjestöjen, esteettömyyshankkeiden ja muiden asianosaistahojen yhteistyö. Hankkeen toimintaa koordinoivat Jyväskylän yliopisto (2006-2010) ja Diakonia-ammattikorkeakoulu (2006-2011) sekä Turun yliopisto (2010-2011).

Hankkeen keskeinen tavoite oli kehittää korkea-asteen opetuksen ja opiskelun fyysisistä, psyykkistä ja sosiaalista esteettömyyttä niin, että jokainen voi ominaisuuksistaan riippumatta opiskella yhdenvertaisesti muiden kanssa.

Tavoitteen saavuttamiseksi järjestettiin seminaareja, koulutustilaisuuksia ja tapahtumia. Lisäksi hanke tuotti selvityksiä, arviointeja ja julkaisuja, joita levitettiin muun tiedon ohella uutiskirjeissä ja ESOK-verkkoportaalissa.

Lue lisää ESOK-hankkeesta sekä tutustu materiaaleihin, artikkeleihin ja julkaisuihin täällä.

Valintakokeen erityisjärjestelyjen hakeminen