Etusivu / fi / Hakijalle / Hakeminen / Valintakokeet / Esteettömyys ja erityisjärjestelyt valintakokeissa

Erityisjärjestelyt valintakokeissa ja esteetön opiskelu

Valintakokeeseen kutsuttu henkilö voi hakea oikeutta valintakokeen suorittamista koskeviin erityisjärjestelyihin erillisellä hakemuksella.

Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalan esivalintakokeeseen sekä varsinaiseen valintakokeeseen haetaan erityisjärjestelyjä erikseen, erillisillä lomakkeilla.

Pääasiassa erityisjärjestelyhakemus hyväksytään vain silloin, jos hakijalla on keskivaikea tai vaikea lukivaikeus sekä tarvittavat asiantuntijalausunnot tämän todistamiseksi.

Päätös valintakokeen erityisjärjestelyistä on hakukohdekohtainen ja päätös on voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä.

1. Esivalintakoe: erityisjärjestelyjen hakeminen sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalan esivalintakokeeseen

Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalan esivalintakokeen erityisjärjestelyjen hakemuslomake ja ohjeet ovat saatavilla täällä: http://soteli.metropolia.fi/ 

Tulosta ja täytä hakemus sekä toimita se liitteineen viimeistään 10.4.2019 kello 15:00 mennessä sen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin, jonka esivalintakoetta käyttävä hakukohde sinulla on ylimpänä hakutoiveena.

Esivalintakokeeseen voit saada lisäaikaa, jos sinulla on keskivaikea tai vaikea lukivaikeus. Pääasiassa lisäaika on ainoa erityisjärjestely, jonka esivalintakokeessa voit saada, mutta erityisjärjestelyhakemukset katsotaan tapauskohtaisesti.

Huomaathan, että varsinaiseen valintakokeeseen haetaan erityisjärjestelyjä erikseen jokaisesta ammattikorkeakoulusta. Varsinaiseen valintakokeeseen ei haeta erityisjärjestelyjä tällä lomakkeella. Varsinaisen valintakokeen erityisjärjestelyitä hakiessasi toimi niiden ammattikorkeakoulujen ohjeiden mukaan, joihin olet hakenut.

Katso lisätietoja itse lomakkeelta. 

2. Valintakoe: erityisjärjestelyjen hakeminen varsinaiseen valintakokeeseen

Kaikki koulutukset: Mikäli tarvitset varsinaisessa valintakokeessa erityisjärjestelyjä oppimisvaikeuden, vamman tai terveydentilan vuoksi (ml. lukivaikeus), ota yhteyttä KAMK:n hakijapalveluihin sähköpostitse hyvissä ajoin ennen valintakokeita.
Jos valintakokeen erityisjärjestelyihin oikeuttava este on olemassa jo hakuaikana, valintakokeiden erityisjärjestelyhakemus liitteineen tulee toimittaa:

  • Ensimmäinen hakuaika viimeistään 30.1.2019 klo 15 mennessä,
  • Toisena hakuaika viimeistään 10.4.2019 klo 15 mennessä,
  • Syksyn yhteishaussa viimeistään 25.9.2019 klo 15 mennessä

1. Täytä hakemus varsinaisen valintakokeen erityisjärjestelyistä. (Lomakkeen voi täyttää internet-selaimista mm. Cromella ja IE:llä.)

2. Liitä hakemukseen 

  •  kopio ylioppilastutkintolautakunnan päätöksestä erityisjärjestelyistä ja/tai
  • lääkärin tai muun asiantuntijan lausunto oppimisvaikeudesta, vammasta tai sairaudesta. 

* Lukihäiriön vuoksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin (lastenneurologi, neurologi tai foniatri) lausunto. Hakijan toivotaan esittävän hakemuksensa liitteenä lisäksi ylioppilastutkintolautakunnan vastaava päätös, mikäli sellainen on.

Erityisjärjestelyhakemuksesta tulee käydä ilmi:

  • erityisjärjestelyjä koskeva pyyntö eli mitä erityisjärjestelyjä haetaan ja miksi
  • hakijan henkilö- ja yhteystiedot sekä
  • korkeakoulu ja hakukohde, johon hän hakee.

Huomioithan, että lukivaikeuden perusteella saadut lausunnot saavat olla enintään 5 (viisi) vuotta vanhoja. Lisäksi sellaiset lausunnot, jotka osoittavat pysyvän vamman, oppimisvaikeuden tai sairauden saavat olla enintään 5 (viisi) vuotta vanhoja. Muiden lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti. 

Lukihäiriön vuoksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin (lastenneurologi, neurologi tai foniatri) lausunto. Hakijan toivotaan esittävän hakemuksensa liitteenä lisäksi ylioppilastutkintolautakunnan vastaava päätös, mikäli sellainen on. Lisäaika (xx min) voidaan myöntää vain jos lukihäiriö on keskivaikea tai vaikea.

Korkeakoulu ilmoittaa hakijalle erityisjärjestelyistä, joihin hänelle on myönnetty oikeus. Mikäli erityisjärjestelyjä ei jostain syystä voida toteuttaa hakijan hakemuksen mukaisesti, lähettää korkeakoulu ko. tapauksessa hakijalle kirjallisen ilmoituksen perusteluineen. 

Jos valintakokeen erityisjärjestelyihin oikeuttava este syntyy tai todetaan hakuajan päättymisen ja valintakoeajankohdan välillä, tulee hakijan jättää erityisjärjestelyhakemus viipymättä kaikkien niiden hakutoiveiden korkeakoulujen hakijapalveluihin, joissa järjestettäviin valintakokeisiin hakija osallistuu. Korkeakoulu voi evätä hakijalta oikeuden erityisjärjestelyihin, mikäli järjestelyt on esim. aikataulusyistä mahdotonta toteuttaa.

Hakijalle ilmoitetaan erityisjärjestelyistä ennen valintakoetta. Jos lisäaikaa koskeva hakemus hyväksytään, hakijan koeaikaa valintakokeessa jatketaan esimerkiksi enintään 20 min/koetunti. Koulutusalat voivat antaa edellä mainitun lisäksi omia tarkennuksia suosituksen mukaisiin käytäntöihin.

 

Esteetön opiskelu korkeakouluissa

Suomen perustuslain 6.2. §:n mukaan ketään ei saa syrjiä minkään henkilöön liittyvän syyn kuten alkuperän, iän, kielen, terveydentilan tai vammaisuuden perusteella. Yhdenvertaisuuslaki (21/20.1.2004) kieltää syrjinnän myös olosuhteiden ja käytäntöjen perusteella. Se velvoittaa koulutuksen järjestäjän ryhtymään kohtuullisiin toimiin vammaisen henkilön koulutukseen pääsemiseksi. Samoja toimintaperiaatteita sovelletaan myös erilaisiin oppijoihin.

ESOK-verkosto edistää opiskelun esteettömyyttä korkeakoulujen, järjestöjen ja muiden organisaatioiden yhteistyönä.

ESOK-verkosto auttaa kertomaan toiminnasta ja tapahtumista, joilla edistetään opiskelun ja osallistumisen yhdenvertaisuutta. Verkosto tavoittaa saavutettavuudesta ja esteettömyydestä kiinnostuneet sekä herättelee huomioimaan esteettömyyteen liittyviä asioita. Verkosto järjestää tilaisuuksia ja seminaareja sekä keskustelumahdollisuuksia mm. verkkosivuillaan ja Facebookissa.

Esteetön opiskelu korkea-asteen oppilaitoksissa - ESOK -hanke

Esteetön opiskelu korkea-asteen oppilaitoksissa - ESOK-hanke toimi opetusministeriön rahoituksella ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen esteettömyyden edistämiseksi. Toiminnan suunnittelu alkoi syksyllä 2005 Opetusministeriön teettämän Esteetön opiskelu yliopistoissa -selvityksen pohjalta. Taustalla vaikuttivat Stakesin koordinoiman Design for All -verkoston toiminta, opiskelija- ja vammaisjärjestöjen aktiivisuus ja 2004 voimaan tullut yhdenvertaisuuslaki. 

Hankkeen tärkein voimavara oli laaja ja monipuolinen korkeakoulujen, järjestöjen, esteettömyyshankkeiden ja muiden asianosaistahojen yhteistyö. Hankkeen toimintaa koordinoivat Jyväskylän yliopisto (2006-2010) ja Diakonia-ammattikorkeakoulu (2006-2011) sekä Turun yliopisto (2010-2011).

Hankkeen keskeinen tavoite oli kehittää korkea-asteen opetuksen ja opiskelun fyysisistä, psyykkistä ja sosiaalista esteettömyyttä niin, että jokainen voi ominaisuuksistaan riippumatta opiskella yhdenvertaisesti muiden kanssa.

Tavoitteen saavuttamiseksi järjestettiin seminaareja, koulutustilaisuuksia ja tapahtumia. Lisäksi hanke tuotti selvityksiä, arviointeja ja julkaisuja, joita levitettiin muun tiedon ohella uutiskirjeissä ja ESOK-verkkoportaalissa.

Lue lisää ESOK-hankkeesta sekä tutustu materiaaleihin, artikkeleihin ja julkaisuihin täällä.

Valintakokeen erityisjärjestelyjen hakeminen