Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus

30 op

Kuvaus

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoisosaamiselle on tarvetta uudistuvassa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristössä. Palveluohjaaja tekee vaativaa työtä palvelujen integroinnin erikoisosaajana. Palveluohjaaja työskentelee monia eri palveluja tarvitsevien kansalaisten parissa. Kansalaisten monimaiset palvelutarpeet ja tarve lisätä asiakkaiden aktiivista roolia omien palvelujensa käyttäjinä ja kehittäjinä on huomioitu koulutuksessa, joka on kehitetty Suomen sosiaali- ja terveysalan koulutusta tuottavien ammattikorkeakoulujen yhteistyönä.

 Tavoitteet

Erikoistumiskoulutus lisää ja syventää sosiaali- ja terveydenhuollossa tarvittavaa ammatillista osaamista. Erikoistumiskoulutuksen suorittaneilla on vahva ammatillinen osaaminen
• asiakas- ja palveluohjauksen asiakastyöhön
•monialaiseen ja -ammatilliseen yhteistyöhön sekä palvelujen yhdyspinnoilla työskentelyyn
•palvelujen ja palveluketjujen kehittämiseen 
•palveluinnovaatioiden rakentamiseen
•työskentelyyn taustaorganisaatiossaan ja toiminta-alueellaan aktiivisena kehittäjänä ja asiakas- ja palveluohjauksen uusien työmuotojen ja -menetelmien jalkauttajana. 
 
Sisältö

•Asiakas- ja palveluohjauksen lähtökohdat 5 op
•Palvelutarpeiden arviointi ja työkäytännöt 5 op
•Moniammatillisen yhteistyön asiantuntijuus 5 op
•Vuorovaikutus ja osallisuus moniammatillisessa asiakastyössä 5 op
•Sosiaalisesti ja eettisesti kestävä palveluohjaus 5 op
•Kehittävä ja vaikuttava asiakas- ja palveluohjaus 5 op

Ajankohta
16.1.2020 - 31.12.2020
kevät- ja syyslukukausi 2020
Ilmoittautuminen
Koulutuksen hakuaika on 1. - 31.10.2019

Hakulomake avautuu TÄSTÄ LINKISTÄ 1.10.2019. 

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutukseen voidaan valita henkilö, 
•joka on suorittanut ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon ja hänellä on riittävät tiedot ja taidot opintoja varten,
•jolla on työkokemusta sosiaali- ja terveysalalta ja
•joka työtehtävissään tarvitsee ja voi hyödyntää koulutuksen antamaa erikoisosaamista sekä osoittaa riittäviä valmiuksia opintojen suorittamiseen (arvioidaan hakemukseen liitettävän motivaatiokirjeen perusteella)
           

Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijaryhmään otetaan 10 opiskelijaa.
Lisätietoja
suunnittelija Anu Piirainen, puh. 044 7101 395, anu.piirainen@kamk.fi 
Haku alkaa
1.10.2019
Haku päättyy
31.10.2019
Opintojen taso
AMK
Koulutusala
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Opetusmuoto
Verkko-opinnot
Hinta
Pilottitoteutus vuonna 2020 rahoitetaan OKM:n erityisavustuksella ja se on koulutukseen valituille maksuton.
Yhteystiedot

Kajaanin ammattikorkeakoulu
PL 52, Ketunpolku 4
87101 KAJAANI

Suoritustapa
Oppimateriaali
Aika ja paikka
Verkko-opinnot.
Edeltävät opinnot
Erikoistumiskoulutus soveltuu sairaanhoitaja (AMK), muun sosiaali- ja terveysalan (AMK) tutkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon sekä ammattikorkeakouluja edeltäneen opistoasteen tutkinnon suorittaneille, joilla on riittävä tiedollinen ja taidollinen osaaminen koulutuksen suorittamiseen ja jolla on työkokemusta sosiaali- ja terveysalalta. Koulutukseen hakeminen ei vaadi työsuhdetta.
Opettaja
Kouluttajat ovat koulutuksen yhteistyöammattikorkeakoulujen asiantuntijoita.
TLO
Arviointi
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 31.12.2019
Julkaisupäivä 2.9.2019
Muokattu 26.9.2019 10.08.38