Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Näyttöön perustuvan toiminnan kehittäminen (YAMK)

5 op

Kuvaus
Opintojakson osaamistavoitteet
Opiskelija
· osaa analysoida kriittisesti ja käsitteellistää käytännön toiminnasta nousevia kehittämistarpeita
· kykenee ratkaisemaan käsitteellistämiään ilmiöitä ja vallitsevia toimintatapoja sekä
argumentoimaan niitä moniäänisesti
· osaa toimia kliinisessä hoitotyössä näyttöön perustuen tulevaisuutta ennakoiden
· osaa hankkia ja arvioida kotimaista ja kansainvälistä tutkimustietoa
· kehittää ja arvostaa näyttöön perustuvaa toimintaa osana hoitotyön ammatillista sekä
· kansallista että kansainvälistä yhteisöllistä asiantuntijuutta
Sisältö
· Näyttöön perustuva toiminta ja sen taustalla olevat muutostekijät
· Asiantuntijuus ja asiakaslähtöisyys näyttöön perustuvassa hoitotyössä
· Hoitotyön johtaja vastuu näyttöön perustuvan toiminnan kehittämisessä
· Hoitotyöntekijän vastuu näyttöön perustuvan toiminnan kehittämisessä
· Tiedonhankintataidot, tiedon ja tutkimusnäytön arviointi
· Järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus
· Näyttöön perustuvan toiminnan kehittämistä tukevat toimintamallit
· Työyhteisön näyttöön perustuvan hoitotyön nykytilananalyysi
· Implementointiprosessi
· Näyttöön perustuvan toiminnan muutoksen seuraaminen ja arviointi
· Asiantuntijaviestintä
Ajankohta
17.9.2020 - 28.2.2021
syksy 2020
Ilmoittautuminen
Lisätietoja
suunnittelija Anu Piirainen, anu.piirainen@kamk.fi
Haku alkaa
Haku päättyy
31.8.2020
Opintojen taso
YAMK
Koulutusala
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkko-opinnot, aikataulutetut
Opetusmuoto
Verkko-opinnot
Hinta
75 €
Yhteystiedot
Suoritustapa

Opintoihin sisältyy itsenäistä opiskelua, luentoja, kirjallisuuskatsaus ja npt:n implementointitehtävä sekä webinaareja

Oppimateriaali
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Opettaja
yliopettaja Rauni Leinonen, KAMK
TLO
Arviointi
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 24.9.2020
Julkaisupäivä 16.3.2020
Muokattu 16.3.2020 11.41.08