Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Näyttöön perustuvan toiminnan kehittäminen (YAMK)

5 op

Kuvaus

Opintojakson osaamistavoitteet
Opiskelija
-osaa analysoida kriittisesti ja käsitteellistää hoito- ja sosiaalityöstä sekä organisaation strategiasta esille tulevia ongelmia/kehittämistarpeita ja määritellä ne järjestelmällisen kirjallisuuskatsauksen lähtökohdaksi
-hallitsee järjestelmällisen kirjallisuuskatsauksen tekemisen hyödyntäen näyttöön perustuvia tietokantoja, kansallisia ja kansainvälisiä hoitosuosituksia
-osaa hyödyntää näyttöä ja arvioida sen soveltuvuutta hoito- ja sosiaalityön kehittämistarpeen/ongelman ratkaisemisessa
-osaa soveltaa ja kriittisesti arvioida näyttöön perustuvaa hoito- ja sosiaalityötä tukevia implementointimalleja sosiaali- ja terveysalan kehittämisessä yksilö- ja yhteisötasoilla
-osaa vakiinnuttaa ja argumentoida näyttöön perustuvaa toimintaa hoito- ja sosiaalityössä
-osaa johtaa ja kehittää näyttöön perustuvaa toimintaa
-arvostaa näyttöön perustuvaa toimintaa osana sosiaali- ja terveysalan ammatillista, kansallista ja kansainvälistä yhteisöllistä asiantuntijuutta

Opintojakson sisältö
Ihmisten terveys ja hyvinvointi
-Näyttöön perustuva toiminta ja sen taustalla olevat moninaiset muutostekijät
-Näyttöön perustuvan toiminnan nykytila
Näytön tuottaminen
-Työntekijän ja lähijohtajan vastuu näyttöön perustuvan toiminnan kehittämisessä
-Tieto ja tiedonhankinta
Näytön tiivistäminen
-Kirjallisuuskatsaus, tutkimusnäytön ja sen vahvuuden arviointi
-Hoitosuositukset
Näytön levittäminen ja käyttöönotto
-Näyttöön perustuvan toiminnan kehittämistä tukevat implementointimallit ja muut menetelmät
-Näyttöön perustuvan toiminnan muutoksen vakiinnuttaminen, seuraaminen ja arviointi

Ajankohta
1.11.2022 - 28.2.2023
Ilmoittautuminen
Ilmoittaudu opintojaksolle tästä linkistä.
Lisätietoja

yliopettaja Rauni Leinonen, rauni.leinonen@kamk.fi

Ilmoittautumisesta ja laskutuksesta vastaa opintosihteeri Marja Haapavaara, 044 7101 133, marja.haapavaara@kamk.fi

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.

Avoimen amk:n opiskeijoille 5 opiskelupaikkaa.

Haku alkaa
Haku päättyy
31.12.2022
Opintojen taso
YAMK
Koulutusala
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Opetusmuoto
Monimuoto-opetus
Hinta
75 €
Yhteystiedot
Suoritustapa

Opintoihin sisältyy itsenäistä opiskelua, luentoja, kirjallisuuskatsaus ja npt:n implementointitehtävä sekä webinaareja. 

 

Oppimimistehtävä:
Opiskelija tekee kirjallisuuskatsauksen (yksin tai opiskelijakollegan kanssa), ja sen tulosten mukaisesti kehittää oman työyhteisön, organisaation, näyttöön perustuvaa toimintaa. Oppimistehtävä raportoidaan artikkelina.

Oppimateriaali
Aika ja paikka
 Webinaarit: 2.11.2022 klo 8.30-14 ja 1.12.2022 klo 12.60-16.00.

Lisäksi sovitaan muutama tiedonhakuun liittyvä koulutustunti.

 

 

Edeltävät opinnot
Opettaja
yliopettaja Rauni Leinonen, KAMK
TLO
Arviointi
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 31.12.2022
Julkaisupäivä 26.5.2021
Muokattu 3.3.2022 16.06.18