Etusivu / fi / Hakijalle / AMK-opinnot toisen asteen opiskelijoille

KAMKin AMK-opinnot toisella asteella opiskeleville

KAMK tarjoaa toisen asteen opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa AMK-opintoja jo toisen asteen opintojen aikana. Opinnot ovat KAMKin opintojaksoja ja -kokonaisuuksia, joista voi hakea hyväksilukua, kun aloittaa opinnot KAMKissa. Vaihtoehtoja opintojen suorittamiseen on useita, KAMKstart-opinnot ovat avoimia kaikille toisen asteen opiskelijoille oppilaitoksesta huolimatta, väyläopinnot on suunnattu ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeleville ja kurkistusopinnot lukiossa opiskeleville.

Tutustu alta eri vaihtoehtoihin sekä opintoihin ja valitse oma reittisi KAMKin opiskelijaksi.

 

KAMKstart-opinnot

KAMKstart-opintojen kautta lukio-opiskelijoilla ja ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevilla on mahdollisuus varmistaa valmistumisen jälkeinen opiskelupaikka Kajaanin ammattikorkeakoulussa. 

KAMKstart -opinnoissa opiskelija suorittaa 15 opintopistettä haluamaltaan alalta samaan aikaan toisen asteen opintojen kanssa tai enintään vuosi 2. asteelta valmistumisen jälkeen.

Tutustu tarkemmin opintoihin sekä opintojen sisältöihin

 

Kurkistusopinnot lukiolaisille

Kurkistusopinnoilla tarkoitetaan ammattikorkeakouluopintoja, jotka lukio-opiskelija voi suorittaa opintojensa aikana. Kurkistusopinnot ovat yksittäisiä opintojaksoja, joiden avulla voit tutustua AMK-opintoihin, ja ne hyväksiluetaan, mikäli hakeudut valmistuttuasi opiskelijaksi Kajaanin ammattikorkeakouluun. Muihin ammattikorkeakouluihin hyväksiluettavuus tulee selvittää erikseen. 

Opiskellessasi lukio-opintoja voit siis samaan aikaan suorittaa ammattikorkeakouluopintoja. Saat kaikista suorittamistasi kurkistusopinnoista todistuksen Kajaanin ammattikorkeakoululta. Opinnot ovat maksuttomia kaikille lukio-opiskelijoille.

Ilmoittaudu kurkistusopintohin

KAMK tarjoaa lukiolaisille seuraavia kurkistusopintoja:

Hoitoalasta ammatti 2 op

Opintojakson tavoitteena on, että saat näkemyksen sairaanhoitajan työstä ja sen osaamisvaatimuksista tänä päivänä ja tulevaisuudessa.

Sisältö:

 • Sairaanhoitajan ammattitaitovaatimukset
 • Sairaanhoitajan työn tulevaisuuden haasteet


Opinnot suoritetaan itsenäisesti verkko-opintoina. Opintojakson suorittaminen on mahdollista omaan tahtiin.

Ilmastonmuutoksen perusteet 1 op

Verkkokurssin myötä saat perusymmärryksen ilmastonmuutoksesta ilmiönä, sen vaikutuksista sekä ratkaisuista ilmastonmuutoksen hillintään.

Sisältö: Ilmastonmuutos ilmiönä, ilmaston lämpeneminen ja sen vaikutukset, päästövähennystarve ja -tavoitteet, ilmastonmuutos FAQ, ratkaisuja ja toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Ajankohta: Oman aikataulun mukaisesti verkko-opintoina

Johdatus robotiikkaan 1 op

Opintojaksolla tutustutaan robotiikkaan ja teollisuusrobottien käyttökohteisiin. KAMKin robotiikan laboratoriossa tehdään ohjelmointiharjoitus ja tutustutaan teollisuusrobotiikan virtuaalisovelluksiin. Opintojaksoa edeltää ennakkotehtävä ja siihen sisältyy yksi lähiopetuspäivä.

Ajankohta: Opintojakso toteutetaan syksyllä 2021, mikäli osallistujia saadaan 10 henkilöä (max. 20 henkilöä).

Johdatus virtuaalisovelluksiin 1 op

Opintojaksolla tutustutaan virtuaalitodellisuusjärjestelmiin ja niiden tuomiin mahdollisuuksiin eri yhteyksissä. Opintojaksoa edeltää ennakkotehtävä ja siihen sisältyy yksi lähiopetuspäivä.

Ajankohta: Opintojakso toteutetaan syksyllä 2021, mikäli osallistujia saadaan 10 henkilöä (max. 20 henkilöä).

Liiketoimintaosaamisen perusteet 3 op

Opintojakson suoritettuasi osaat alan perussanaston (käsitteet) sekä tiedät, kuinka yrityksen eri toiminnot muodostavat yritystoiminnan yhtenäisen kokonaisuuden.

Sisältö: 

 • Yrittäjyys 
 • Yrityksen toimintaprosessi 
 • Sidosryhmät 
 • Yrityksen taloudellinen menestyminen ja seuranta 
 • Logistiikka 
 • Rahoitus
 • Riskien hallinta ja markkinointi. 

Ajankohta:  Suorittaminen tapahtuu omaan tahtiisi 

Liikunnan perusteet 2 op

Opiskelija osaa määritellä terveyden edistämisen keskeiset käsitteet ja sisältöalueet. Hän kykenee analysoimaan millaiset tekijät uhkaavat eri-ikäisten terveyttä ja hyvinvointia. Opiskelija tunnistaa liikunnallisen elämäntavan merkityksen terveydelle ja hyvinvoinnille.

Sisältö:

 • Oppimiskäsitykset ja -menetelmät
 • Opetustyylit
 • Liikuntakasvatus
 • Liikunnan suunnittelu, toteutus ja arviointi
 • Turvallisuus liikunnanohjauksessa

Ajankohta: Opintojakso toteutuu syyslukukaudella, opetus tapahtuu Moodle-oppimisympäristössä opiskelijan omaan tahtiin.

Matkailun johdantokurssi 3 op

Tavoitteena on, että saat yleiskuvan matkailun nykypäivästä. Suoritettuasi opintojakson ymmärrät matkailun yhteiskunnallisena ilmiönä ja olet tietoinen sen vaikutuksesta yhteiskuntaamme. Opintojakso antaa vahvat perustiedot matkailusta ja matkailijoista.

Sisältö: 

 • Matkailun ja liikuntamatkailun peruskäsitteistö 
 • Lähtöalueet, reitit ja kohdealueet, työntö- ja vetovoimatekijät käsitteinä 
 • Matkailijan muotokuva (matkailijasegmentit) ja motivaatiotekijät 
 • Visit Finland ja UNWTO 
 • Suomen ja maailman matkailu 
 • Matkailun vaikutukset yhteiskuntaan ja ympäristöön 

Ajankohta:  Suorittaminen tapahtuu omaan tahtiisi

Principles of Sports 2 cr

Learning outcomes of the course: They will be able to plan, implement, and assess teaching and instruction situations. They can explain how the theoretical base of health promotion has developed, being able to define the central concepts of health promotion. They will recognize the main content areas of health promotion, being able to analyze the main factors that pose a threat to the health and well-being of different age groups. They can describe the principle foundations of healthy exercise, recognizing the significance of a way of life involving plenty of exercise to health and well-being.

Course contents:

 • Learning and instruction
 • Theory of health and well-being

Availability: The course will be opened at 22nd March 2021, after that you can conduct it according to your own timetable, web course

Principles of Tourism 3/5 cr

Students will comprehend the nature of the tourism system. Upon completion of this course students will be able to define and classify basic tourism concepts. The course provides appreciation of the components of tourism demand as well as tourist consumer behaviour. Furthermore students will be able to name various tourism players and their economic, environmental and socio-cultural impact.

Course contents:

 • Introduction of a tourism system
 • Definitions and classifications
 • Consumer behaviour and tourism demand
 • Economic, environmental, socio-cultural impact of tourism
 • Attractions, accommodation, destinations
 • Introduction of sustainable tourism

Availability: The course will be opened at 22nd March 2021, after that you can conduct it according to your own timetable, web course

Principles of Marketing 3 cr

"Running a business without marketing will kill it!" – Paul Cookson
This course aims to introduce the basics of marketing, its role in business and introduce some commonly used strategies that lead to superior business performance. 

Course contents:

 • What is the marketing environment?
 • What is marketing strategy?
 • How do businesses gather market intelligence, analyse and create their marketing strategies?
 • What are consumer and business buyer behaviours?
 • How do businesses segment, target and position to differentiate from their competitors?
 • What are the commonly used strategic tools in marketing?

Availability: 1 April - 31 July, 2021, web course

Basics of Esports Landscape 3 cr

The students gain basic knowledge of esports as a business environment. The students learn what is esports and why it is important and what it is more than just playing video games. Students come to know of esports history and more specific definitions of esports. The students will learn about various stakeholders working in the field and their role in the esports industry.

Course contents:

 • Esports basics
 • History, definition and landscape

Availability: The course will be opened at 22nd March 2021, after that you can conduct it according to your own timetable, web course

Väyläopinnot ammatilliselle toiselle asteelle

Väyläopinnot KAMKissa toteutetaan KAMKin avoimen amk:n kautta. Opinnoissa tutustut AMK-opintoihin ja ne hyväksiluetaan, mikäli hakeudut valmistuttuasi opiskelijaksi Kajaanin ammattikorkeakouluun. Muihin ammattikorkeakouluihin hyväksiluettavuus tulee selvittää erikseen.

Väyläopinnot on suunniteltu erityisesti opiskelijoille, jotka tähtäävät opiskelupaikkaan ammattikorkeakoulussa ja haluavat kehittää ammattikorkeakouluopinnoissa tarvittavia opiskeluvalmiuksia. Vaikka et jatkaisikaan heti valmistuttuasi ammattikorkeakouluun, olet saanut kokemuksen siitä, millaista opiskelu ammattikorkeakoulussa on ja voit hyödyntää oppimaasi vaikkapa työelämässä.

Opiskellessasi ammatillista perustutkintoa voit siis samaan aikaan suorittaa ammattikorkeakouluopintoja. Väyläopiskelijana saat kaikista suorittamistasi opinnoista todistuksen Kajaanin ammattikorkeakoululta, mutta samalla kertyvät myös ammatillisen puolen osaamispisteesi eli saat opinnoistasi kaksinkertaisen hyödyn. Jos olet Kainuun Ammattiopiston opiskelija, suorittamasi väyläopinnot hyväksiluetaan/tunnustetaan ammatilliseksi valinnaiseksi tutkinnon osaksi.

Jos kiinnostuit väyläopinnoista, ota yhteyttä omaan opinto-ohjaajaasi toisen asteen oppilaitoksessasi.

Väyläopintoja voivat suorittaa myös muut kuin KAO:n opiskelijat. Väyläopinnot ovat maksuttomia kaikille toisen asteen opiskelijoille.

Kajaanin ammattikorkeakoulu tarjoaa seuraavat väyläopinnot: 

Tekniikan väylä 15 op

Tekniikan väylä sisältää seuraavat opintojaksot:

Työelämän viestintätaidot, kirjallinen viestintä (3 op)
Sisältö päivittyy myöhemmin

Build up your English (3 op)
Tavoite: Opiskelija hallitsee englannin peruskieliopin ja kehittää englannin kielen suullista ja kirjallista taitoaan työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteisiin.
Sisältö: englannin peruskielioppi.

Ruotsin kertauskurssi (3 op)
Tavoite: Opiskelija kehittää ja vahvistaa ruotsin kielen taitoaan siten, että hän selviytyy ammattikorkeakoulussa alansa ruotsin kielen opinnoista. Tavoitteena on myös kehittää kieltenopiskelun yleisiä opiskeluvalmiuksia.
Sisältö: ruotsin kielen perusrakenteet ja sanasto; suullisen ja kirjallisen tuottamisen sekä puheen ja tekstin ymmärtämisen aktivointi.

Matemaattiset menetelmät (6 op)
Sisältö päivittyy myöhemmin

Ilmoittaudu opintoihin

Liiketalouden väylä 15/24 op

Liiketalouden väylä sisältää seuraavat opintojaksot:

Työelämän viestintätaidot, kirjallinen viestintä (3 op)
Sisältö ilmoitetaan myöhemmin

Työelämän viestintätaidot, puheviestintä (1 op)
Sisältö ilmoitetaan myöhemmin

Build up your English (3 op)
Tavoite: Opiskelija hallitsee englannin peruskieliopin ja kehittää englannin kielen suullista ja kirjallista taitoaan työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteisiin.
Sisältö: englannin peruskielioppi.

Ruotsin kertauskurssi (3 op)
Tavoite: Opiskelija kehittää ja vahvistaa ruotsin kielen taitoaan siten, että hän selviytyy ammattikorkeakoulussa alansa ruotsin kielen opinnoista. Tavoitteena on myös kehittää kieltenopiskelun yleisiä opiskeluvalmiuksia.
Sisältö: ruotsin kielen perusrakenteet ja sanasto; suullisen ja kirjallisen tuottamisen sekä puheen ja tekstin ymmärtämisen aktivointi.

Matematiikan kertaus liiketalouden opiskelijoille (3 op)
Tavoite: Opiskelija hallitsee perusmatematiikan niin, että pystyy aloittamaan talousmatematiikan opinnot. 
Sisältö: murtoluvut, juuret, potenssit, lausekkeiden sieväntäminen, yhtälöt, epäyhtälöt, prosenttilaskut.

Alaistaidot: onnistu ja kehity alaisena (3 op)
Tavoite: Opiskelija kypsyy huomaamaan, että hyvä työilmapiiri on myös alaisten vastuulla. Itsetuntemus luo perustan työn ilolle.
Sisältö: Aineiston perusteella tehtävän oppimispäiväkirjan avulla syvennetään itsetuntemusta. Opiskelija laatii  henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman.

Kansainvälistyjän kulttuuriosaaminen (3 op)
Sisältö päivitetään myöhemmin

 

Alla olevat opintojaksot eivät kuulu väyläopintoihin, mutta ammatillisen toisen asteen opiskelija voi suorittaa ne, mikäli edeltävyysehdot täyttyvät. Kysy näistä lisää omalta opinto-ohjaajaltasi.

Palkkahallinto (3 op)
Tavoite: Opiskelija osaa laskea palkkoja työaikalain ja vuosilomalain määräysten mukaisesti sekä osaa noudattaa verohallinnon päätösten määräyksiä luontoiseduista ja verottomista matkakustannusten korvauksista.
Sisältö: palkkausperusteet, palkkahallinnon asiakirjat; ylityöt, luontoisedut, verottomat kustannusten korvaukset; vuosilomapalkka, lomakorvaus, lomaraha; case-tehtävä.

Julkishallinto (3 op)
Tavoite: Opiskelija ymmärtää Suomen poliittisen järjestelmän toimintaa, valtion ja kunnan hallintoa, julkisen sektorin päätöksentekoa, maakunnalliseen kehitysohjelman merkitystä sekä Euroopan unionin toimielinten tehtäviä.
Sisältö: poliittisen järjestelmän perusperiaatteet; valtion hallinto, läänin hallinto, kunnan hallinto; EU:n toimielimet ja maakunnallinen kehittämisohjelma (pääpiirteet).

Ilmoittaudu opintoihin

Matkailun väylä 9 op

Matkailun väylä sisältää seuraavat opintojaksot:

Matkailun johdantokurssi (3 op)
Tavoite: Opiskelija osaa selittää matkailun keskeiset käsitteet sekä kestävän kehityksen kytkeytymisen matkailutoimialaan. Hän osaa luokitella työntö- ja vetovoimatekijöitä sekä tunnistaa Suomen ja maailman keskeiset matkailualueet. Opiskelija osaa tunnistaa erilaiset matkailijasegmentit. 

Build up your English (3 op)
Tavoite: Opiskelija hallitsee englannin peruskieliopin ja kehittää englannin kielen suullista ja kirjallista taitoaan työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteisiin.
Sisältö: englannin peruskielioppi

Ruotsin kertauskurssi (3 op)
Tavoite: Opiskelija kehittää ja vahvistaa ruotsin kielen taitoaan siten, että hän selviytyy ammattikorkeakoulussa alansa ruotsin kielen opinnoista. Tavoitteena on myös kehittää kieltenopiskelun yleisiä opiskeluvalmiuksia.
Sisältö: ruotsin kielen perusrakenteet ja sanasto; suullisen ja kirjallisen tuottamisen sekä puheen ja tekstin ymmärtämisen aktivointi.

 

Ilmoittaudu opintoihin

Liikunnan väylä 15 op

Liikunnan väylä sisältää seuraavat opintojaksot:

Exergaming (5 op)
Tavoite: Opiskelija tutustuu Exergaming käsitteeseen ja perehtyy liikunnallisiin peleihin. Opiskelija tutustuu myös ilmiöön yleisesti ja kartoittaa alan keskeisiä toimijoita kansallisesti ja kansainvälisesti. Opiskelija tunnistaa pelien vaikuttavuuden liikunnalliseen suorituskykyyn ja kykenee käyttämään pelejä liikunnan ja terveyden edistämisessä.
Sisältö: tutkimukset; pelisovellukset; sovellettavuus; pelikehitys.

Liikuntamatkailun perusteet (5 op)
Tavoite: Opiskelija osaa selittää matkailun keskeiset käsitteet sekä kestävä kehityksen kytkeytymisen matkailutoimialaan. Opiskelija tietää matkailun historiallisen kehityksen pääpiirteet. Hän osaa luokitella työntö- ja vetovoimatekijöitä sekä tunnistaa Kainuun, Suomen ja Euroopan keskeiset matkailualueet. Opiskelija tunnistaa erilaiset matkailijasegmentit ja osaa luokitella matkailijoita teoreettisten mallien pohjalta. Opiskelija osaa määritellä aktiviteettimatkailutuotteiden ja -palveluiden keskeiset piirteet. Opiskelija osaa selittää matkailuklusterin avulla matkailualan kytkeytymisen muihin toimialoihin sekä matkailun aluetaloudellisen merkityksen. Opiskelija ymmärtää eritasoisten verkostojen tärkeyden matkailussa. Hän osaa luetella matkailualan keskeiset toimijat Suomessa ja maailmalla sekä osaa kertoa niiden tärkeimmät tehtävät.
Sisältö: matkailun peruskäsitteistö – aktiviteettimatkailu osana matkailua; lähtöalueet, reitit ja kohdealueet + työntö- ja vetovoimatekijät käsitteinä; turistin muotokuva (matkailijasegmentit); matkailutuotteet ja -palvelut; matkailun motivaatiotekijät; matkailuklusteri ja aluetaloudelliset vaikutukset; keskeiset organisaatiot

Basics of Sports and Leisure English (5 op)
Students will build up their professional terminology and develop their professional writing and speaking skills. 
Sisältö: terminology in the field of sports and leisure; basic professional writing and speaking skills

 

Ilmoittaudu opintoihin

Sosiaali- ja terveysalan väylä

Sosiaali- ja terveysalan väyläopinnot ovat yhtenäiset KAMKstart-opintojen kanssa.

Opintojen kautta tutustut joko sosionomin tai sairaanhoitajan/terveydenhoitajan koulutukseen ja kehittät korkeakouluopintovalmiuksiasi. Voit myös halutessasi suorittaa vai osan opintojaksoista.

Tutustu ja ilmoittaudu KAMKstart-opintoihin

Pelialan väylä 16 op

Pelialan väyläopinnot sisältävät seuraavat opintojaksot

Basics of 2D Game Graphics (3 op)
Sisältö päivitetään myöhemmin

Introduction to 3D modelling (3 op)
Sisältö päivitetään myöhemmin

Pelisuunnittelun perusteet (3 op)
Sisältö päivitetään myöhemmin

Pelituotannon perusteet (3 op)
Sisältö päivitetään myöhemmin

Peliohjelmointi (4 op)
Sisältö ilmoitetaan myöhemmin

 

Opinnot suoritetaan paikan päällä Kajaanissa.
Ilmoittautumiset opintojaksoille opon kautta.

eRiveria väyläopinnot

Olemme myös mukana yhteistyöverkostossa, jossa tarjoamme väyläopintoja eRiveria-verkko-opistossa.

Tutustu tarjontaan

Suunnittelija
Jaana Tolonen
Konetekniikan koulutus
Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Suunnittelija
Elina Kiviaho
Sosiaali- ja terveysala
puh. 040 1904 988
elina.kiviaho@kamk.fi

Koulutuksen kehittäjä
Hannele Siipola
Liiketalouden koulutus
Matkailuala
Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
puh. 044 710 1120
hannele.siipola@kamk.fi