Etusivu>Opinnäytetyöpakki>Tukimateriaali>Määrällisen analyysi

χ2 –yhteensopivuustesti


(yksiulotteisen jakauman testaus)

χ2 –yhteensopivuustestiä käytetään, kun testataan, kuinka hyvin havaintoaineistosta saadut frekvenssit noudattavat jotain tiettyä jakaumaa.

Testillä on samat kriteerit kuin χ2 –riippumattomuustestillä (tarkista ko. kohdasta).

H0: muuttuja noudattaa oletettua jakaumaa
H1: muuttuja ei noudata oletettua jakaumaa

Esimerkki: Tutkitaan, onko kysytyn asian kannatus muuttunut.

H0: jakaumat ovat samat, kannatuksessa ei ole tapahtunut muutosta
H1: jakaumat eivät ole samoja, kannatuksessa on tapahtunut muutosta

Aikaisemman tutkimuksen tulos kannatuksesta oli:

Asiaa kannatti  56 %
Asiaa ei kannattanut  44 %

SPSS-tuloste myöhemmästä tutkimuksesta:

SPSS: Analyze / Nonparametric Tests / Chi-Square
SPSS-testituloste:


Testin kriteerit ovat kunnossa (0 % odotetuista frekvensseistä on alle 5 ja kaikki odotetut frekvenssit ovat yli 1).

Sig.-arvo = 0,022 < 0,05, joten H1 hyväksytään eli kannatusjakaumat eivät ole samat. Kannatuksessa on tapahtunut tilastollisesti merkitsevä nousu (p=0,022).