Ohjaus

 

Virtuaalisessa oppimisessa vuorovaikutus, myös palaute ja ohjaus, tapahtuu pääasiassa tekstin välityksellä. Opiskelijalle tulee tarjota mahdollisuus kysymiseen, ohjaukseen ja palautteen saamiseen.

 

Opiskelun ja oppimisen siirtyessä tietoverkkoihin hyvä ohjeistaminen, palaute sekä verkkoneuvonta nousevat entistä tärkeämmiksi huomion kohteiksi. Ohjeet ja ohjeistukset tulee olla täsmällisiä ja yksiselitteisiä. Opiskelijan täytyy ymmärtää ohjeiden avulla, kuinka hänen tulisi toimia ja oppia.

 

Kun vuorovaikutus tapahtuu tekstin välityksellä, ei-kielellisen viestinnän jäädessä pois, työskentelyn ilmapiiriä on vaikea havainnoida. Lähiopetuksessa opettaja saa myös jatkuvasti palautetta opiskelijan työskentelystä ja etenemisestä. Hän pystyy antamaan ohjausta havaitsemansa tarpeen mukaan. Virtuaalisessa oppimisessa opettajan tulee kiinnittää erityistä huomiota ja suunnitella palautteen saaminen sekä työskentelyn seuraaminen osaksi opintojaksoa.

 

Palautteen antamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Lähiopetustilanteessa opiskelija saa kielellistä ja ei-kielellistä palautetta opettajalta ja vertaisryhmältä. Verkko-oppimisessa hän jää tästä palautteesta paitsi. Jos opiskelija ei saa mitään palautetta oppimisestaan, hän tuntee helposti itsensä yksinäiseksi ja heitteille jätetyksi. Opiskelijat odottavat saavansa palautetta. Jos opiskelija ei saa mitään palautetta suoritetuista tehtävistä, hän saattaa miettiä, onko opettaja edes saanut tehtävää vai eikö hän sitä ole ehtinyt lukea. Opettaja voi antaa palautetta joko yksilöllisesti tai koko ryhmälle kerralla.

Hyvä käytäntö on, että suurempi tehtävä pilkotaan pienempiin osatehtäviin, jotka palautetaan esimerkiksi oppimisalustalle. Näin opettaja pystyy seuraamaan opiskelijoiden edistymistä oppimisprosessissaan ja pystyy huomaamaan ajoissa ilmenneitä ongelmia.

 

Opintojakson perehdytys ja alkuneuvonta voi tapahtua joko lähitapaamisessa tai verkossa oppimisalustalla tai sähköpostilla. Ohjaus voi tapahtua ohjeiden, keskustelualueiden, sähköpostin, chatin, ilmoitustaulun, portfolion, päiväkirjan tai etäneuvotteluyhteyden kautta. Arvioinnissa ja palautteen antamisessa tulee huomioida itsearviointi ja vertaisarviointi.

 

Opettajan ohjaustehtävät voidaan jakaa pedagogisiin, teknisiin ja hallinnollisiin ohjaustehtäviin. (vrt. Mäkelä 2005)

 

Pedagogiset ohjaustehtävät

  • Oppimisprosessin suunnittelu ja tukeminen
  • Ohjaus ja palaute
  • Arviointi

Tekniset ohjaustehtävät

  • Oppimisalustan tuki
  • Ohjelmistojen tuki

Hallinnolliset ohjaustehtävät

  • Opintojakson kokonaisuuden hallinta
  • Aikataulusta huolehtiminen
  • Opintosuoritteen kirjaaminen