Laatu

Laadun osatekijät muodostuvat projektinhallinnasta, tuotantoprosessin ja tuotteen sisällöllisen, pedagogisen ja teknisen laadun hallinnasta. Laatua arvioitaessa tulee kiinnittää huomiota taloudellisuuteen, sopimuksiin ja materiaalin käyttöikään ja päivitettävyyteen. (VirtAMK)

Laatua varmistetaan Kajaanin ammattikorkeakoulussa muun muassa seuraavin toimin.

 • Suunnittelu ja tuotantoprosessi tapahtuu mallinnetun tuotantomallin mukaan. Kaikilla osapuolilla on selvät roolit. Laatutekijät on huomioitu prosessin eri vaiheissa.

 • Tuotannossa käytetään sivupohjaa, joka varmistaa tuotteiden teknisen laadun ja käytettävyyden.

 • Ohjelmista ja tallennusmuodoista on olemassa suositukset, jotta materiaalin käytettävyys olisi mahdollisimman laaja.

 • Opettajan on mahdollista saada pedagogista ja teknistä tukea sekä koulutusta.

 • Kajaanin ammattikorkeakoulu tekee tekijänoikeussopimuksen jokaisen virtuaaliopintoja tuottavan henkilön kanssa.

 • Virtuaaliopintojen tuotantoon ja toteutukseen on ammattikorkeakoululla tarvittavat tilat, laitteet ja ohjelmistot.

 • Opiskelijalla on käytössä oppimisalustojen ja ohjelmistojen tuki.

Pedagoginen laatu liittyy virtuaaliopintojen oppimisprosessiin ja sen tukemiseen.

Sisällöllinen ja tekninen laatu eivät ole erillisiä pedagogisesta laadusta vaan sisällöllinen ja tekninen laatu ovat pedagogisen laadun osatekijöitä. Oppimisprosessin tukeminen edellyttää teknistä toimivuutta ja sisällön hyvää laatua.

Pedagogisesti hyvän digitaalisen oppimateriaalin kriteereitä ovat:

 • Graafinen ulkoasu

 • Lisäarvo oppimiselle

 • Koettu tehokkuus

 • Tavoitteellisuus

 • Sosiaalisuus

 • Motivaatio

 • Opittavuus

 • Tarjolla oleva tuki ja ohjaus

 • Soveltuvuus erialaisille oppijoille

 • Laitteistojen ja yhteyksien olemassaolo ja toimivuus

Sisällöllinen laatu liittyy materiaalin organisointiin, sisältömateriaalin laatuun ja käytettävyyteen. Hyvä oppimateriaali on jaettu sopiviin, sisällöllisesti järkeviin osiin ja kokonaisuuksiin. Sisällön organisoinnilla autetaan oppilasta jäsentämään informaatiota. Sisältö on esitetty selkeästi ja informatiivisesti. Verkkokirjoittamisen lainalaisuudet on otettu huomioon ja mediaelementtejä on hyödynnetty optimaalisesti. Sisältö on luotettavaa ja ajantasaista. Lähteet on merkitty asianmukaisesti.

Tekninen laatu

Teknisellä laadulla tarkoitetaan oppimisympäristön ja ohjelmien teknistä toimivuutta. Tekniseen laatuun liittyvät muun muassa verkkomateriaalin tuotantovälineet, oppimisympäristöt, siirtoyhteydet ja ohjelmistot sekä tallennusmuodot.

Teknistä laatua mietittäessä tulee kiinnittää huomiota käyttäjien laitteistoon, jotta materiaali olisi helposti käytettävissä.

Käytettävyys on tärkeä tekijä verkko-oppimisympäristöissä. Huonosti käytettävissä oleva sovellus vie paljon energiaa itse oppimisprosessilta ja saattaa näin heikentää oppimisen tehoa (esim. saattaa laskea aktiivisuutta ja motivaatiota). Hyvin oppimista tukevan järjestelmän on oltava siis myös käytettävyydeltään hyvä. Käytettävän median hyviä, lisäarvoa tuovia, ominaisuuksia tulisi hyödyntää ja heikompia puolia välttää. Hyvä käyttöliittymä on oppimisprosessissa väline, joka ohjaa oppijaa sujuvasti oikeaan suuntaan. Käyttöliittymä ja oppiaines on suunniteltava käyttäjien tieto- ja taitotason mukaisesti.

Verkko-opetuksen hyvän suunnittelun muistilista käytettävyyden kannalta:

 • Käytä käyttäjän kieltä.

 • Käytä yhdenmukaisia elementtejä ja käsitteitä.

 • Minimoi käyttäjän muistikuorma.

 • Mahdollista joustava ja kehittyvä käyttö (tehokkuus).

 • Käytä esteettisesti miellyttäviä, mutta pienimuotoisia visuaalisia elementtejä (ei tarpeetonta ja vähän!).

 • Ryhmittele asiat selkeisiin kokonaisuuksiin (lyhyet artikkelit, vain yksi asia, ei koko dokumenttia kerralla).

 • Yksityiskohtiin tarkentuva hierarkkinen dokumenttirakenne.

 • Anna käyttäjälle palautetta navigoinnin etenemisestä. Mahdollista paluu alkuun ja hypyt aihetta sivuaviin dokumentteihin.

 • Älä valehtele käyttäjälle (ei vanhoja tai puutteellisia linkkejä). (Nieminen 2002.)