Etusivu / fi / eOpettaja / Oppimisen tukeminen

Virtuaalioppimisen mahdollisuudet ja rajoitteet

Tieto- ja viestintätekniikka tarjoaa uusia mahdollisuuksia opetukseen ja oppimiseen. Toisaalta uuteen tekniikkaan liittyy myös riskejä ja rajoitteita, jotka tulee huomioida virtuaaliopetuksessa.

Virtuaaliopetuksen etuja ja mahdollisuuksia ovat mm.:

 • oppimisen väline Tarjoaa tehokkaan välineen oppimiseen.
 • valinnanvapaus Ajan ja paikan valinta antaa mahdollisuuksia opiskelijoille.

 • aktiivisuus Opiskelijoiden on mahdollista tuottaa verkkoympäristössä uusia ajatuksia sekä ajattelu ja toimintamalleja.

 • tiedotus ja tiedonsaanti nopeaa

 • yhteisöllisyys Yhteydenpidon kanavat ja jaetut työtilat luovat mahdollisuuden yhteisölliseen oppimiseen.

 • intentionaalisuus Opiskelija pystyy suunnittelemaan ja seuraamaan omaa oppimisprosessia.

 • vuorovaikutteisuus Vuorovaikutus on mahdollista ilman samanaikaista läsnäoloa esim. keskustelukanavat ja sähköposti.

 • reflektiivisyys Verkko tarjoaa oman oppimisen arviointiin soveltuvia välineitä.

 • pääsy informaatiolähteille helppoa Verkko tarjoaa käyttäjälleen lähes rajoittamattomalta tuntuvan informaation lähteille. Lisätiedon tarjoaminen hypertekstit ja tietopankit, hypermediaanisuus tekee tiedosta painettua tekstiä monipuolisemman (kerroksellisuus ja jakamattomuus).

 • visuaalisuus

 • erilaisten oppijoiden huomioiminen Verkko mahdollistaa monien esitysmuotojen käyttämistä rinnakkain ja eri aistien aktivointia.

 • oppimateriaalin interaktiivisuus

 • tietoyhteiskunnassa tarvittavien taitojen oppiminen

Huomioitavia tekijöitä ja rajoitteita:

 • riippuvuus toimivasta tekniikasta

 • verkko-opiskelutaidot

 • ajasta ja paikasta riippumattomuus. Virtuaalioppimiseen tarvitaan välineistö (mm. tietokone, näyttö) ja Internet-yhteys. Opintojaksolle voi olla määritelty etenemisaikataulu.

 • aktiivisuus ja itseohjautuvuus Vastuu oppimisesta on oppilaalla.

 • muutokset vuorovaikutuksessa Puhumisen ja kuuntelemisen sijasta vuorovaikutus tapahtuu pääosin kirjoittamalla ja lukemalla. Tämä vaatii opettelua ja uskallusta kokeilla.

 • tekniset ongelmat

 • keskeyttäminen Kokonaan verkossa suoritettujen opintojaksojen keskeyttämisprosentti on suuri.

 • opiskelijan heitteille jättäminen Itsenäinen opiskelu ei tarkoita opiskelijan heitteille jättämistä. Tuki ja ohjaus tulee suunnitella osaksi oppimisprosessia.

 • tiedonlähteiden luotettavuus Kuka tahansa voi julkaista www-sivuilla lähes mitä tahansa. Informaation luotettavuus tulee huomioida opetuksessa ja oppimisessa.

 • tekijänoikeudet: Tekijänoikeudet rajoittavat materiaalin uudelleenkäytettävyyttä.