Suunnittelu

Suunnitteluvaiheessa suunnitellaan opetukselliset ratkaisut, sisältö ja sisällön tuotanto. Ideointivaiheessa tehty tiivistelmä laajennetaan kirjalliseksi suunnitelmaksi eli käsikirjoitukseksi.

Tuotantokäsikirjoituksessa määritellään materiaalin tuotantoon liittyviä asioita tarkemmin. Suunnittelu on hyvä tehdä yhteistyössä opettajan/opettajien ja verkkoassistentin kanssa, jotta lopputulos olisi laadukkaampi.

Opetukselliset ratkaisut

Oppimateriaalin tai oppimisaihion tuotanto on hyvä aloittaa oppimisprosessin suunnnittelusta. Käytettävä oppimateriaali tai oppimisaihio tulee integroida kokonaisoppimisprosessiin – oppimateriaali toimii harvoin pedagogisesti mielekkäästi yksistään ilman oppimisprosessin suunnittelua tai opettajan ohjausta ja aktivointia. Virtuaalioppimisprosessin suunnittelun lähtökohtana ovat oppimisen tavoitteet ja oppijoiden aikaisempi tietämys ja osaaminen. (Silander & Vahtila 2005.)

 

On suositeltavaa tuottaa tietopaketteja ja tuotteita, jotka ovat helposti hyödynnettävissä ja muunneltavissa erilaisiin tarpeisiin. Kun materiaali on pienempinä kokonaisuuksina, sen uudelleenkäytettävyys paranee.

 

Selvitä, mitä oppimisprosessia tukevaa ja hyödynnettävissä olevaa materiaalia on jo olemassa (Internet, Kajaanin ammattikorkeakoulu, VirtAMK, omat aiemmat opintojaksot).

 

VirtuaaliAMK:n materiaalipankki

 

Käsikirjoitusta koostaessasi joudut pohtimaan pedagogisia näkökulmia ja opetuksellisia ratkaisuja, kuten

 

Millainen oppimiskäsitys on virtuaaliopintojen taustalla?

Ohjaako oppimista jokin didaktinen malli?

Mikä on kohderyhmä? Mikä on opiskelijoiden lähtötaso? Millainen on heidän aiempi tietämyksensä käsiteltävästä ilmiöstä?

Mitkä ovat opintojakson tavoitteet?

Miten oppiminen tapahtuu? Miten oppimisprosessi etenee?

Millainen oppimateriaali tukee tavoitteita ja oppimisprosessia?

Mitkä ovat tavoitteita tukevat keskeiset sisällöt? (vrt. ydinaineanalyysi)

Miten ohjaus ja palautteen antaminen on järjestetty?

Miten vuorovaikutus on varmistettu?

Mitkä ovat opintojakson arviointikäytänteet?

 

 

Todettu hyvä käytäntö on, että ensimmäisellä tapaamiskerralla tutustutaan oppimisalustaan.

 

 

VirtAMK: Oppimisaihiot

Päivi Mäkinen: Verkkotutor

Tievie: Verkkopedagogiikka

 

 

Sisältö

 

Mitkä ovat tavoitteita tukevat keskeiset sisällöt? (vrt. Ydinaineanalyysi)

Mitä hyödynnettävää materiaalia on jo olemassa/hyödynnettävissä?

Millaisia sopimuksia ja lupia tarvitsen muiden tuottamaan materiaaliin?

Millainen oppimateriaali tukee tavoitteita ja oppimisprosessia?

Tuotetaanko opintojakson aikana itse oppimateriaalia?

Onko sisältö helposti vanhentuvaa/muuttuvaa?

Mitä oppimisalustan elementtejä hyödynnetään? Mihin tarkoitukseen?

Mitä mediamuotoja käytän missäkin yhteydessä? Miksi?

Miten käyttäjä navigoi materiaalissa?

Millainen on materiaalin visuaalisuus? Noudattako se jotakin visuaalista linjaa?

Miten järjestän materiaalin pedagogisen, teknisen ja sisällöllisen arvioinnin?

 

Oulun yliopisto: ydinaineanalyysi

 

 

Sisällön tuotanto

 

Millaisia sopimuksia ja lupia tarvitsen muiden tekemän materiaalin käyttöön?

Mikä on tuotannon aikataulu?

Mitä pystyn tuottamaan itse? Mihin tarvitsen apua? Minkä hankin ulkopuolelta?

Kuka tekee ja mitä tekee?

Mitkä ovat käytössä olevat resurssit (aika, osaaminen, raha)?

Mitä ohjelmistoja ja laitteita tarvitaan?

Ovatko tarvittavat laitteet ja ohjelmistot käytössä?

Miten opiskelija navigoi materiaalissa?

Miten testaus järjestetään? Entä päivitys ja ylläpito?

 

Tekstidokumenteilla, digitaalisilla kuvilla ja oppimisympäristön tarjoamilla työvälineillä saavutetaan usein tavoitteiden kannalta riittävä lopputulos. Mikäli tuotantoon halutaan ottaa mukaan vaativampia mediaelementtejä, tulee huomioida tarvittava osaaminen, aika ja raha. (ks. Mänty & Nissinen 2005.)

 

Kartoita, mitä valmista oppimateriaalia on jo olemassa (esimerkiksi valmiit oppimisaihiot, Internet-materiaalit) ja mitä sinun tulee tuottaa itse. Huomioi, toisen tuottaman materiaalin käyttöön liittyvät tekijänoikeudet. Lisää tekijänoikeuksista Tuottaminen ja testaus -osiossa.

Kun mietit materiaalissasi käytettäviä mediaelementtejä, tutustu Tuottaminen ja testaus -osiossa oleviin mediamuotojen esittelyyn.

Miksi kyseistä mediamuotoa käytetään?

Mikä on mediaelementin tavoite?

Millä mediamuodolla asia välittyy vastaanottajalle tehokkaimmin? Onko olemassa tuottamiseen olevat resurssit (raha, aika yms.)?