Banneri 2.png
Etusivu>Tutkimus ja kehitys>Projektit>Aktiviteettimatkailu

Kainuun kyläteemaohjelma 2008 - 2014

Kainuun kyläteemaohjelma valmistui vuonna 2007 laajapohjaisella yhteistyöllä. Ohjelman sisältöön vaikuttivat kylien kyläsuunnitelmiin kirjoitetut kehittämistarpeet, eri viranomaisten ja kehittäjätahojen kannanotot sekä eri seminaareissa esiin nostetut kehittämistarpeet. Teemaohjelma päivitettiin alkuvuonna 2011 vuonna 2010 toteutetun väliarvioinnin, useiden keskustelujen ja suunnittelutilaisuuksien sekä ohjausryhmän vuonna 2010 toteuttaman kehittämiskokousten sarjan pohjalta. Kyläteemaohjelma kertoo, mihin kylien kehittämistoiminnan kannalta keskeisiin asioihin hanketyöllä tullaan jatkossa paneutumaan.

Kainuun maaseudun visioksi 2013 määriteltiin Kainuun maakuntahallinnon strategiaryhmän alaisessa maaseuturyhmässä seuraava:
”Kainuun maaseutu tarjoaa turvallisen, viihtyisän ja virikkeellisen asuin-, työ- ja yrittäjyysympäristön. Kainuun maaseudulla on monipuolista ja elinvoimaista yritystoimintaa, joka lähtee tarpeista, ja joka tukeutuu luonnosta – maasta, metsistä, vesistä ja ilmasta – sekä vahvasta osaamisrakenteesta syntyviin mahdollisuuksiin”

Tämä luo pohjaa myös Kainuun kyläteemaohjelmalle, sillä kyläteemaohjelmaan on kirjoitettu niitä tarpeita ja toimenpiteitä, joilla maaseudusta muodostuu turvallinen, viihtyisä ja virikkeellinen asuin-, työ- ja yrittäjyysympäristö.

Teemaohjelman yleisenä tavoitteena on huolehtia siitä, että maaseudulla asumisen, yrittämisen ja työskentelemisen edellytykset ovat sekä taloudellisessa, sosiaalisessa ja ekologisessa mielessä kunnossa.

Ohjelman painopisteitä ovat:

 1. Toimiva infrastruktuuri: tiestö, vesi- ja jätevesihuolto, teleinfra
 2. (Perus)palvelut
 3. Haja-asutusalueen yritystoiminta ja sen toimintaedellytykset
 4. Yhteisöllisyys; kokoontumistilat, virkistyspalvelut, kulttuuritoiminta
 5. Kylien turva: syrjäytymisen ehkäisy, palvelut, infrastruktuuri

Kaikki painopistealueet läpileikkaavina toimintoina ovat (a) Luonnonsuojelu ja ympäristönhoito haja-asutusalueella, (b) Koulutukset, seminaarit ja yhteistyöneuvottelut, (c) Kansainvälistyminen, (d) Kehitysmyönteinen ilmapiiri, (e) Päätöksentekoon vaikuttaminen ja (f) Viestintä.

Kainuun kyläteemahanke 2008 - 2014

Kainuun kyläteemahanke 2008–2014 koordinoi Kainuun kyläteemaohjelmaa, toteuttaa sitä yhteistyössä eri tahojen kanssa, vastaa kylien teemasuunnitelmien laadinnasta ja tuo tarpeen mukaan koulutusta kylille.

Hankkeen tavoitteet

Kyläteemahankkeen yleistavoite on maaseudun elinvoiman ja ihmisten hyvinvoinnin lisääminen Kainuussa. Yleistavoitteisiin pyritään seuraavia erityistavoitteita toteuttamalla:

 1. Kainuun kyläteemaohjelman toteutus, päivitys ja kehittäminen. Teemaohjelma toteutuu karkeasti viidellä tavalla: (1) hankkeiden, (2) viranomaisten toimenpiteiden, (3) kylien liiketoiminnan, (4) kylien vapaaehtoistyön ja (5) Koulutuksen kautta. 
 2. Tiivistää edelleen yhteistyötä muiden maaseudun kehittämisorganisaatioiden ja kansalaisjärjestöjen, viranomaisten ja kylien kanssa kyläteemaohjelman painopisteiden toteuttamiseksi. Erityisesti yhteistyökanavana hyödynnetään kylätiimiä (ProAgria Kainuu, Kainuun Nuotta ry, Oulun yliopisto), muita teemahankkeita, kuntatiimejä ja Kainuun maaseuturyhmää. 
 3. Koordinoida kyliin kohdistuvia kehittämishankkeita keskitetysti. 
 4. Huolehtia siitä, että kyläteemaohjelmaa toteuttavia kehittämishankkeita syntyy, avustaa ne rahoitus- ja päätöksentekoprosessiin ja osallistua tarvittaessa aktiivisesti hankkeiden toteutusprosessiin. 
 5. Kehittää uusia (hanke)toimintamalleja kylien kehittämisen tueksi. 
 6. Vahvistaa kylien suunnitelmallista kehittämistyötä ja erikoistumista niiden omista vahvuuksista lähtien; 15 teemakyläsuunnitelmaa 
 7. Tukea kylien kehittymistä eri tahojen kanssa jalkautumalla kylille 
 8. Tarjota kehittymismahdollisuuksia tasapuolisesti kaikille kylille: saada myös hiljaiset kylät mukaan toimintaan.