Opiskelu_nettii.jpg

Etusivu>Opiskelijalle>Opiskelijan edut>Opintotuki>Opintojen edistymisen seuranta

Opintojen edistymisen seuranta

 

Opintotuen saannin edellytys on päätoiminen opiskelu. Opintotukiasetuksen mukaan normaalina edistymisenä voidaan pitää 5,5 opintopisteen laajuisia opintoja kuukautta kohti (”tutkinnon voi suorittaa ko. opintoja varten vahvistetussa tukiajassa”).

Opintotuki voidaan kuitenkin myöntää tai maksamista jatkaa, kun opiskelijalla on opintosuorituksia keskimäärin 5 opintopistettä tukikuukautta kohti. (Opintotukilaki 65/1994 ja asetus 260/1994 muutoksineen).

Opintoraha- ja mahdolliset asumislisäkuukaudet ovat tukikuukausia edistymisen seurannassa.

Huomaa, että normiajassa 3,5/4 v. valmistuminen edellyttää noin 60 opintopisteen laajuisia opintoja vuodessa (n. 6,7 op/kk).

 

Opintojen edistymisen seurannan toteutus

Kela tarkistaa vuosittain lokakuussa, ovatko korkeakouluopiskelijan opinnot eidstyneet riittävästi. Seuranta koskee edeltävän lukuvuoden (1.8. - 31.7.) opinnoissa edistymistä ja koko sitä aikaa, jonka opiskelija on opiskellut korkeakoulussa Suomessa.

 • Opinnot ovat edistyneet riittävästi, mikäli opiskelija on edeltävänä lukuvuonna suorittanut vähintään 5 opintopistettä tukikuukautta kohti ja vähintään 20 opintopistettä tukikuukausien määrästä riippumatta  (vähimmäissuoritusvaatimus). 

  Vähimmäissuoritusvaatimus ei kuitenkaan koske
  • Opintojen ensimmäistä lukuvuotta, jos ottaa opiskelupaikan vastaan ja aloittaa opinnot kevätlukukaudella alkavassa koulutuksessa. Kuitenkin myös silloin tulee olla opintosuorituksia vähintään 5 opintopistettä tukikuukautta kohti.
  • Lukuvuotta, jonka kevätlukukauden aikana opiskelija suorittaa korkeakoulututkinnon
  • Jos opiskelija ei ole edeltävänä lukuvuonna suorittanut tarpeeksi opintoja, opintotuen maksamista voidaan jatkaa kuitenkin, mikäli koko opiskeluajan opinnot ovat edistyneet riittävästi, eli vähintään 5 opintopistettä tukikuukautta kohti. Ennen 1.8.2011 opintojen edistymisen krieeri oli 4,8 opintopistettä tukikuukautta kohti. Tämä huomioidaan opintojen edistymisen seurannassa.
      
 • Jos opiskelija valmistuu ennen seurannan toteutusta, opiskelijan katsotaan edistyneen opinnoissaan riittävästi.         

       

Opintotukioikeus määräajan jälkeen

Opintotuki voidaan myöntää uuden hakemuksen perusteella määräajan jälkeen, jos opiskelija on suorittanut määräaikana vähintään 20 opintopistettä tukikuukausien lukumäärästä riippumatta ja vähintään 5 opintopistettä tukikuukautta kohden. Jos opiskelija nostaa määräaikana 9 tukikk, tulee opiskelijan suorittaa vähintään 45 opintopistettä. Opiskelija voi perua tai palauttaa opintotukea, jolloin määräajan suoritusvaatimus pienentyy.

Jos opinnot eivät ole määräajassa edistyneet riittävästi, opintotuen maksaminen päättyy. Opintotuen voi saada uudelleen, kun opiskelija on suorittanut vähintään 20 opintopistettä sen lukuvuoden alusta alkaen, jolle määräaikainen tuki on myönnettu ja keskimäärin vähintään 5 opintopistettä tukikuukautta kohti.Tuen voi saada määräajan jälkeen myös siten, että opiskelija suorittaa määräajan päättymisen jälkeen vähintään 20 opintopisteen laajuiset uudet opinnot.

Opintotukea on haettava ja tuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta. Opintotuki haetaan muutosilmoituksella Kelan asiointipalvelussa tai paperilomakkeella, lomake OT15.

Tukioikeuden palautus lakkautuksen jälkeen

Opintotuen lakkauttamisen jälkeen opintojen katsotaan edistyneen riittävästi, jos opintosuorituksia on keskimäärin vähintään 5 opintopistettä tukikuukautta kohti koko opiskeluajalta tai jos opiskelija on tuen lakkauttamisen jälkeen suorittanut vähintään 20 opintopisteen uudet opinnot.

Huom! Jos opintotuki on lakkautettu siksi, että vähimmäissuoritusvaatimus ei ole täyttynyt, opintotuki voidaan myöntää uudelleen kun opiskelija suorittaa tuettomalla ajalla vähintään 20 opintopistettä.
 Tuettoman ajan katsotaan alkavan aikaisintaan seurantalukuvuoden päättymisen jälkeen eli 1.8. lukien.

Vaadittuun opintopistemäärään ei voi sisältyä hyväksiluettuja opintoja. Opintotukioikeus myönnetään palauttamisehdon täytyttyä sen kuukauden alusta, jolloin opintopistemäärä täyttyy (edellyttää, että hakemus on jätetty). Lisäksi opiskelijan on laadittava henkilökohtainen opintosuunnitelma vähintään vuodeksi tai jäljellä olevaksi opiskeluajaksi. 

Opintotukea on haettava ja tuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta. Opintotuki haetaan muutosilmoituksella Kelan asiointipalvelussa tai paperilomakkeella, lomake OT15.


Opintotuen takaisinperintä

Opintotuen takautuvaa lakkauttamista ja takaisinperintää tutkitaan opintojen edistymisen seurannassa silloin, kun opintosuorituksia on edeltävänä lukuvuonna ollut alle 1 opintopiste tukikuukautta kohti. Jos opintotuen takautuvaa lakkauttamista ja takaisinperintää harkitaan, Kela lähettää opiskelijalle selvityspyynnön.

Takaisinperintä tulee kyseeseen silloin, kun opintoja ei ole ollut tarkoituskaan harjoittaa päätoimisesti, vaan on ollut esim. töissä. Takaisinperinnän aiheellisuus tutkitaan myös opintonsa keskeyttäneiltä ja oppilaitosta tai opintoja vaihtaneilta.

Jos opintotukea peritään takaisin, asiaa tutkitaan myös mahdollisena väärinkäytöksenä. Väärinkäytös voi johtaa petossyytteeseen, jos tukea on tarkoituksellisesti nostettu perusteetta. Kyse on petoksesta, jos opiskelija on nostanut opintotukea ja hänellä ei ole ollut tarkoituskaan opiskella.

Lisätietoa opintojen edistymisen seurannasta

www.kela.fi