Opiskelu_nettii.jpg

Etusivu>Opiskelijalle>Opetustarjonta>Tradenomi

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA 210 OP (OPS 2013)


koulutusohjelmavastaava
Hannele Siipola, liiketalouden koulutusohjelma
Ammatillisen osaamisen kehittymisen vuositeemat
aika Ammatillisen osaamisen kehittymisen vuositeemat   


T
E
K
E
V
I
N
 
A
M
K

1.vsk
S2013 - K2014

Liiketoiminnan havainnoijana tradenomiopiskelija
-ymmärtää liike-elämän toimintatavat
-hallitsee liike-elämän peruskäsitteet
-osaa suunnitella yritystoiminnan aloittamisen


TRADENOMIN
TYÖELÄMÄJAKSO

PROJEKTIOPINNOT
2.vsk
S2014 - K2015

Liiketoiminnan oppijana tradenomiopiskelija
- tuntee keskeiset pääaineen tietosisällöt
- osaa keskeiset oman pääaineen työmenetelmät
- kehittyy tiedonhakijana ja tiimien jäsenenä

 
TOIMEKSIANNOT
TYÖELÄMÄLLE
3.vsk
S2015 - 
K2016

Tiedon soveltajana tradenomiopiskelija
- soveltaa oppimaansa käytäntöön
- harjaantuu asiantuntijuuteen pääaineensa mukaisesti
- harjaantuu tutkimus- ja kehittämisosaajaksi

 
HARJOITTELU

TOIMEKSIANNOT
TYÖELÄMÄLLE
4.vsk
Syksy 2016

Liiketoiminnan kehittäjänä tradenomiopiskelija
- osaa soveltaa uusinta tietoa yhteisöjen kehittämiseen

 
OPINNÄYTETYÖ

 

Vaihtoehtoiset ammattiopinnot
TALOUSHALLINTO JA JURIDIIKKA
Taloushallinnon ja juridiikan opintojen tavoitteena on, että opiskelija osaa hoitaa yrityksen kirjanpidon ja laatia tilinpäätöksen kulloinkin voimassa olevien taloushallintoa ohjaavien säännösten mukaisesti. Hän osaa analysoida yrityksen taloudellista tilannetta tilinpäätöstietojen avulla. Opiskelija tuntee yritysjuridiikan keskeiset alueet sekä osaa hakea ja soveltaa kulloinkin voimassa olevia säännöksiä. Hän osaa viestiä
yrityksen taloudellisista ja juridisista asioista myös englannin kielellä.
Opiskelija saa valmiudet toimia vaativissa ja monipuolisissa talouden suunnittelu-, ohjaus- ja analysointitehtävissä, henkilöstöhallinnossa sekä sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastuksen että verohallinnon ja rahoituslaitosten tehtävissä. Opiskelija voi suorittaa muun muassa HTM-tutkintovaatimuksen edellyttämiä
opintoja.

MARKKINOINTI
Markkinoinnin opintojen tavoitteena on, että opiskelija saa valmiudet toimia erilaisissa
markkinoinnin suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan liittyvissä asiantuntijatehtävissä. Opiskelija osaa arvioida ja tunnistaa oman ammatillisen osaamisensa ja hänellä on valmiudet syventää asiantuntijuuttaan. Opiskelija osaa toimia erilaissa markkinoinnin, myynnin ja asiakaspalvelun ammattitehtävissä
Kompetenssit
Laaja-alainen liiketoimintaosaamisen:
Tradenomi tunnistaa liiketalouden ja toimintaympäristön eri osaalueiden vaikutukset toisiinsa sekä omaksuu yrittäjyyden ja yrittäjämäisen tavan toimia. Hän ymmärtää yritystoiminnan kannattavuuden merkityksen ja osaa toimia tuloksellisesti. Hän ymmärtää yksilön merkityksen työyhteisössään. Hän ymmärtää viestinnän merkityksen ja luo aktiivisesti vuorovaikutussuhteita
– myös kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä.
 
Liiketalouden syventävä osaamisen:
Tradenomi omaa oman pääaineensa mukaisen osaamisalueen
syvällisen tuntemuksen (taloushallinto ja juridiikka sekä markkinointi).
 
Liiketalouden menetelmäosaamisen:
Tradenomi hallitsee syvällisen osaamisen tiedonhankinnassa ja sen omaksumisessa tarvittavan tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet. Hän osaa soveltaa
talousmatematiikkaa ja tilastollisia menetelmiä hyödyntäen tietotekniikkaan. Hän omaa riittävät taidot tutkimus- ja kehittämismenetelmien soveltamisessa.
 
Liiketalouden soveltava osaamisen:
Tradenomi osaa soveltaa liiketalouden teorioita ja kykenee luovaan ongelmanratkaisuun. Hän osaa soveltaa liiketalouden uusinta tietoa työyhteisössään. Hän osaa kehittää liiketoimintaprosesseja ja soveltaa laatuajattelua.