Opiskelu_nettii.jpg

Etusivu>Opiskelijalle>Opetustarjonta>Sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja>Sairaanhoitaja

Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto

Sairaanhoitaja (OPS 2013)

Ammatillisen osaamisen kehittymisen vuositeemat
aika Ammatillisen osaamisen kehittymisen vuositeemat 
1.vsk
S2013 - K2014

Hoitotyöhön perehtyjä.
Opiskelija perehtyy hoitotyön kulttuureihin   ja ymmärtää monitieteellisen tiedon merkityksen ammatillisen osaamisen lähtökohtana

2.vsk
S2014 - K2015

Kliinisen hoitotyön osaaja.
Opiskelija pystyy ohjattuna suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan asiakkaan/potilaan kokonaishoitoa yhdessä as/pot ja hänen läheistensä kanssa hoitotyön arvojen ja periaatteiden ohjaamana sekä opiskelija laajentaa hoitotyössä tarvittavaa monitieteistä tietoperustaa

3.vsk
S2015 - 
K2016

Hoitotyön soveltaja.
Opiskelija toimii kehittävän työotteen mukaisesti näyttöön perustuvassa hoitotyössä

 

4.vsk
Syksy 2016

 Hoitotyön kehittäjä.
Opiskelijan hoitotyön ammatillista päätöksentekoa ohjaa monitieteinen tietoperusta ja hän kykenee kehittämään näyttöön perustuvaa hoitotyötä ja ymmärtää vastuunsa itsensä ja alan kehittämisessä

 

Kompetenssit
Hoitotyön koulutusohjelman tavoitteen mukainen osaaminen sisältää:

Hoitotyön asiakkuusosaaminen: Opiskelija toimii hoitotyön eettisten arvojen ja periaatteiden mukaisesti ja holistinen ihmiskäsitys on ammatillisen toiminnan lähtökohtana. Asiakaslähtöisyys ja vuorovaikutus asiakkaan/potilaan ja perheen kanssa ohjaavat toimintaa.

Terveyden edistämisen osaaminen: Opiskelija tunnistaa ja tukee asiakkaan/potilaan/ perheen voimavaroja terveyden ylläpitämisessä ja hallitsee terveyden edistämisen muuttuvassa ympäristössä. Opiskelija tietää perusteet tavallisimpien kansansairauksien etiologiasta, tuntee potilaan hoitoketjut ja palvelujärjestelmän. Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida hoitotyötä asiakaslähtöisesti.

Kliininen osaaminen: Opiskelija hallitsee sairaanhoitajan työssä tarvittavat kliiniset taidot ja vastaa asiakkaan/potilaan / perheen kokonaisvaltaisesta hoitotyöstä. Opiskelija hallitsee keskeiset tutkimus- ja hoitotoimenpiteet ja niissä tarvittavien välineiden ja laitteiden oikean ja turvallisen käytön sekä hyödyntää tutkimustuloksia hoidossa ja hoidon seurannassa. Opiskelija toteuttaa turvallista lääkehoitoa lääkärin hoitoohjeiden mukaisesti.

Päätöksenteko-osaaminen: Opiskelija pystyy vastaamaan asiakas/potilas/perhelähtöisestä hoitotyön suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista sekä dokumentoi hoitotyön potilastietojen edellyttämän tietosuojan ja –turvan mukaisesti.

Ohjaus- ja opetusosaaminen: Opiskelija osaa ohjata ja opettaa hoitotyön eri toimintaympäristöissä monipuolisilla menetelmillä asiakasta/potilasta/perhettä terveydenedistämisessä sekä itsehoidossa.