Opiskelu_nettii.jpg

Etusivu>Opiskelijalle>Opetustarjonta>Restonomi

MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA

Koulutusohjelman tavoitteena on , että opiskelijasta kehittyy monialaiseen yhteistyöhön kykenevä matkailualan osaaja. Opintojen läpikulkevana teemana on luovuuden, yrittäjyyden, kansainvälisyyden ja itsetuntemuksen kehittäminen. Erilaisissa harjoitustöissä tehdään tiivistä yhteistyötä alan elinkeinoelämän ja toimijoiden kanssa.

Matkailuelinkeinon kehittäminen vaatii matkailupalvelujen  tuotanto- ja jakeluketjun tuntemista sekä tuotekehityksen, markkinoinnin, talouden ja johtamisen osaamista. Matkailupalvelut koostuvat monista eri osista, kuten majoitus-, ravitsemus-, liikenne- ja ohjelmapalveluista sekä kokous- ja kongressipalveluista.

Opintojen sisältö
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot
Aktiviteettimatkailu

Aktviteettimatkailun suuntautumisvaihtoehdossa opiskelija perehtyy  mm. luonto- ja liikuntapainotteisiin aktiviteettimatkailun muotoihin, hyvinvointimatkailuun sekä erilaisten tapahtuminen ja kokousten järjestämiseen. Opiskelija syventää osaamistaan suunnittelemalla, toteuttamalla ja arvioimalla matkailutuotteita. Aktiviteettimatkailun suuntautumisvaihtoehdon opinnot suoritetaan yhdessä tämän suuntautumisvaihtoehdon valinneiden liikunnanohjaajaopiskelijoiden kanssa.


Matkailupalveluiden tuottaminen

Matkailupalvelujen tuotteistamisen ja kehittämisen suuntautumisvaihtoehdossa opiskelija perehtyy monipuolisesti matkailupalvelujen tuottamiseen ja kehittämiseen. Opiskelija oppii toimimaan erilaisissa toimintaympäristöissä ja harjaantuu huomioimaan paikallisen kulttuurin tarjoamat mahdollisuudet palvelujen suunnitelussa niin suomalaisille kuin kansainvälisillekin matkailijoille. Opiskelija perehtyy erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämiseen ja oppii huomioimaan liiketaloudelliset kannattavuusnäkökohdat palvelujen tuottamisessa.
Ammatillisen osaamisen kehittymisen vuositeemat
Aika Ammatillisen osaamisen kehittymisen vuositeemat 
1. vsk
S2012 - K2013

 Matkailualan havainnoija
-peruskäsitteiden hallinta
-tietää matkailualan toimijat
-hallitsee matkailualan asiakaspalvelun perustaidot

2.vsk
S2013 - K2014

 Matkailun toteuttaja ja osaaja
-tuntee keskeiset matkailualan tietosisällöt
-pystyy toimimaan asiakasrajapinnassa ja erilaisissa matkailutoimijoiden verkostoissa

3. vsk
S2014 - 
K2015
ja
 4. vsk
S2015
Matkailupalvelujen kehittäjä
-osaa soveltaa uusinta tietoa matkailutuotteiden ja alan kehittämiseen

Kompetenssit
PALVELUKULTTUURIOSAAMINEN 
(Ymmärtää vieraanvaraisuuden (hospitality) alan keskeisenä arvona, ja menestystekijänä, osaa tuottaa terveellisiä, turvallisia ja taloudellisesti kannattavia palveluja edistämään asiakkaiden hyvinvointia osaa huomioida esteettiset ja eettiset näkökulmat palvelutoiminnassa (tilat ja palvelutuotteet, viestintä), tuntee kuluttajakäyttäytymisen periaatteet ja osaa hyödyntää niitä palvelukehityksessä. 

PALVELUJÄRJESTELMÄOSAAMINEN 
Osaa suunnitella, tuottaa ja kehittää palveluja toimintaympäristönvaatimusten mukaan, osaa kuvata, ohjata ja arvioida palveluprosesseja (tuotesuunnittelu, toiminnan kannattavuus, työn organisointi, ohjaus ja kehittäminen), osaa kehittää palveluja tuotekehityksen ja tuotteistamisen keinoin, tuntee omaan toimialaansa liittyvät turvallisuusvaatimukset ja osaa soveltaa niitä työssään.

PALVELUJOHTAMISOSAAMINEN
 Tuntee ja ymmärtää yrityksen strategiat ja osaa hyödyntää niitä palvelutoiminnan ohjauksen työvälineenä, osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida oman ja yksikön päivittäistä lähijohtamista, osaa organisoida työyhteisön toimintaa ja hyödyntää yksilöiden, tiimien ja yhteisöjen osaamista.

LIIKETOIMINTAOSAAMINEN
Osaa analysoida asiakkuuksia palveluliiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta, ymmärtää liiketoiminnan keskeiset käsitteet ja omaa liiketaloudellisen ajattelun perusteet, osaa ennakoida vaihtoehtoisten toimintatapojen vaikutuksia taloudelliseen tulokseen ja kilpailukykyyn, osaa soveltaa yrittäjyysperiaatteita yrittäjänä ja työntekijänä, osaa toimia erilaisissa verkostoissa sekä hyödyntää ja kehittää niitä.

MATKAILUN PALVELUYMPÄRISTÖOSAAMINEN
Osaa kehittää vapaa-ajan tai työsidonnaisen matkailun palveluympäristöä ja –verkostoja, ymmärtää kansainvälisyyden, globalisaation ja erilaisten kulttuurien merkityksen palvelukulttuurille ja alan kehitykselle, osaa toimia erilaisissa kansainvälisissä toimintaympäristöissä, osaa hyödyntää kansallisen kulttuurin ominaispiirteitä matkailun kehittämisessä, osaa kehittää alueellisia vahvuuksia ja parantaa alueellista vaikuttavuutta matkailun toimialalla.