Opiskelu_nettii.jpg

Etusivu>Opiskelijalle>Opetustarjonta>Liikunnanohjaaja

LIIKUNNAN JA VAPAA-AJAN KOULUTUS 2014

Ammatillisen osaamisen kehittymisen vuositeemat
Aika Ammatillisen osaamisen kehittymisen vuositeemat 
1. vsk
S2014 - K2015

 Perehdyn 
Opiskelija muodostaa käsityksen liikunta- ja aktiviteettimatkailualasta sekä suhteestaan ammattiin. Opiskelija omaksuu tekevä amk- toimintamallin.

2.vsk
S2015 - K2016

 Toimin
Opiskelija suunnittelee, toteuttaa ja arvioi liikuntaa ohjattuna erilaisille ryhmille.

3. vsk
S2016 - 
K2017

 Kehitän
 Opiskelija kehittää itsenäisesti liikunta- ja aktiviteettimatkailu-alaa.

4. vsk
Syksy 2017

Sovellan
Opiskelija soveltaa tietoja, taitoja ja asenteita liikunta- ja aktiviteettimatkailualalla verkostoituen alan toimijoiden sekä muiden yhteistyötahojen kanssa. Hän pystyy perustelemaan toimintaansa.

Vaihtoehtoiset ammattiopinnot 30 op

Opiskelija valitsee yhden 15 op kokonaisuuden 4. lukuvuonna seuraavista vaihtoehdoista
  • Elämysaktiviteetit 15 op
  • Majoitusyrityksen toiminta 15 op
  • Personal training 15 op

Opiskelija valitsee yhden 15 op kokonaisuuden 5. lukuvuonna seuraavista vaihtoehdoista
  • Hyvinvointimatkailu 15 op
  • Ruoka matkailussa 15 op
  • Lasten ja nuorten liikunta 15 op
Kompetenssit

Liikuntaosaaminen: Opiskelija hallitsee yleisimpien liikuntamuotojen perustiedot ja taidot ja pystyy soveltamaan niitä erilaisten kohderyhmien ohjaukseen. Hän ymmärtää liikuntalajit mahdollisuutena ja välineenä mm. motoristen taitojen kehittämisessä ja itseilmaisun edistäjänä. Opiskelija tuntee soveltavan liikunnan perusteet.

Ihmisen hyvinvointi- ja terveysliikuntaosaaminen:
Opiskelija tuntee liikuntaharjoittelun vaikutusmekanismit elimistössä sekä testauksen perusteet ja osaa suunnitella tavoitteellisia harjoitus- ja valmennusohjelmia sekä terveyttä edistävää liikuntaa. Opiskelija tuntee ihmisen kasvuun, kehitykseen ja käyttäytymiseen vaikuttavat tekijät. Hän osaa suunnitella ja ohjata terveyttä ja toimintakykyä edistävää liikuntaa sekä pystyy toimimaan liikunnan terveysvaikutusten
asiantuntijana.

Pedagoginen ja liikuntadidaktinen osaaminen: Opiskelija osaa käyttää tavoitteellisesti ja monipuolisesti eri ohjaus- ja opetusmenetelmiä vaihtelevissa ohjaustilanteissa erilaisille kohderyhmille. Hän osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida laajoja liikunnan opetuskokonaisuuksia ja toimintamalleja ja hyödyntää liikunnan mahdollisuuksia ihmisen kasvun ja kehityksen tukemisessa sekä kasvatustyössä. Opiskelija muodostaa omiin arvoihinsa ja tietorakenteisiinsa perustuvan ohjaus- ja oppimiskäsityksen liikunnanohjaajana.

Liikunnan yhteiskunta-, johtamis- ja yrittäjäosaaminen:
Opiskelija tuntee liikuntakulttuurin- ja palvelujen kehitysnäkymiä ja osaa edistää liikunnan asemaa yhteiskunnassa. Hän osaa toimia liikunta-alan organisaatioiden asiantuntija- ja esimiestehtävissä sekä tuntee liikunta-alan yritystoiminnan mahdollisuuksia. Opiskelija omaa valmiudet yritystoimintaan.

Aktiviteettimatkailuosaaminen
Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja tuotteistaa aktiviteettimatkailupalveluja. Lisäksi hän osaa edistää liikunnan ja aktiviteettimatkailun sisältöjen avulla asiakkaiden hyvinvointia