Opiskelu_nettii.jpg

Etusivu>Opiskelijalle>Opetustarjonta>Insinööri

Tietotekniikan koulutusohjelma 2013

Tietojärjestelmät osaamisalue

Kajaanin ammattikorkeakoulussa Tietojärjestelmät osaamisalue muodostuu Tietotekniikan (insinööri) ja Tietojenkäsittelyn (tradenomi) koulutusohjelmista ja se on osa CEMIS osaamiskeskusta, jonka yhtenä tavoitteena on koulutuksen, tutkimus- ja kehittämistoiminnan kilpailukyvyn, vetovoiman, laadun sekä vaikuttavuuden parantaminen. Tietotekniikan ja Tietojenkäsittelyn opetuksellisissa sisällöissä on yhteneväisyyksiä, jotka tullaan toteuttamaan koulutusohjelmien välisinä yhteisinä opintoina.

SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDON VALINTA
Opiskelijat valitaan ensimmäisen syksyn opintomenestyksen, suuntautuneisuuden ja toiveiden perusteella ajoneuvojen tietojärjestelmien tai  peliteknologian suuntautumisvaihtoehtoon.

AJONEUVOJEN TIETOJÄRJESTELMÄT
Ajoneuvojen tietojärjestelmien opinnoissa suunnitellaan, rakennetaan ja ohjelmoidaan älykästä elektroniikkaa, jota tarvitaan esimerkiksi ajoneuvoissa ja niiden väyläratkaisuissa, teollisuuden mittalaitteissa sekä tietoliikenteen eri sovelluksissa, kuten matkapuhelimissa, mobiileissa päätelaitteissa ja ohjainyksiköissä. Opiskelun aikana toteutetaan tuoteprojekti pienryhmissä ja käytössä ovat monipuoliset laboratorioympäristöt, mikä tekee opiskelun käytännönläheiseksi.

PELITEKNOLOGIA
Peliteknologian opinnoissa erikoistutaan ohjelmistosuunnitteluun ja opintojen pääpaino on 3Dreaaliaikagrafiikan, pelimoottoreiden ja sulautettujen järjestelmien ohjelmoinnissa. Opiskelu on suurelta osin projektimuotoista. Projektiopinnoissa tehdään työelämälähtöisiä tai oman kiinnostuksen mukaisia peliprojekteja.

Vaihto-ehtoiset ammattiopinnot:
Opiskelija valitsee 1*15 op
    -Hyötypelit (15 op)
    -Simulaatioympäristöt (15 op)
Ammatillisen osaamisen kehittymisen vuositeemat
Aika Ammatillisen osaamisen kehittymisen vuositeemat 
1. vsk
S2013 - K2014

Tutustuminen
Insinöörin opinnoissa ja työssä tarvittavien perustietojen, matemaattis-luonnontieteellisen ajattelun ja kommunikointi- ja tiedonhankintataitojen kehittäminen.

2. vsk
S2014 - K2015

Perehtyminen
Perustietojen ja taitojen täydentäminen. Ryhmätyöskentelytaitojen kehittäminen ja projektimaisiin työskentelytapoihin tutustuminen.

3. vsk
S2015 - 
K2016

Syventäminen ja harjoittelu
Suuntautumisvaihtoehtoon liittyvien perustietojen hankinta. Tietojen ja taitojen soveltaminen sekä
kartuttaminen työelämään tutustumisen avulla.

4. vsk
S2016 - K2017

Erikoituminen ja soveltaminen
Tietojen ja taitojen syventäminen työelämän tarpeita ja työelämään siirtymistä varten. Oppiminen itsenäiseen työskentelyyn insinööreille tyypillisissä työtehtävissä. 

 

Kompetenssit
Tietotekniikan koulutusohjelmakohtaiset kompetenssit

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 kykenee loogis-matemaattiseen ajatteluun ja lähestymistapaan teknisessä ongelmanratkaisussa
 osaa hyödyntää matemaattisia periaatteita, menetelmiä ja työkaluja
 tuntee alan sovelluksissa tärkeät fysiikan lainalaisuudet ja kestävän kehityksen periaatteet
 kykenee jakamaan edelleen oppimaansa työyhteisössä

Laitetekninen osaaminen
 hallitsee sähkötekniikan ja sähkötyöturvallisuuden perusteet
 tuntee elektroniikan tärkeimmät komponentit, niiden toiminnan ja peruskytkennät
 hallitsee sähkötekniset perusmittaukset
 ymmärtää elektroniikan suunnittelu- ja toteutusprosessin
 tuntee tietokoneen laitearkkitehtuurin ja ydinkomponenttien toimintaperiaatteen
 ymmärtää elektroniikan suunnittelu- ja toteutusprosessin
 omaa tietotekniikan perustaidot
 osaa käyttää simulointi- ja suunnitteluohjelmistoja
 ymmärtää IP-pohjaisten tietoverkkojen ja niiden aktiivilaitteiden toiminnan sekä osaa suunnitella, toteuttaa ja ylläpitää yksinkertaisia verkkoja

Ohjelmistotekninen osaaminen
 hallitsee ohjelmointitekniikan; ymmärtää ohjelmoinnin logiikan sekä tuntee tavallisimmat algoritmit ja tietorakenteet
 osaa tulkita ohjelmakoodia ja hyödyntää ohjelmointia ongelmanratkaisussa
 tuntee oliosuunnittelun ja -ohjelmoinnin perusteet
 osaa toimia ohjelmistoprojektissa huomioiden yrityksen ja asiakkaan tarpeet
 osaa laiteläheisen ohjelmoinnin perusteet
 tuntee tietoliikennesovellusten suunnittelun ja ohjelmoinnin perusteet

Tietotekninen suunnittelutaito
 tuntee oman sovellusalansa (l. suuntautumisvaihtoehto tms. suunnittelutaito painopistealue) teoreettiseen perustan
 osaa etsiä, yhdistellä ja soveltaa alansa viimeisintä teknistä tietämystä hyödyntäen alalle tyypillisiä suunnittelumenetelmiä ja käytänteitä sekä osaa dokumentoida työnsä tulokset
 kykenee kurinalaiseen tuotekehitystyöhön sekä itsenäisesti että projektityöryhmän jäsenenä

Mittausjärjestelmäosaaminen
 ymmärtää mittausjärjestelmän yleisen rakenteen
 tuntee sähköisten perussuureiden mittausmenetelmät
 ymmärtää mittausten tilastollisen luonteen ja niiden luotettavuuskysymykset
 tuntee mittauksiin liittyvät häiriötekijät
 tuntee yleisimpien suureiden mittauksessa käytetyt anturit ja osaa toteuttaa niissä tarvittavia elektroniikkaratkaisuja
 osaa toteuttaa mittausjärjestelmiä käyttäen hyväksi graafisia ohjelmointiympäristöjä

Signaalinkäsittelyosaaminen
 tuntee signaaleihin liittyvät peruskäsitteet
 tuntee signaaleille suoritettavia muunnoksia
 osaa signaalin perusmuokkausmenetelmät
 osaa soveltaa signaalinkäsittelyä digitaalisten suodattimien toteuttamisessa

Sovelletun elektroniikan osaaminen
 osaa suunnitella, toteuttaa ja testata sekä dokumentoida mikrokontrolleripohjaisia elektroniikkasovelluksia vaativiin olosuhteisiin (ajoneuvo- ja teollisuusympäristö)
 tuntee elektroniikkatuotteen piiri-, yksikkö- ja laitetason testaus- ja vikadiagnostiikkamenetelmät ja osaa soveltaa niitä
 tuntee ajoneuvo- ja teollisuussovellusten yleisimmät tiedonsiirtoväylät

Tuotekehitysosaaminen (Omatuote-projekti)
 ymmärtää asiakaslähtöisen tuotekehityksen pääperiaatteet
 tuntee tuotekehitysprosessin vaiheistuksen ja ymmärtää projektisuunnittelun ja - dokumentoinnin merkityksen projektin edetessä
 osaa toimia tuotekehitysprojektissa eri rooleissa ja ymmärtää niiden erilaiset vaatimukset
 tuntee sekä tuotteen että tuotekehitysprojektin laadunvarmistusmenetelmät ja pystyy soveltamaan niitä
 kykenee pitkäjänteiseen ja suunnitelmalliseen työskentelyyn tuotekehitysprojektissa
 hallitsee perusteet tuotekehitykseen liittyvästä lainsäädännöstä ja immateriaalioikeuksista

Tietojärjestelmäosaaminen
 ymmärtää tietojärjestelmät kokonaisuutena ja niiden tuottamis-, hankinta- ja käyttöönottoprosessin sekä tiedonhallinnan periaatteet toiminnan kehittämisen näkökulmasta

ICT-projektiosaaminen
 ymmärtää erilaisten ict-projektien luonteen ja projektitoiminnan kokonaisuuden organisaatiossa
 ymmärtää systemaattisen toimintatavan merkityksen projektityössä ja osaa toimia ictprojektissa vastuullisesti
 osaa käyttää ja soveltaa ict-projektien suunnittelun ja hallinnan menetelmiä
 osaa tunnistaa ict-projektitoiminnan riskejä ja varautua niihin

Liiketoimintaosaaminen
 ymmärtää liiketoiminnan keskeiset prosessit ja toiminnot
 ymmärtää tietotekniikan merkityksen osana organisaation toimintaa ja sen roolin toiminnan kehittämisessä
 osaa kehittää liiketoiminnan prosesseja ja etsiä tukea ratkaisuihin tietotekniikasta
 ymmärtää sopimusten, tarjousten, lisenssien ja tekijänoikeuksien merkityksen omassa työssään
 osaa palvella asiakasta

ICT- erikoisosaaminen
 osaa soveltaa tietojaan ja taitojaan jollakin ict:n osa-alueella sekä analysoida, arvioida ja kehittää toimintaa tällä alueella