Opiskelu_nettii.jpg

Etusivu>Opiskelijalle>Opetustarjonta>Insinööri

Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma 2013

Koulutusohjelmavastaava: Sanna Leinonen

Tässä koulutusohjelmassa keskitytään teollisuuden tuotantomenetelmiin, koneisiin ja prosesseihin. Koulutus luo pohjan tuotannon suunnittelu-, käyttö-, laatu- ja materiaalihallintotehtäviin. Koulutus on käytännönläheistä ja siinä perehdytään tuotantoprosessien hallintaan alusta aina tuotteen valmistumiseen saakka.
Opiskelua tukevat alalla käytössä olevat suunnitteluohjelmistot tuotesuunnittelusta tuotannon virtuaalimallinnukseen sekä käytännön toteutus- ja harjoitteluympäristönä automaatio-, tuotanto ja testauslaboratoriot monipuolisine koneineen ja laitteineen.

Kaivostekniikan suuntautumisvaihtoehdoissa tarjotaan opintoja yhdessä Kemi-Tornion ja Rovaniemen ammattikorkeakoulujen kanssa. Opinnoissa saadaan läpileikkaus kaivosten erilaisiin raaka-aineisiin ja prosesseihin koko kaivoksen elinkaarelta, ja niissä käydään läpi kaivosten lupakäytäntöjä, sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia, sekä alan työturvallisuutta.

Ammatillisen osaamisen kehittymisen vuositeemat
Aika Ammatillisen osaamisen kehittymisen vuositeemat 
1. vsk
S2013 - K2014
Oppiminen tekniikan perusosaajaksi
Opiskelija hahmottaa kone-ja tuotantotekniikan olennaisia tekijöitä, joihin tuotannollinen toiminta perustuu sekä hankkii tietoja ja taitoja, joilla näitä perustekijöitä hallitaan.
2. vsk
S2014 - K2015

Tietojen syventäminen automaation osaajaksi
Opitaan tuotannon tehostamisen, käytettävyyden ja luotettavuuden tekniikoita taloudellisesti kannattavan toiminnan aikaansaamiseksi sekä kehitytään kommunikointi-ja ryhmätyötaidoissa.

3. vsk
S2015 - 
K2016

Erikoistuminen tuotannon taitajaksi
Hankitaan tietyn alueen erikoisosaaminen sekä laajennetaan osaamista tuotannon hallitsemiseksi ja kehittämiseksi.

 

4. vsk
S2016 - K2017

Osaamisen viimeistely insinööriksi
Opittujen tietojen ja taitojen soveltaminen sekä näkemyksen avartaminen työelämässä.

 

Vaihtoehtoiset ammattiopinnot 30 op


Kaivannaistekniikka 

15 op

      Kaivosympäristöt ja rakentaminen  10 op
      Rikastamon prosessit ja prosessitekniikka  10 op
      Energia ja kunnossapito  10 op
 Koneensuunnittelu  15 op
 Kunnossapito  15 op
 Numeerisesti ohjattu tuotanto  15 op
 Tuotannon johtaminen  15 op
 Virtuaalituotanto  15 op

Kompetenssit
Konetekninen perusosaaminen
 • pystyy hyödyntämään matematiikkaa ja fysiikkaa konetekniikan ilmiöiden kuvaamiseen ja ongelmien ratkaisuun
 • tuntee yleisimmät konetekniikassa käytetyt komponentit ja kone-elimet sekä ymmärtää yleisimpien koneiden toimintaperiaatteet
 • tuntee konetekniset perusmittaukset
 • tuntee energiatekniikan ja - käytön perusteet

Suunnitteluosaaminen

 • osaa teknisen dokumentoinnin perusteet ja osaa hyödyntää 3Dmallinnusta suunnittelutyössä
 • tuntee yleisimmät rakennemateriaalit ja niiden käyttöominaisuudet
 • ymmärtää standardoinnin merkityksen tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa
 • osaa huomioida tuotteen koko elinkaaren suunnittelutyössä
 • ymmärtää ryhmätyön merkityksen tuotesuunnittelussa ja pystyy toimimaan jäsenenä kansainvälisessä suunnitteluorganisaatiossa

 
Valmistustekninen osaaminen

 • tuntee valmistustekniikan menetelmät, laitteet ja mahdollisuudet
 • ymmärtää tuotantojärjestelmien ja - automaation perusteet ja vaikutuksen tuoterakenteeseen
 • tuntee logistiikan perusteet

Koneturvallisuusosaaminen

 • tietää konedirektiivin vaatimukset suunnittelutyölle
 • osaa suunnitella turvallisia ja helppokäyttöisiä laitteita ja rakenteita

Yritystalousosaaminen

 • tuntee kannattavan liiketoiminnan edellytykset
 • osaa tehdä yksinkertaisia investointilaskelmia

Matemaattisluonnontieteellinen osaaminen

 • osaa hyödyntää matematiikkaa ja fysiikkaa ongelmien ratkaisemisessa
 • osaa toimia systemaattisesti ja loogisesti
 • tuntee luonnonlakien vaikutukset laitteiden ja rakenteiden toimintaan

Automaatio-osaaminen

 • tuntee koneautomaation perusjärjestelmät, komponentit ja laitteet
 • osaa suunnitella ja rakentaa automaattisia kokonaisuuksia

Tuotannon osaaminen

 • tuntee teollisen tuotannon perustoiminnot
 • osaa suunnitella ja ohjata tuotantoa
 • tuntee metalliteollisuuden päätuotantomenetelmät, -järjestelmät ja -laitteet