hakijalle.jpg

Etusivu>Hakijalle>Hakeminen>Aikataulut ja tärkeät päivämäärät>Ilmoittautuminen

Opiskelijaksi ilmoittautuminen

Opiskelupaikan vastaanottamisen lisäksi sinun tulee ilmoittautua läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi.

Ensisijaisesti ensimmäisenä vuonna ilmoittaudutaan läsnäolevaksi. 

Voit ilmoittautua ensimmäisenä lukuvuonna poissaolevaksi koko lukuvuodeksi vain lakisääteisten syiden perusteella. Näitä syitä ovat (325/2015 § 29-30):
• suoritat asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;
• olet äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai
• olet oman sairautesi tai vammasi vuoksi kykenemätön aloittamaan opintoja.

Poissaolevaksi ilmoittautunut opiskelija ei voi harjoittaa opintojaan (esim. osallistua tentteihin, saada ohjausta opinnäyteyön tekemiseen, saada merkintöjä opintosuoritusrekisteriin), eikä hänellä ole oikeutta opintotukeen, päivittäiseen tuettuun ateriaan tai muihin opiskelijaetuihin. Opiskelijan tulee huolehtia myös ilmoitus KELAlle opintotuen peruuttamisesta.

 Opintojen suorittamisaikaan ei lasketa poissaoloa, joka johtuu asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaisen palvelun suorittamisesta taikka äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan pitämisestä. Opintojen suorittamisaikaan ei lasketa myöskään muuta enintään kahden lukukauden pituista poissaoloa, jonka ajaksi opiskelija on ilmoittautunut poissa olevaksi 29 §:n mukaisesti.

Opintojen aikana voit olla jatkossa poissa oleva enintään kaksi lukukautta aikaisemman kahden lukuvuoden sijaan.

Poissaolon todentavat asiakirjat tulee toimittaa muiden hakuun liittyvien liitteiden yhteydessä haussa ilmoitettuna määräaikana opintotoimistoon. 
Tällaisia asiakirjoja ovat:

• Palvelukseenastumismääräys (vain suomalainen), joka todistaa, että asepalvelus sijoittuu kyseisen lukuvuoden aikaan.
• Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta. Isyysvapaan voi todistaa vain KELA:n todistuksella isyysvapaasta. Myös muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta hyväksytään.
• Sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen 1.1.2016. Sairauden tai vamman vaatimien käytännön järjestelyjen aiheuttamiin esteisiin vedotessa tarvitaan riittävä selvitys.  Tällainen on esimerkiksi opiskelija-asuntosäätiön lausunto, jossa todistetaan, että opiskelija on jonossa vammansa edellyttämään asuntoon. Opiskelijan oma ilmoitus ei ole riittävä selvitys. Selvityksellä on myös osoitettava, miten asia on tarkoitus järjestää. Vamma on pysyvä tila, jolloin pelkkään vammaan vetoaminen ei riitä. Pitää olla joku tilapäinen vammaan liittyvä syy, johon vedotaan.